POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 28.09.2007 r. do 20.11.2007 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj.


od dnia 28 września 2007 roku do 20 listopada 2007 r.


 


I. Podjęte zarządzenia


Zarządzenie nr 23/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 września 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IX/64/07 z dnia 27 września 207 roku.


Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, ul. Szkolna 24.Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2008 rok.


II. Sprawy bieżące


1.6 października wraz z Przewodniczącym Rady, Starostą oraz p. Elżbietą Gajewicz uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagrody literackiej Fundacji Kościelskich. Tegorocznym laureatem został Mikołaj Łoziński. Uroczystość odbyła się w ambasadzie Szwajcarii w Warszawie.
Przy tej okazji pragnę już dzisiaj zaprosić Państwa na spotkanie z tegorocznym laureatem, które odbędzie się 10 grudnia w Miłosławiu. Swój przyjazd potwierdzili także inni laureaci nagrody – p. Jolanta Stefko i p. Jacek Dehnel.

2. 21 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Jeśli chodzi o wyniki w naszej gminie – to przedstawiają się następująco:

a) Sejm – frekwencja 50,81 %


Preferencje


1) PO – 1204 głosy – 30,13 %


2) PSL – 1144 głosy – 28,63 %

3) PiS – 822 głosy – 20,57 %


4) LiD – 628 głosów – 15,72 %b) Senat – frekwencja – 50,81 %


Ireneusz Niewiarowski – 1087 głosy – 26,98 %


Piotr Gruszczyński – 1021 głosów – 25, 34 %


Margareta Budner – 858 głosy – 21,30 %3. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie dokumenty aplikacyjne złożyło 8 kandydatów. 7 spośród 8 ubiegających się o zatrudnienie na ww. stanowisko spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Dnia 7 listopada 207 roku komisja kwalifikacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Na podstawie rozmów komisja kwalifikacyjna uszeregowała listę rankingową według poziomu spełniania przez kandydatów wymagań merytorycznych, na której pierwsze miejsce w wyniku uzyskania największej liczby punktów zajmuje Pani Urszula Remisz.


4. W dniu 8 listopada br. w Bergen ( Holandia) odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Straży Pożarnej w Bergen Pana Martina Oomen. Na zaproszenie Burmistrza gminy Bergen w uroczystości wzięła udział 4 osobowa delegacja strażaków z gminy Miłosław Pan Komendant Oomen jest przyjacielem strażaków miłosławskich i między innymi dzięki niemu trafiło do naszej gminy wiele wartościowego sprzętu do ratowania życia i mienia ludzkiego. W uznaniu za te zasługi został odznaczony złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Na zakończenie wizyty Burmistrz Gminy Bergen przekazał strażakom z gminy Miłosław 20 zestawów aparatów tlenowych, których szacowana wartość przekracza 100 tys. złotych.


5. W związku z nagłą śmiercią pana Mieczysława Nadolskiego dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury z dniem 12 listopada b.r. do momentu wyłonienia w drodze konkursu osoby na to stanowisko powierzyłem Pani Marii Hetmańczyk obowiązki dyrektora.


6. 14 listopada zmarła w Londynie p. Janina Kościelska honorowa Obywatelka Gminy Miłosław.


7. 15 listopada przekazałem na ręce p. Przewodniczącego Rady poprzez Biuro Rady projekt budżetu gminy na 2008 rok.


8. W okresie sprawozdawczym ukazała się także na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska lista rankingowa wniosków złożonych do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Niestety nasz wniosek sklasyfikowany został na 132 pozycji z punktacja 45,37 i nie otrzyma dofinansowania. Pozytywnie załatwiono 25 wniosków.9. Czynności przygotowawcze do wyborów uzupełniających.


III Zamówienia publiczne


W dniu 24 października 2007 roku ogłosiłem przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5. W wyznaczonym terminie do urzędu wpłynęły oferty dwóch firm W dniu 9 listopada nastąpiło otwarcie ofert. Jedna oferta ze względów formalnych została odrzucona. Drugą firmy „Iglespol” przyjęto. Cena za 1 km na trasach 1,2,3 – 3,42 zł, a na trasie 4,5 – 5,00 złotych brutto.


IV. Zaległości podatkowe


Na dzień 31 października 2007 roku zaległości podatkowe wynoszą 70.813,10 złotych, w tym:

Osoby prawne:


– Podatek od nieruchomości 49.866,60 złotych

_____________________

Osoby fizyczne:


– Podatek rolny 5.099,80 złotych

– Podatek od nieruchomości 15.827,70 złotych

– Podatek leśny 37,00 złotych

________________

20.946,50 złotychB u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 września 2007 roku


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru otrzymał następujące uchwały Rady Miejskiej

· IX/61/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej;


· IX/62/07 w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;


· IX/63/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;


· IX/64/07 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2007 rok.


Regionalna Izba Obrachunkowa i Poznaniu i Koninie


· otrzymała uchwałę Nr IX/64/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.


Wniosłem do Redakcji Dziennika Urzędowego

W celu o opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwałę Nr IX/62/07 w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjętej na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 września 2007 roku.


Do Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej i Prezesa Sądu Rejonowego we Wrześni przekazano uchwałę Nr IX/61/07 podjętą na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej.
B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz