POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenie o sprzedaży > I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokal niemieszkalny – Mikuszewo dz. 5 – 09.08.2012r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokal niemieszkalny – Mikuszewo dz. 5 – 09.08.2012r.


Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej własnością Gminy Miłosław


Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość  lokalowa położona w Mikuszewie,  oznaczona  jako:


Lokal niemieszkalny o pow. 29,70 m2  oznaczony  numerem 5, składający się z jednego pomieszczenia, położonego na poddaszu budynku mieszkalnego nr 58 w miejscowości Mikuszewo, gm. Miłosław
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku  oraz w prawie własności gruntu w części 2970/30634  działki nr ew. 116/1, o pow. 0,2851ha. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta
nr PO1F/00042085/9, w której dział III i IV jest wolny od wpisów.                                                                            .                                                                                                               


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)


Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia  2012r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy ( I piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości: 10% ceny wywoławczej
tj. 1.300,00 zł
na konto Urzędu Gminy Miłosław: PBS Września O/Miłosław  nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290  lub w kasie Urzędu Gminy czynnej w godzinach: poniedziałek   9.00 – 15.00, wtorek – piątek   9.00 – 14.00
z dopiskiem „wadium – lokal Mikuszewo” do dnia 6 sierpnia 2012r. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – również okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Bliższych informacji o przedmiotowej nieruchomości i warunkach przetargu można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój nr 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
                                                                                                                         
 


 


BURMISTRZ   GMINY


/-/  ZBIGNIEW SKIKIEWICZ