POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 8.12.2011r.

XIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 8.12.2011r.

                                                      Miłosław, 28.11.2011 r.


                       O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 8 grudnia 2011 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”;
b) gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy;
c) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
d) zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Mikuszewie stanowiącego mienie komunalne;
e) zamiany nieruchomości położonej w Czeszewie pomiędzy gminą Miłosław a osobą fizyczną;
f) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni
g) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłosław w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego;
h) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.
                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         w Miłosławiu
                                                 (-) inż. Jarosław Sobczak