POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenie o sprzedaży > II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – Orzechowo dz. 636/4, dz. 636/5 – 6.09.2012r.

II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – Orzechowo dz. 636/4, dz. 636/5 – 6.09.2012r.

Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
będących własnością Gminy Miłosław


Przedmiotem sprzedaży będą  nieruchomość  gruntowe położone w Orzechowie,  oznaczone  jako:


1. Działka nr 636/4 o  pow. 0,0673ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/0000452/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
       Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331-78/10 z dnia 17 listopada 2010r. o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).I przetarg przeprowadzono w dniu 14.06.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.900,00 zł  + 23% VAT
Wadium wynosi: 1.690,00 złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2012r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy ( I piętro).


2. Działka nr 636/5 o  pow. 0,0662ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/0000452/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
       Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331-78/10 z dnia 17 listopada 2010r. o warunkach zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).I przetarg przeprowadzono w dniu 14.06.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.600,00 zł  + 23% VAT
Wadium wynosi: 1.660,00 złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2012r. o godz. 10 30 w sali narad Urzędu Gminy ( I piętro).


Warunki przetargów:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości  na konto Urzędu Gminy Miłosław: PBS Września O/Miłosław  nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290  lub w kasie Urzędu Gminy czynnej w godzinach: poniedziałek   9.00 – 15.00, wtorek – piątek   9.00 – 14.00 z dopiskiem „wadium – działka nr …” do dnia 3 września 2012r.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – również okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Z usytuowaniem działek na mapie oraz szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój nr 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21. 
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/, w prasie lokalnej oraz wywieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłosław.
                                                                                                                         


BURMISTRZ GMINY 
/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ


 


Miłosław, dnia 16 lipca 2012r.                                                                                           

Załączniki:

  • Mapa Orzechowo ul. Topolowa.pdf