POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji – budowa fermy drobiu

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji – budowa fermy drobiu

                                  O B W I E S Z C Z E N I E
                             STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
                               z dnia  27 września 2011 r.
                 o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę


 


           Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm. ),


podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 27 września 2011 r., została wydana decyzja nr 597/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:


ROZBUDOWA  FERMY  DROBIU
obejmującej budowę:
–  czterech budynków kurników w tym jednego z magazynem sprzętu / kat. obiektu II /,
–  sześciu zbiorników na ścieki technologiczne / kat. obiektu VIII /,
–  płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na wody gnojowe / kat. obiektu VIII /,
–  sześciu silosów paszowych / kat. obiektu VIII /,
–  ekranu   akustycznego   / kat. obiektu VIII /
oraz  wykonanie  robót  budowlanych   polegających  na  utwardzeniu  terenu  oraz  fragmentów  skarp  zbiornika wodnego w miejscach projektowanych punktów poboru wody dla celów p. poż.


w miejscowości Rudki, na  działce oznaczonej numerem ewidencyjny gruntu 3/9, obręb Rudki.
 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy –  Prawo budowlane obejmuje działki o nr ewid. gruntu: 3/9, 10, obręb Rudki.


               W związku z powyższym informuje się, o możliwości zapoznania z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 2, w godzinach urzędowania.