POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na wykonaniu lekkiego masztu kratowniczego o wysokości do 12 m na dachu budynku mieszkalnego – dz. nr ewidencyjny 10 w m. Nowa Wieś Podgórna.

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na wykonaniu lekkiego masztu kratowniczego o wysokości do 12 m na dachu budynku mieszkalnego – dz. nr ewidencyjny 10 w m. Nowa Wieś Podgórna.

 


                                                          


                                                                       Miłosław, dnia 20.01.2012 r.


Nr IŚR.6733.4.2011


 


 


 


 


 


                                      O B W I E S Z C Z E N I E


O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 


 


         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


 


                                               zawiadamia


 


                              o wydaniu w dniu 20.01.2012 roku


 


                                          decyzji w sprawie:


 


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:


 


dla inwestycji polegającej na wykonaniu lekkiego masztu kratowniczego


o wysokości do 12 m


na dachu budynku mieszkalnego – dz. nr  ewidencyjny 10  w m. Nowa Wieś Podgórna. 


 


 


 


 


                                                                  BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW


                                                                   (-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


 


Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,


– sołectwo Nowa Wieś Podgórna,


– strona internetowa,


– a/a,