POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Przystąpienie do sporządzenia Planu ogólnego gminy Miłosław
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrzesińskiej i Pałczyńskiej w Miłosławiu, gm. Miłosław
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP ul. 11Listopada Miłosław oraz w rejonie stawu Bażantarnia w Bugaju
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 11 Listopada w Miłosławiu oraz w rejonie Stawu Bażantarnia w Bugaju, gm. Miłosław
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeszewie przy ul. Leśnej
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część A
uchwała nr LXI.525.23 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław
Nr XLVIII.422.22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY MIŁOSŁAW
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta – obszar A
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej w m. Pałczyn, gmina Miłosław
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej w m. Czeszewo, gmina Miłosław – rejon ulicy Leśnej
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY MIŁOSŁAW (28.09.2022 r.)
Projekt MPZP w Miłosławiu w rejonie ul. Wrzesińskiej – obszar za Browarem – część B
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część B
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław
Zmiana Studium Gminy Miłosław (31.05.2021 r.)
Zmiana Studium Gminy Miłosław (17.04.2018 r.)
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY TECHNICZNO- PRODUKCYJNEJ I ZABUDOWY USŁUGOWEJ W MIŁOSŁAWIU, REJON ULIC: DWORCOWA I DWORZEC
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY TECHNICZNO – PRODUKCYJNEJ , ZABUDOWY USŁUGOWEJ ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W ORZECHOWIE, REJON ULIC TOPOLOWEJ I MIŁOSŁAWSKIEJ
MPZP dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: Złoże gazu E Miłosław – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj
Studium Gminy Miłosław (28.09.2015 r.)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami I-rejon ul. Kasztanowej i Bukowej
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie stawu pawelskiego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
o ogłoszeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław dla obrębu Miłosław oraz części obrębów: Pałczyn, Kębłowo, Lipie, Bugaj, Kozubiec, Gorzyce i Białe Piątkowo
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław