POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami I-rejon ul. Kasztanowej i Bukowej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami I-rejon ul. Kasztanowej i Bukowej

UCHWAŁA NR XII/83/08
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 29.01.2008 roku
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w ORZECHOWIE,
rejon ul. Kasztanowej i Bukowej


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153  poz. 1271, Nr 214  poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.      Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175  poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17  poz. 128,  Nr 181 poz. 1337,  Dz.U. z 2007 Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  ze zmianami: Dz.U. z  2004 r. Nr 6  poz. 41, Nr 141  poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113  poz. 954,  Nr 130  poz. 1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45  poz. 319   Nr 225  poz. 1635,  Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje.
§  1
1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław” – uchwała nr XI/60/99 z dnia 07.12.1999 r. Rady  Miejskiej w Miłosławiu uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w ORZECHOWIE, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej.
2. Granice obszaru objętego planem zostały  naniesione na rysunku planu.
3. Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:
1) rysunku planu w skali 1:1000 – załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu – załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 3.


ROZDZIAŁ  1
Przepisy ogólne


§  2
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu,
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wartość określającą minimalną odległość podaną w mb, w jakiej mogą się znajdować lica ścian lub narożników budynków. Określenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza, że istnieje możliwość równoległego w stosunku do usytuowania na rysunku planu cofnięcia budynku w głąb działki;
7) przedsięwzięciach, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany lub o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami)
8) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość;
10) małej gastronomii – należy przez to rozumieć lokal gastronomiczny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadającym nie więcej niż jeden lokal mieszkalny,
11) reklamie – należy przez to wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi    i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami       w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
12) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 12 m2;
13) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice informujące turystów,  oraz tablice z ogłoszeniami;
14) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;
15) dachu dwuspadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe połacie dachowe o przeciwległych spadkach łączące się wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp.
16) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający co najmniej cztery podstawowe połacie dachowe o podobnych spadkach, łączące się w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. W przypadku rozczłonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe połacie mogą być uzupełniane mniejszymi połaciami o podobnych spadkach;


§  3
Zakres opracowania planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy               z wyłączeniem określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów z uwagi na nie występowanie wymienionych elementów w obszarze opracowania. Ustala się, że nie występuje potrzeba określenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy.


§  4
Następujące oznaczenia graficzne stanowią obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne          i literowe dotyczące przeznaczenia terenu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy budynków mieszkalnych;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy budynków garażowo-gospodarczych;
5) sposób ustawienia kalenic dachowych budynków mieszkalnych;
6) teren wzdłuż linii elektroenergetycznej, na którym obowiązują ograniczenia             w użytkowaniu;
7) granica stanowiska archeologicznego.


ROZDZIAŁ  2
Przepisy szczegółowe


§  5
Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U. Przeznaczenie podstawowe obejmuje budynki mieszkalne oraz budynki garażowo-gospodarcze.  Funkcja usługowa może być zlokalizowana w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadającym najwyżej jeden lokal mieszkalny, przy czym nie może zajmować więcej niż 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego. Ponadto istnieje możliwość zlokalizowania pomieszczeń usługowych w budynkach garażowo-gospodarczych Dopuszcza się zrezygnowanie z funkcji usługowej na działce i przeznaczenie całej działki wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dopuszcza się również urządzenia o niewielkich gabarytach związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej – nie konkurujące wielkością i wysokością          z obiektami przeznaczenia podstawowego;
2) ustala się tereny poszerzeń istniejących dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1kd, 2kd.


§  6
Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych. W tym celu należy stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe;
2) w zagospodarowaniu działek należy stosować zieleń z przewagą rodzimych gatunków roślin. Należy zadbać o jak największą różnorodność i właściwą kompozycję zieleni;
3) obiekty małej architektury, detale architektoniczne i nawierzchnie powinny odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi.


§  7
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mogą należeć do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury technicznej;
2) zakazuje się przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalną rzeźbę terenu;
3) zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu;
4) dla odprowadzenia wód opadowych ustala się rozwiązania indywidualne w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań;
5) odpady komunalne i komunalnopodobne należy gromadzić w granicach posesji,      w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów;
6) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych atestowanych zbiorników na działkach. Docelowo odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do istniejącej oczyszczalni na terenie gruntów będących w wieczystym użytkowaniu Gminy Miłosław;
7) należy wprowadzić zieleń ozdobną oraz zadrzewienia i zakrzewienia na granicy działek.


§  8
Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Z uwagi na położenie w strefie występowania stanowisk archeologicznych inwestorzy są zobowiązani do zlecenia stałego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad całością prac budowlanych. Sposób realizacji wyżej wymienionego warunku należy ustalić z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.


§  9
Określa się następujące wymogi wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:
1) reklamy wolnostojące wzdłuż dróg należy umieszczać na standardowych stelażach przy zachowaniu jednolitej wysokości nie zagrażającej bezpieczeństwu na drogach zakazuje się lokalizacji reklam wielkoformatowych;
2) przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej należy konsekwentnie przestrzegać jednolitych zasad dotyczących miejsc i formy w rozmieszczeniu: tablic informacyjnych z nazwami ulic, miejsc dla ogłoszeń i plakatów;
3) dopuszcza się lokalizację szyldów, tablic informacyjnych i reklam na elewacjach budynków i w linii ogrodzenia, pod warunkiem, że nie będą one przesłaniać istotnych elementów i detali architektonicznych ani przekraczać 10% powierzchni elewacji;
4) oświetlenie ulic, rozmieszczenie różnego typu przegród porządkujących ruch kołowy       i pieszy, rodzaj koszy publicznych na śmieci należy objąć kompleksowym rozwiązaniem;
5)  elementy zagospodarowania działek typu: bramy, forma grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny być zbliżone w doborze materiałem i kolorystyką;
6)  dla utrzymania ładu przestrzeni publicznej należy egzekwować od właścicieli wymogu porządku na terenie przyległym do nieruchomości oraz estetycznego wyglądu ścian i pokryć dachowych;
7) ogrodzenia frontowe wyłącznie ażurowe. Zakazuje się stosowania ogrodzeń frontowych wykonanych z prefabrykatów betonowych, uniemożliwiających wgląd na działki.


§ 10
Ustala się następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) od strony istniejących poza obszarem objętym planem  dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD  przyjąć nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w odległości 6,0 m od granic frontowych działek, przy czym budynki mieszkalne powinny być usytuowane równolegle do granic bocznych działek, zgodnie z rysunkiem planu. Odległość 6,0 m powinna być mierzona po uwzględnieniu poszerzenia 1kd;
b) dla budynków garażowo-gospodarczych w odległości 21,0 m od granic frontowych działek, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Parametry zabudowy:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne :
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze o łącznej wysokości nie przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10,0 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, np. kominy, nie przekraczające wysokości 12 m;
b) dachy strome dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o. Dla dachów dwuspadowych obowiązuje wymóg ustawienia kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Wymóg ten dotyczy dachów wielospadowych tylko w przypadku, kiedy kalenice posiadają długość powyżej 5,0 m;
c) pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego;
d) jasne kolory tynków z dopuszczeniem stosowania drewna i kamienia w elewacjach.
2) budynki garażowo-gospodarcze:
a) budynek garażowo-gospodarczy należy sytuować przy granicy działki jako zblokowany z budynkiem garażowo-gospodarczym sąsiada, zgodnie z rysunkiem planu;
b) maksymalna wielkość budynku garażowo-gospodarczego łącznie                      z pomieszczeniami usługowymi nie może przekraczać powierzchni 100 m2;
c) wysokość od poziomu terenu do okapu dachu maksymalnie 4,0 m;
d) dach stromy jednospadowy o nachyleniu do 30o, przy czym budynki sąsiadujące przy tej samej granicy działki powinny mieć jednakowe spadki;
e) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego.
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki na terenie MN/U nie może przekraczać 35%;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki na terenie MN/U nie może być niższy niż 35%.


§  11
Wprowadza się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się korektę zaznaczonych na rysunku planu podziałów na działki budowlane  tylko w odniesieniu do granicy przeciwległej w stosunku do frontu działki, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zmniejszenia wielkości projektowanych działek o więcej niż 10 %;
2) zakazuje się wtórnych podziałów projektowanych działek.


§  12
Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dla obsługi komunikacyjnej terenu MN/U ustala się układ drogowy, który tworzą istniejące ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami KD – ulica Kasztanowa i ulica Bukowa – poza obszarem objętym planem. Do ulicy Kasztanowej należy przyłączyć teren poszerzenia drogi publicznej 2 kd, wydzielony z działki o nr ewid. 145/4 – trójkątne ścięcie narożnika działki o boku 5 m. Ulicę Bukową należy poszerzyć do szerokości 10m o teren poszerzenia drogi publicznej 1kd kosztem działek o nr ewid: 145/4, 149/4, 150/4, 155/4, 156/4, 160/4, 161/4 – pas o szerokości 2 – 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) na obszarze objętym planem należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na każdą działkę    w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 3 stanowiska na 10 zatrudnionych lub użytkowników usług, 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Woda dla celów przeciwpożarowych powinna być dostępna w ilości zapewniającej jej wymagane zapotrzebowanie dla celów przeciwpożarowych z urządzeń służących do jej dostarczania do celów sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku warunków technicznych dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie;
4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do istniejącej oczyszczalni na terenie Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek dopuszcza się budowę szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych na działkach;
5) wody opadowe należy odprowadzić indywidualnie w postaci studni chłonnych lub odprowadzić powierzchniowo na tereny zielone wokół zabudowań;
6) odpady komunalne i komunalnopodobne należy gromadzić w granicach posesji, w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem istniejącej przy ul. Głogowej i Kalinowej stacji transformatorowej – poza obszarem objętym planem. Należy zachować strefę wolną od zabudowy wzdłuż linii elektroenergetycznej 15 kV w wymiarze po 7,5 m od skrajnego przewodu linii – zgodnie z rysunkiem planu;
8) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła ze wskazaniem instalowania urządzeń wykorzystujących paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna);
9) w zakresie telekomunikacji ustala się zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających dróg;
10) dopuszcza się lokalizowania urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpowiedniej służebności gruntowej;
11) inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach szczególnych.


ROZDZIAŁ  3
Przepisy końcowe


§  13
Ustala się stawkę, służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36
ust. 4 ustawy w wysokości  30  % wzrostu wartości nieruchomości.
§  14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.


§  15
Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznymi Nr 1 – rysunek planu stanowiącym integralną część uchwały, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§  16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/83/08
z dnia 29.01.2008 roku


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w ORZECHOWIE, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej
opracowany został zgodnie z przepisami:
? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zm.),
? ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80 z 2003 r.
? rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. nr 164 poz. 1587 z 2003 r.
? rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690
? prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Dz.U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.
? rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z 3 grudnia 2004 r.
? rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dz.U. Nr 197, poz. 1667z 2002 r.
? ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1226 z 2004 r.
? ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.
? ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. nr 92, poz. 880 z 2004 r.
? ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. nr 90 poz. 575 z 1998 z późn. zm.
? ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane- jedn. tekst Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.
? ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.
? ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 z późn. zm.
Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXIX/183/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w ORZECHOWIE, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej – 27.03.2007 r.
W dniach od 06.07.2007 r. do 27.07.2007 r. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy.
W dniach od 20.08.2007 r. do 17.09.2007 r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Do projektu planu nie wniesiono uwag.
Po uchwaleniu planu uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. 

Załączniki:

  • Orzechowo ul.Kasztanowa i Bukowa.jpeg