POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Ogłoszenie o sprzedaży > II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Miłosław dz. 786/9 – 05.07.2012r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – Miłosław dz. 786/9 – 05.07.2012r.

Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej własnością Gminy MiłosławPrzedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość  gruntowa położona w Miłosławiu,  oznaczona  jako:
Działka nr 786/9 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 9,  pow. 0,2201ha, zapisana w księdze wieczystej nr  PO1F/00015157/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Zgodnie  z  opracowanym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009r.,  ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 187 poz. 3176  z dnia 4 listopada 2009 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (2MN/U).


I przetarg przeprowadzono w dniu 19.04.2012r.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2012r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy ( I piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości: 10% ceny wywoławczej
tj. 8.000,00 zł na konto Urzędu Gminy Miłosław: PBS Września O/Miłosław  nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290  lub w kasie Urzędu Gminy czynnej w godzinach: poniedziałek   9.00 – 15.00, wtorek – piątek   9.00 – 14.00
z dopiskiem „wadium – działka 786/9 w Miłosławiu” do dnia 2 lipca 2012r.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – również okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Z usytuowaniem działki na mapie oraz szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój nr 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21. 
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/, w prasie lokalnej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłosław.
                                                                                                                         
Miłosław, dnia 1 czerwca 2012r.

Załączniki:

  • Mapa Miłosław.pdf