POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 27.12.06 – 23.02.07r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od 27 grudnia 2006 roku do 23 lutego 2007 roku


 


 


I. W okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia;


 


1. Nr 2/06 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 grudnia 2006 roku.


2. Nr 3/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Orzechowie działki o nr 559, 560, 561 i 562.


 


3. Zarządzenie Nr 0152/1/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lutego 2007 roku
w sprawie powołania zespołów problemowych


– dla opracowania koncepcji reorganizacji instytucji kultury na terenie gminy
Miłosław,


– dla opracowania koncepcji zagospodarowania terenów nabytych od Panów Michała
Paszkowskiego i Eugeniusza Pielaka położonych w Orzechowie.


 


II Sprawy bieżące


1. W omawianym okresie finalizowaliśmy sprawę wykupu przez Gminę Miłosław nieruchomości
o powierzchni 13.0334 ha od Panów Michała Paszkowskiego i Eugeniusza Pielaka, a także dodatkowo przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych składających się z działek o nr 559, 560, 561 i 562. Nieodpłatne nabycie tych wymienionych nieruchomości pozwoli Gminie uregulować ciąg dróg w okolicach wału przeciwpowodziowego w Orzechowie.


25 stycznia br. zostały podpisane akty notarialne dotyczące wykupu gruntów położonych w Orzechowie. Gmina uregulowała także pierwszą ratę należności w wysokości 145.000 złotych.


 


2. W dniach od 25 do 27 stycznia na zaproszenie strony Niemieckiej wraz z przedstawicielami Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo przebywałem w Halle na spotkaniu Wspólników Spółki. Rozmowy dotyczyły remontu pałacu w Mikuszewie przy wsparciu finansowym przydzielonym przez Fundację Jugendmarke w wysokości 120.000 euro. Ponadto wspólnicy przyjęli rezygnację dotychczasowego Prezesa Pana Macieja Andrzejewskiego i tymczasowo powołali na to stanowisko Panią Magdalenę Sambor.
Pani Sambor pełnić będzie funkcję Prezesa do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników.


 


3. W związku z zakończeniem kadencji rad sołeckich na terenie gminy odbywają się zebrania na których dokonywany jest wybór sołtysów i rad sołeckich.


Do dnia dzisiejszego zebrania odbyły się w Lipiu, Biechowie, Orzechowie, Gorzycach Mikuszewie, Nowej Wsi Podgórnej, Rudkach, Książnie, Czeszewie.


Poza tymi zebraniami odbywają się też Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych.


 


B u r m i s t r z


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


 


 


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 grudnia 2006 roku.


 


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru w Poznaniu
otrzymał uchwały


Nr III/15/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;


Nr III/16/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok;


Nr III/17/06 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006;


Nr III/18/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007;


Nr III/19/06 w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Demoralizacji i Przestępczości Nieletnich na terenie gminy Miłosław”;


Nr III/20/06 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwały:


Nr III/15/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;


Nr III/16/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2006 rok;


Nr III/17/06 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.


 


 


B u r m i s t r z


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz