POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 23.02 – 27.03.07r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od 23 lutego do 27 marca 2007 roku


 


I. W okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia;


 


1. Zarządzenie Nr 4/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury.


2. Zarządzenie Nr 5/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/21/07 z dnia 23 lutego 2007 roku.


3. Zarządzenie Nr 6/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za rok 2006.


 


II. Zamówienia publiczne:


W dniu 01.03.2007 ogłoszone zostały dwa przetargi:


 


– pierwszy przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem odprowadzającym dla aglomeracji Orzechowo w oparciu o posiadaną koncepcję


W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynęły 4 oferty.


 


– drugi przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi dla m. Orzechowo etap I i etap II w oparciu o posiadaną koncepcję. Termin przyjmowania ofert przypadł na dzień dzisiejszy.
5 oferentów odpowiedziało na ogłoszenie.


Po zakończeniu prac komisji zostaną Państwo poinformowani o wynikach postępowania przetargowego.


 


III. Sprawy bieżące:


 


1. Zaległości podatkowe:


Po pierwszej racie podatku przedstawiają się następująco:


Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości – 25.201,30


Podatek rolny – 7.293,00


Podatek leśny – 30,00


 


Osoby prawne

Podatek od nieruchomości – 41.887,07


Podatek rolny – 0


Podatek leśny – 0


 


Ogółem zaległości na dzień wynoszą 74.411,31 złotych.


 


3. Inne sprawy:


 


– pracujemy obecnie nad koncepcją zagospodarowania terenów pozyskanych od p. Paszkowskiego i Pielaka w miesiącu kwietniu chcielibyśmy przedstawić ją Wysokiej Radzie pod dyskusję


– przygotowujemy także koncepcje reorganizacji instytucji kultury, funkcjonujących na terenie naszej gminy, która będzie również poddana pod dyskusję.


 


W związku z zakończeniem kadencji rad sołeckich na terenie gminy nadal odbywają się zebrania na których dokonywany jest wybór sołtysów i rad sołeckich.
Pozostały jeszcze dwa zebrania w m. Skotniki i Bugaj. Terminy zebrań przypadają na dzień 29 i 30 marca br.


 


B u r m i s t r z


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


 


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 23 lutego 2007 roku.


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał uchwały
  • Nr IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2007 roku;
  • Nr IV/22/07 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych;
  • Nr IV/23/07 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław
    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 roku.


 


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wnoszę o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały nr IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2007 roku podjętej na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2007 roku.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwałę NrIV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2007 roku podjętą na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 23 lutego 2007 roku.


 


 


 


 


B u r m i s t r z


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz