POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 24.02.2012r.

XVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 24.02.2012r.

Miłosław, 15.02.2012 r.


                                  O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w piątek 24 lutego 2012 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2011 r.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2011 r.
8. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Miłosław w 2011 r.
9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w 2011 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) zbycia lokalu niemieszkalnego położonego w Mikuszewie stanowiącego mienie komunalne;
b) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
11. Pytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy i informacje.
13. Zamknięcie sesji.
                     


                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                     w Miłosławiu
                             (-) inż. Jarosław Sobczak