POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku II przetargu – Miłosław 786/9

Informacja o wyniku II przetargu – Miłosław 786/9

Miłosław, dnia 6 lipca 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 5 lipca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Miłosław, dz. ew. nr 786/9  o pow. 0,2201ha, KW PO1F/00015157/7


Działka niezabudowana, kształt nieregularny, na mapie zbliżony do trójkąta.
Przyległy teren stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ujęcie wody oraz pola.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Zgodnie  z  opracowanym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009r.,  ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 187 poz. 3176 
z dnia 4 listopada 2009 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (2MN/U).


I przetarg przeprowadzono w dniu 19.04.2012r. z wynikiem negatywnym.


Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 1.06.2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 80.000,00 zł.
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)


W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie przystąpił
do przetargu. W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.


 


B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  06.07.2012r. do dnia 13.07.2012r.