POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 21.11 – 11.12.07r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj. od dnia 21 listopada do dnia 11 grudnia 2007 roku


   

I   Zarządzenia


Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr X/76/07 z dnia 20 listopada 2007 r.Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne.Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie stawek czynszu najmu lokali użytkowych położonych w budynkach komunalnych.Zarządzenie Nr 29/0 7 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury.Zarządzeniem

  

II Zaległości podatkowe


Zaległości podatkowe na dzień 30 listopada bieżącego roku wynoszą 101.235,40 złotych i przedstawiają się następująco;Osoby fizyczne;

– podatek rolny                                             –   9.666,40 złotych

– podatek od nieruchomości                      – 32.304,50 złotych

– podatek leśny                                            –        80,00 złotych

                                                                       _________________

                                                                          42.050,90 złotych

Osoby prawne;

– podatek od nieruchomości                      – 59.184,50 złotychIII Sprawy bieżące


1. W dniu 4 grudnia 2007 na posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej zostały omówione propozycje zmian w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne
i użytkowe, których właścicielem jest gmina Miłosław. Komisja zaopiniowała pozytywnie 10 % podwyżkę dla lokali użytkowych. Z dniem 1 stycznia 2008 roku zostaną wprowadzone zmiany w opłatach I tak dla


–         lokali usługowych, czynsz wynosił będzie 5,10 zł/m2 /dotychczasowy czynsz wynosi 4,64 zł/m2/


–         lokali handlowych, czynsz wynosił będzie 7,25zł/m2 /dotychczasowy czynsz wynosi 6,59 zł/m2 /


–         garaży,   czynsz wynosił będzie 2,15 zł/m2  / dotychczasowy czynsz 1,96 zł/m2/Stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wzrosną do 1,5 % wartości odtworzeniowej


1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Stawki czynszu podlegają zróżnicowaniu ze względu na wyposażenie techniczne
i położenie lokalu w budynku. Stawka bazowa od dnia 1 stycznia 2008 roku wynosić będzie 3,34 zł.2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek Burmistrza przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy Miłosław dwa mieszkania w tzw. wodomistrzówce
w Orzechowie. Pozostałe dwa lokale zostaną przeznaczone do sprzedaży, jeden
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, a drugi w przetargu ustnym nieograniczonym.3. W dniu wczorajszym tj. 10 grudnia w kościele poewangelickim odbył się wieczór literacki z udziałem tegorocznego laureata nagrody Kościelskich Pana Mikołaja Łozińskiego i Pani Jolanty Stefko, która otrzymała nagrodę w 2006 roku.
W spotkaniu uczestniczyła delegacja z powiatu z Wolfenbuttel. 


                                                                                                          
 

                                                                                   B u r m i s t r z


                                                                        /-/ mgr Zbigniew Skikiewicz


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 20 listopada 2007 rokuDo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Nadzoru i Kontroli w Poznaniu


przesłane zostały uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 20 listopada 2007 roku:


a.    X/65/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;


b.    X/66/07 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;


c.    X/67/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;


d.    X/68/07 w sprawie inkasa podatku rolnego;


e.    X/69/07 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;


f.        X/70/07  w sprawie opłaty targowej;


g.    X/71/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok;


h.    X/72/07 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław;


i.         X/73/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław;


j.        X/74/07 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”;


k.    X/75/07 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego;


l.         X/76/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok;


m.    X/77/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Miłosław o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego;


n.    X/78/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej;


o.    X/79/07 w sprawie rozpatrzenia skargi.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwały o numerach


a) X/65/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;


b) X/66/07 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;


c) X/67/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;


d) X/70/07 w sprawie opłaty targowej;

e) X/71/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok;


f) X/72/07 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław;


g) X/76/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok.


Wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego następujących uchwał Rady Miejskiej:


a) X/65/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;


b) X/66/07 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;


c) X/67/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;


d) X/68/07 w sprawie inkasa podatku rolnego;


e) X/69/07 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;


f) X/70/07 w sprawie opłaty targowej;

g) X/71/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok;


h) X/72/07 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław;


i) X/74/07 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”.


Do przedszkola w Miłosławiu i Orzechowie przesłane zostały uchwały o numerach


     a) X/73/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław;


b)      X/74/07 w sprawie uchwalenia w Miłosławiu w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”.


Do dyrektorów szkół przekazano uchwałę numer X/74/07 w sprawie uchwalenia
 „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”.


Skarbnik Gminy Pan Henryk Przykłota otrzymał uchwałę X/77/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Miłosław o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.


                                              


     B u r m i s t r z


                                                                       /-/ mgr Zbigniew Skikiewicz