POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Czeszewo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Czeszewo

      


Miłosław, dnia 02.02.2012 r.Nr IŚR.6733.6.2011


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu w dniu 02.02.2012 roku


decyzji w sprawie:


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
polegającej na budowie linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowa oświetlenia ulicznego , demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV,
demontaż słupa linii nn 0,4 kV
w m. Czeszewo – na działkach ozn. nr ewidencyjnymi 217, 218/1, 218/4,
220/1, 220/3, 220/4 oraz 275


 BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Czeszewo,
– strona internetowa,
– a/a,