POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 26 sierpnia do dnia 29 września 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 26 sierpnia do dnia 29 września 2011 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 26 sierpnia do dnia 29 września 2011 roku


 


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 12 września 2011 roku
 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Miłosławiu stanowiących mienie komunalne
 ( dz. Nr 321/30  o pow. 0,0627 ha).


2. Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 12 września 2011 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Miłosławiu, stanowiących mienie komunalne
( dz. Nr 617/1 o pow. 0,0474 ha ).


3. Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.


4. Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 20 września 2011 roku
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Miłosławiu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.II. Sprawy bieżące
1. W dniu 27 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Mikuszewie. Za zaangażowanie
w przygotowanie uroczystości dożynkowej w tym miejscu chce podziękować Radzie Sołeckiej, druhom ze Straży Pożarnej i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Mikuszewie.


2. W dniu 28 sierpnia brałem udział w uroczystościach związanych z dożynkami Wojewódzko-archidiecezjalnymi , które odbyły się we Wrześni. 


3.  W dniu 1 września podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012 została uroczyście
       przekazana do użytkowania nowo wybudowana szkoła podstawowa w Bugaju.


3. W dniach od 15 do 17 września gościliśmy w naszej gminie Burmistrza Gminy Bergen, Pan Dicka Klaverdijk z dniem 1 października przechodzi na emeryturę, przyjechał do Miłosławia podziękować za 20 letnią współpracę pomiędzy gminami.


5.  W dniach od 23 do 25 na zaproszenie Burmistrza Gminy Bergen przebywałem w Holandii.
      W dniu 23 września w Urzędzie Gminy w Bergen podczas uroczystej sesji rady gminy
      oficjalnie pożegnano odchodzącego na emeryturę burmistrza Dicka Klaverdijk.


6. W okresie międzysesyjnym trwają przygotowania do uroczystości wręczenia nagrody Kościelskich. Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce w dniu 8 października
o godz. 12.00 w Pałacu w Miłosławiu. Laureatem nagrody jest pan Andrzej Franaszek, który został nagrodzony za dzieło pt. „Miłosz Biografia”.


5. 7. Zgodnie z kalendarzem wyborczym przebiegają prace związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 
III.  Zamówienia publiczne:
Na ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programu
„ WRPO 2007-2013” w wysokości 2.104.678,80 zł wpłynęły w terminie dwie oferty.
W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu,
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań.  Ogólny koszt kredytu  to 180.607,97 złotych.        B u r m i s t r z
             (-) Zbigniew Skikiewicz