POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa słupów wraz z oprawą oświetleniową i linii napowietrznej Biechowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa słupów wraz z oprawą oświetleniową i linii napowietrznej Biechowo

      
Miłosław, dnia 15.06.2012 r.Nr IŚR.6733.13.2012


 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu w dniu 15.06.2012 roku


decyzji w sprawie:


lokalizacji inwestycji polegającej na budowie słupów wraz z oprawą oświetleniową
i linii napowietrznej 0,4 kV   na działkach
o numerach ewid.: 43 i 152 obręb: Biechowo gm. Miłosław


 


Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Biechowo,
– strona internetowa,
– a/a,