POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 11.12.07 – 29.01.08r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj. od dnia 11 grudnia 2007 roku do dnia 29 stycznia 2008 roku.I. Podjęte Zarządzenia Burmistrza


Zarządzenie Nr 30/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XI/82/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku,


Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w następujących jednostkach:· Świetlica Wiejska w Pałczynie, Czeszewie i Orzechowie


· Urząd Gminy


· Przedszkole „Bajkowy Świat” w Orzechowie


· Przedszkole „Koszałek Opałek” w Miłosławiu


· Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu


· Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokłowskiego w CzeszewieZarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 grudnia 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Miłosławiu,


Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Gminy Miłosławiu z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok,


Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 33/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku.


Zarządzenie nr 35/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 stycznia 2008 roku


w sprawie przygotowania i zapewnienie działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miłosław.


Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 stycznia 2008 roku
w sprawie zbycia działki nr 545/24 położonej w Orzechowie, stanowiącej mienie komunalne.
II. Sprawy bieżące

1. W dniu 10 grudnia 2007 roku mijał termin składania dokumentów aplikacyjnych na ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury.


Dnia 13 grudnia komisja kwalifikacyjna dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez 4 kandydatów. Wszyscy kandydaci spełniali wymagania formalne
i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania. Komisja przeprowadziła
z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja ustaliła listę rankingową kandydatów według poziomu spełniania wymagań merytorycznych określonych w naborze, która przedstawia się następująco:


Pani Lucyna Lewandowska


Maria Hetmańczyk


Justyna Walkiewicz


Sylwester Ludwiczak


Pierwsza kandydatka nie przyjęła zaproponowanych warunków pracy,
Od dnia 1 stycznia 2008 funkcję dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury pełni Pani Maria Hetmańczyk.2. W dniu 16 grudnia 2007 roku, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Miejska Komsija Wyborcza przeprowadziła wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Miłosławiu. Miejska Komisja Wyborcza dokonała w terminie przewidzianym w kalendarzu wyborczym rejestracji tylko jednego kandydata.
W związku z tym, że liczba kandydatów była równa liczbie mandatów wybieranych
w okręgu wyborczym Nr 1, zarejestrowany kandydat otrzymał mandat bez przeprowadzenia głosowania. Radnym wybrany został Pan Zbigniew Mazurkiewicz.3. W dniu 16 stycznia bieżącego roku na posiedzeniu komisji ekonomicznej Rady Miejskiej przedstawiłem wniosek dotyczący umorzenia podatku od nieruchomości za 2007 dla Przedsiębiorstwa Odzieżowego MIKON S.A. i umorzenia bieżącego podatku od nieruchomości dla Gospodarstwa Rybackiego Miłosław.


Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski obu firm w związku z czym wydałem decyzje umarzające należności podatkowe dla wyżej wymienionych wnioskodawców.4. W dniu 18 stycznia 2008 roku w Gnieźnie podpisałem porozumienie Międzygminne
w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.24 stycznia 2008 roku miało miejsce spotkanie z sołtysami, na którym został


ustalony harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach. Zebranym został przedstawiony projekt uchwały budżetowej na rok 2008, a także sytuacja związana
z selektywną zbiórką odpadów.III Zamówienia publiczneW związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu w m-cu grudniu 2007 roku na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością zapytanie
o cenę na udzielenie kredytu na kwotę 500.000,00 złotych zostało skierowane do
4 banków. Zastosowana została forma zapytania o cenę ze względu na to, że ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje przeprowadzenia przetargów do zadań których wartość nie przekracza 14 tys. euro Zainteresowany zapytaniem Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Odział Miłosław przedstawił ofertę udzielenia kredytu obrotowego, z którym została podpisana umowa. Kredyt został udzielony na okres od dnia 27 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.IV Zaległości podatkowe


Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 109.289,80 złotych i przedstawia się następująco;– Osoby fizyczne:

Podatek rolny – 6.126,80 złotych

Podatek od nieruchomości – 15.341,00 złotych


Podatek leśny – 60,00 złotych– Osoby prawne

Podatek rolny – 0,00 złotych

Podatek od nieruchomości – 87.762,00 złotych


Podatek leśny – 0,00 złotych
B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych


na sesji w dniu 11 grudnia 2007 rokuDo Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, a także do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie przesłane zostały uchwały o numerach :a) XI/80/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;


b) XI/81/07 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007;


c) XI/82/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 r.
B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz