POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Unieważnienie przetargu – odwiert studni głębinowej Pałczyn

Unieważnienie przetargu – odwiert studni głębinowej Pałczyn

                                                                                                       Miłosław, dnia 14.04.2011 r.
Nr IŚR.271.2.2011


 


 


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IŚR.271.2.2011 w  trybie przetargu nieograniczonego na odwiert studni głębinowej  oraz likwidacja studni w m. Pałczyn gmina Miłosław.ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


              Burmistrz Gminy Miłosław, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odwiert studni głębinowej oraz likwidację studni w m. Pałczyn gmina Miłosław prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp.


UZASADNIENIE


             W postępowaniu przetargowym na odwiert studni głębinowej oraz likwidację studni w m. Pałczyn gmina Miłosław – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożona oferta z najniższą ceną (202.261,20 złotych brutto) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (188.514,00 złotych brutto).
Jednocześnie zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe.


Otrzymują:
1). uczestnicy postępowania
     przetargowego Nr IŚR.271.2.2011
2). strona internetowa,
3). tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
4). a/a,


                                                                                                       BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                                                                                               (-) mgr Zbigniew Skikiewicz