POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 13.06.2012r.

XX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 13.06.2012r.

Miłosław,6.06.2012 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że w  środę 13 czerwca 2012 r.o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.Program sesji przedstawia się następująco:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w 2011 r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Budżetowej w 2011 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2011 r.
10. Udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu Gminy w 2011 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2011 rok;
c) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium,
d) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:
– o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu,
– o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium,
e) podjęcie uchwał w sprawach:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2011 roku;
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.
11. Pytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy i informacje.
13. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu
(-) inż. Jarosław Sobczak