POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne > Plany zagospodarowania przestrzennego > o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu


 


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław E-Winna Góra -KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb Bugaj oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) i po podjęciu przez  Radę Miejską w Miłosławiu uchwały nr II/6/10 z dnia 6 grudnia 2010r.dotyczącą zmiany uchwały nr XXXVI/245/10 z dnia 29.06.2010r o przystąpieniu do sporządzania

 

o   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław E-Winna Góra -KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb Bugaj oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

zawiadamiam, że zmiana uchwały o której mowa wyżej dotyczy załącznika graficznego nr 1

 

Zmiana załącznika graficznego nr 1 obejmuje korektę odcinka gazociągu na długości ok. 300 m. Proponowany nowy przebieg gazociągu w obrębie leśnym o niższej wartości ma na celu uniknięcie ingerencji w obszary leśne o najwyższej wartości.

Zainteresowani mogą składać wnioski   do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski mogą być wnoszone:

     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miloslaw.info.pl

     w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w sekretariacie Urzędu Gminy w Miłosławiu w terminie 21 dnia od dnia ukazania się ogłoszenia

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                      Burmistrz Gminy Miłosław                                               

                            (-) mgr Zbigniew Skikiewicz