POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 29.03 do 28.04.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym – 29.03 do 28.04.2011 r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 29 marca do 28 kwietnia  2011 r.7 kwietnia 2011 r. posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
Członkowie Komisji udali się z wizją lokalną do świetlic wiejskich na terenie gminy.
W dalszej części obrad dokonali podziału środków na świetlice wiejskie. O informacje na temat dokonanego podziału  poproszę Przewodniczącego Komisji pana Jana Cicharskiego.
14 i 18 kwietnia 2011 wspólne posiedzenie Komisji


W dniu 14 kwietnia radni wybrali się wraz z panem Burmistrzem  i jego Zastępcą na odjazd gminnych inwestycji. W ramach wyjazdu zwiedzili powstającą oczyszczalnię ścieków w Orzechowie, a także rozbudowaną Świetlicę Wiejską w Chlebowie, plac budowy dalszych etapów Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej  w Bugaju, Miłosławskie Centrum Kultury, Świetlice Wiejską w Pałczynie. Druga część posiedzenia odbyła się w dniu 18 kwietnia. Podczas spotkania radni zaopiniowali materiały na dzisiejszą sesję, a także zaopiniowali  bieżące wnioski związane z gospodarowaniem nieruchomościami.


26 kwietnia 2011 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia była kontrola przetargów przeprowadzonych przez gminę Miłosław w 2010 roku. Szczegółowo Komisja skontrolowała dwa przetargi:
1. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zmiany sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową;
2. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy  i termomodernizacji Domu Kultury w Pałczynie wraz  z zagospodarowaniem terenu.
W zakresie przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.


27 kwietnia 2011 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
 Członkowie Komisji w Przedszkolu w Miłosławiu spotkali się z panią Dyrektor placówki – Aleksandrą Narożną oraz panią Dyrektor Przedszkola w Orzechowie panią Irena Kasprzak.  Panie Dyrektor przedstawiły problem dotyczący większej liczby zgłoszeń dzieci do Przedszkola w stosunku do liczby miejsc w placówkach. Obie panie przedstawiły propozycje rozwiązania sytuacji, poprzez zwiększenie liczby oddziałów, co wiąże się z koniecznością zaadaptowania pomieszczeń oraz zatrudnieniem ich obsługi. Członkowie Komisji wyrazili zgodę na podjęcie działań przez Burmistrza zmierzających do zabezpieczenia odpowiedniej sumy środków w budżecie gminy.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
1. 14 kwietnia 2011 roku wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego  z poleceniem niezwłocznej realizacji obowiązku nałożonego prawem  tj. spowodowanie powołania zespołu interdyscyplinarnego i/lub określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powołania jego członków, jak  i szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz przyjęcie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pismo w powyższej sprawie zostało skierowane do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. 18 kwietnia 2011 roku wpłynęła Uchwała Nr SO – 0955/1/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Miłosław z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok –
3. 18 kwietnia 2011 roku wpłynęła Uchwała Nr SO-0954/9/8/Ko/2011 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 roku wyrażającą opinie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłosław za 2010 roku – w dalszej części obrad odczytam treść powyższych dokumentów.
4. 19 kwietnia 2011 roku wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


W dniach od 8 do 10 kwietnia 2011 czwórka radnych uczestniczyła w I Seminarium Samorządowym radnych Rad Gmin z terenu powiatu wrzesińskiego oraz radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego w Dźwirzynie. W Seminarium uczestniczyli: pani Krystyna Dobroczyńska, pan Jan Cicharski, pan Roman Świtek, pan Andrzej Kasprzak.