POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 24.06-26.09.08r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj. od dnia 24 czerwca do dnia 26 września 2008 roku.

 

 

I.                    Podjęte zarządzenia

          Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVI/116/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku,


          Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie ograniczeń w korzystaniu z wody pochodzącej
z wodociągów będących własnością gminy Miłosław,


          Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu informacji o przebiegu budżetu gminy za pierwsze półrocze,


          Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia spraw gminy,


          Zarządzenie Nr 49/08 w Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 sierpnia 2008 roku sprawie ustalenia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu socjalnego,


          Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zbycia działki w Nowej Wsi Podgórnej stanowiącej własność Gminy Miłosław,


          Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zbycia działki w Miłosławiu stanowiącej własność Gminy Miłosław,


          Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 września 2008 roku w sprawie odwołania zakazu używania wody pochodzącej


z wodociągów będących własnością Gminy Miłosław.


II. Sprawy bieżące

 1.      W dniach od 30 czerwca do 12 lipca bieżącego roku na terenie gminy

odbywały się półkolonie, których koordynatorem był Pan Kazimierz Jacewicz. Akcja objęła zasięgiem 200 dzieci z miejscowości, Orzechowo, Czeszewo, Mikuszewo, Miłosław, Bugaj, Franulka, Pałczyn, Skotniki, Kębłowo, Lipie. Oprócz zabawy
i wypoczynku w czasie półkolonii realizowany był program profilaktyki uzależnień.


Półkolonie sfinansowane zostały ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wydała na ten cel 20.714,20 złotych. 


     2. W dniach od 4 lipca do 8 sierpnia trwała IV Powiatowa Akcja Letnia
w Orzechowie zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Z wypoczynku skorzystało około 600 dzieci z terenu powiatu. Z terenu naszej gminy
w 3 turnusach uczestniczyło 50 dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu kwotą 3.500 zł dofinansował pobyt tych dzieci w ramach wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła na kolonie 1.498,00 złotych.


     3. W ramach 3.000 złotych przydzielonych przez Radę Miejską   zorganizowano


dla dzieci, które nie uczestniczyły w półkoloniach jednodniowe wyjazdy m.in. do Powidza na teren jednostki wojskowej i Aquaparku   w Swarzędzu. Ze środków tych dofinansowano obóz harcerski drużyny z Miłosławia. Ponadto Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan otrzymało dofinansowanie na zorganizowanie 3 dniowego biwaku dla dzieci w m. Gołąbki gm. Trzemeszno. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano 2.993,00 złotych. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali i zapewnili dzieciom opiekę i pobyt w tych miejscach.


      4. Ponadto 34 dzieci z rodzin biednych z terenu naszej gminy skorzystało
z uczestnictwa na koloniach organizowanych i sfinansowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 


     5. W dniu 31 sierpnia odbyły się w Mikuszewie dożynki gminne, pragnę podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie obchodów tego święta. Dziękuję przede wszystkim Pani sołtys Renacie Nowak
i radzie sołeckiej z Mikuszewa.


    6. W dniu 12 września otrzymaliśmy transport mebli z Holandii były to stoły
i krzesła, które z zgodnie z ustaleniami komitetów zostały przekazane do domu kultury w Skotnikach. Ponadto Jednostka OSP z Miłosławia otrzymała dwa agregaty
proszkowe (250 kg)


III Zaległości podatkowe

Zaległości podatkowe na dzień 19 września 2008 roku wynoszą 116.904,03 złotych,
i przedstawiają się następująco


Osoby fizyczne:

Podatek rolny                                   –    22.254,50

Podatek od nieruchomości            –    27.331,33


Podatek leśny                                   –         172,00

Osoby prawne:

Podatek rolny                                   –        364,00

Podatek od nieruchomości            –   66.782,20


Podatek leśny                                  –           0,00

 IV. Zamówienia publiczne

 W dniu 5 sierpnia 2008 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni i budowę komina w budynku przedszkola w Orzechowie.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta.


W związku z powyższym na podstawie art. 67 ust.1 ppkt 3 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych zastosowano zamówienie z wolnej ręki.


 

        B u r m i s t r z


                                                                        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Realizacja uchwał Rady Miejskiej
podjętych na sesji w dniu 26 czerwca 2008 r.


1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli w Poznaniu otrzymał uchwały o numerach: 


1.      XVI/116/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 r.;


2.      XVI/117/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Miłosław;


3.      XVI/118/08 w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław;


4.      XVI/119/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miłosław;


5.      XVI/120/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;


6.      XVI/121/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Książno;


7.      XVI/122/08 w sprawie zmiany nazw stałych komisji Rady Miejskiej;


8.      XVI/123/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.


2. Uchwała o numerze XVI/116/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r. został przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie


3. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wniosłem
o  opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego następujących uchwał:


1.                 Uchwała Nr XVI/117/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Miłosław;


2.                 Uchwała Nr XVI/118/08 w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław;


3.                 Uchwała Nr XVI/119/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław.


Uchwały te zostały opublikowane z datą 13 sierpnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego   Nr 130. 


        B u r m i s t r z


                                                                        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz