POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji – Budowa kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – Budowa kanalizacji sanitarnej


Nr ISR.7335-7/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU

 

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław;

 

                                               zawiadamia

 

                              o wydaniu w dniu 21.12.2010 r.

 

                                          decyzji w sprawie:

 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 pod nazwą:

„budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagatelka, gm. Miłosław”

obejmujących część obrębu Bugaj dz. nr ewidencyjny

48/2, 49/1,51/13, 55, 54/2, 73/4, 235/3, 62, 42, 205.

 

 

Ogłoszono:

– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,

– tablicy sołectwa Bugaj,

– strona internetowa,

– a/a,

 

 

                                                                                                      BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

                                                                                                             (-) mgr Zbigniew Skikiewicz

 

 

Wywieszono w dniu: _____________________

Zdjęto w dniu:___________________________