POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz z słupami Mikuszewo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz z słupami Mikuszewo

      
                                                                      Miłosław, dnia 24.07.2012 r.
Nr IŚR.6733.16.2012


 


 


                                  O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 24.07.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV
 wraz z słupami oświetleniowymi
          na działkach o numerach ewid.: 35/2 i 91/1 obręb: Mikuszewo gm. Miłosław.


                                                                Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                              Piotr Zaworski
                                                         Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                           Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Mikuszewo,
– strona internetowa,
– a/a,