POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXXVIII sesja Rady Miejskiej – 21 września 2010 r.


Protokół nr XXXVIII/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
która odbyła się 21 września 2010 r. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak otworzył XXXVIII sesję Rady Miejskiej witając zebranych radnych, podpisanych na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, radnych powiatowych – panią Henrykę Waligórę, pana Rafała Zięty, Dyrektora Przedszkola w Miłosławiu – panią Aleksandrę Narożną,  prezesa Browaru Fortuna – pana Waldemara Szczepaniaka, Dyrektora Banku Spółdzielczego – panią Halinę Zawiślak, Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury – panią Marię Hetmańczyk, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – pana Pawła Skrzypczaka, kierowników jednostek organizacyjnych, pana Burmistrza – Zbigniewa Skikiewicza, pana Skarbnika, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


 Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej
w Miłosławiu. W tym momencie obrady opuścił radny Roman Świtek, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Pan Z. Skikiewicz zawnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad punktów 6 f), g), h) dotyczących rozpatrzenia uchwał w sprawach zmian uchwał dotyczących Planów Odnowy Miejscowości Bugaj, Książno, Miłosław. Uzasadnił, że po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich okazało się, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w wymienionych uchwałach. Dodał, że obowiązująca wersja Planów dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego po weryfikacji jest zgodna z wymogami, stąd nie ma potrzeby wprowadzania zmian do powyższych uchwał. 


Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli zmieniony porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


W tym momencie na obrady wrócił radny Roman Świtek, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) zatwierdzili protokół nr XXXVII/10 przebiegu sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 20 lipca 2010 r.


 


Ad 4


W tym punkcie pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ponadto pan Przewodniczący poinformował, iż 15 sierpnia 2010 roku w Miłosławiu odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. W tym miejscu podziękował radnemu Romualdowi Barszczowi za organizację Turnieju. Przeprosił również za swoją nieobecność podczas Turnieju, uzasadniając ją względami prywatnymi. O informację na temat przebiegu Turnieju w punkcie obrad zatytułowanym: Wolne głosy i informacje poprosił organizatora Turnieju radnego Romualda Barszcza. Pan Sobczak poinformował także, iż w dniach od 9 do 15 sierpnia br. wspólnie ze Skarbnikiem Henrykiem Przykłotą uczestniczył w delegacji Gminy Miłosław do Turcji. Przekazał, że celem wyjazdu było podpisanie listu intencyjnego o przyjaźni i współpracy pomiędzy gminami Miłosław i Pallyar. Przekazał, iż podczas wizyty został podpisany list intencyjny o współpracy, który po zatwierdzeniu przez Radę Miejską może przyjąć moc umowy o współpracy pomiędzy gminami. Dodał, że inicjatorem wizyty była Platforma Polsko – Tureckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Biznesu, a zaproszenie przesłał Prezes wymienionego Stowarzyszenia.


Ad 5


Pan Z. Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


                Po przedstawieniu przez Burmistrza informacji o głos poprosiła radna Danuta Höwelhaus. Oznajmiła, że od kilku lat na terenie gminy, w ramach letniego wypoczynku dzieci odbywają się półkolonie, organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan posła Tadeusza Tomaszewskiego. W imieniu organizatorów złożyła podziękowanie wszystkim, którzy w tym roku włożyli swój wkład, aby dzieci mogły lepiej wypoczywać. Następnie wręczyła pamiątkowe wyróżnienia panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej
w Miłosławiu na ręce Przewodniczącego Rady, sołtysowi Białego Piątkowa – Czesławowi Lalce, sołectwu Lipie, panu Waldemarowi Szczepaniakowi – Prezesowi Browaru Fortuna w Miłosławiu, pani Dyrektor Banku Spółdzielczego Halinie Zawiślak, panu Czesławowi Furmaniakowi, panu Romanowi Świtkowi, pani Henryce Waligórze. Na zakończenie wystąpienia ponownie podziękowała wszystkim wyróżnionym w imieniu posła Tomaszewskiego, wyrażając nadzieję, że przyszłe lata również będą owocowały
w współpracę.
Ad 6   


 


a) Pan Z. Skikiewicz w zastępstwie pani Danuty Grajek przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław. Poinformował, że w dniu 1 września 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, w związku z czym powyższy projekt uchwały został przedłożony Radzie do rozpatrzenia. Wyjaśnił, że na podstawie ustawy o systemie oświaty rada gminy zobowiązana jest do ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Nadmienił, iż wyżej wymieniona ustawa upoważnia także radę gminy do ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia komisji radni ustalili koszt jednostkowy korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponadprogramową pobytu dziecka w placówce. Wyjaśnił, że rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu 5 godzin nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, natomiast jeśli dziecko pozostaje dłużej niż 5 godzin w przedszkolu rodzice są zobligowani uiścić odpowiednią opłatę.


Pan Andrzej Wnuk przypomniał, iż podczas omawiania prezentowanego projektu uchwały podczas wspólnego posiedzenia komisji wnioskował, aby nie ustalać stawki 1,00 zł za godzinę. Oznajmił, że chciałby zaproponować kilka zmian. Stwierdził, że zasadniczo ustawa o systemie oświaty się nie zmieniła. Przekazał, iż do tej pory Rady Gmin ustalały stałą wysokość opłat za świadczenia przedszkoli. Jako przykład podał gminę Bukowiec, która ustaliła opłatę miesięczną w wysokości 80,00 zł za świadczenia przedszkoli. Przekazał, iż Prokurator uchylił uchwałę gminy Bukowiec, uzasadniając, że według ustawy zapewnia się bezpłatne nauczanie i opiekę do 5 godzin dziennie. Poinformował, że w tym zakresie, w dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu jest zapis „W godzinach pracy przedszkoli, wychowanie i nauczanie jest bezpłatne”. Powiedział, że w paragrafie 2 obowiązującej uchwały jest mowa o opłacie stałej
w wysokości 57,00 zł miesięcznie w przypadku korzystania z posiłków. Przekazał, iż w tym zakresie nastąpiła zmiana ustawy, polegająca na tym, że Dyrektor określa wysokość opłat za korzystanie z posiłków. Przekazał, że wadą dotychczas obowiązującej uchwały jest brak zapisu o jej wejściu w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przekazał, iż „ktoś gdzieś” powiedział, że należy opłatę ustalić za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Zaproponował, aby w prezentowanym projekcie uchwały określić szczegółowo, że do godziny 13.00 w przedszkolach jest realizowana podstawa programowa, a po godzinie 13.00 za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice będą zobligowani uiścić odpłatność. Uzasadnił, że zapis „do 5 godzin” nie jest jednoznaczny, ponieważ z powyższego zapisu nie wynika, o które pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu chodzi. Zaproponował także, aby nie ustalać stawki godzinowej za świadczenia przedszkoli, a w zamian ustalić opłatę stałą za świadczenia realizowane przez przedszkola ponad podstawę programową. Następnie radny podał przykład uchwały miasta Poznania, w której została określona szczegółowo godzina bezpłatnej opieki dla dzieci. Zawnioskował o skrócenie paragrafu, w którym wymienia się zajęcia realizowane ponad podstawę programową do zdania „za opiekę nad dziećmi
w godzinach od 13.00 do zamknięcia przedszkola”. Stwierdził, że ustalenie stawki godzinowej może spowodować, ograniczenie przez rodziców pobytu dziecka
w przedszkolu do minimum, ze względu na oszczędności, co z kolei może spowodować redukcję etatów. Podsumował, że jeśli radca prawny stwierdzi, że proponowane przez niego zmiany nie są zgodne z prawem, to wnioskuje o ustalenie stawki godzinowej na poziomie 0,80 zł za każdą nadprogramową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Przekazał, że w przypadku ustalenia stawki na poziomie 1,00 zł rodzice, którzy są zmuszeni pozostawić dziecko w przedszkolu na 9 – cio godzinny pobyt zapłacą o 28,00 zł miesięcznie więcej niż dotychczas.


Pani D. Höwelhaus powiedziała, że dziwi się radnemu Wnukowi, że temat kontynuuje, gdyż sprawa omówiona została podczas wspólnego posiedzenia komisji. Dodała, że sesja jest od podejmowania uchwał. Stwierdziła, że być może uwagi są słuszne, jednak sprawy powinny zostać załatwiane podczas wspólnego posiedzenia komisji, ponieważ w tym okresie nie wypada mówić „pod publikę”.


Pan A. Wnuk przypomniał, że poruszał temat podczas wspólnego posiedzenia komisji, jednak wówczas nie znalazł zrozumienia wśród radnych. Przekazał, że również wczoraj odbył rozmowę z panią Inspektor ds. edukacji i kultury, a dziś nie zgłasza uwag „pod publikę”.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny Urzędu – oznajmiła, że zmiana ustawy o systemie oświaty nastąpiła z dniem 1 września br. Zaznaczyła, że akt prawny wyraźnie określa, że rada gminy zobowiązana jest do ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę, nie krótszego niż 5 godzin. Uznała, że zapis wstępujący w projekcie uchwały spełnia powyższy wymóg, stąd jego użycie jest konieczne. W odniesieniu do propozycji ustalenia opłaty stałej wyjaśniła, że organ nadzoru nie uznaje stałej opłaty za świadczenia przedszkoli, dlatego uchwała określająca stałą opłatę za przedszkola zostanie uchylona przez nadzór Wojewody. Odnośnie określenia dokładnej godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (do godziny 13.00) radczyni stwierdziła, że jest to kwestia do rozpatrzenia przez radnych. Dodała, że jej zdaniem obecny zapis jest bardziej elastyczny, ponieważ przy założeniu, iż przedszkole będzie otwierane od późniejszych godzin, wówczas opieka bezpłatna będzie krótsza. Przekazała, że również zapoznała się z uchwałą Rady Miasta Poznania i zwróciła uwagę, że w przywołanej uchwale występuje stawka godzinowa, a w treści uchwały wymienione są zajęcia nadobowiązkowe.


Pan A. Wnuk stwierdził, że godziny bezpłatnej nauki nie muszą być sztywno ustalone. Przekazał, że gmina może finansować nauczanie do godziny 13.00. Zwrócił uwagę, że ustawa nie zabrania takiego określenia, gdyż mowa jest o minimum 5 godzinach bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu. Przekazał, że uchwała w powyższej sprawie jest podejmowana co roku, także w przypadku powstanie nowego przedszkola nie będzie problemu, aby uchwałę zmienić. Dodał, że Rada Miasta Poznania ustaliła stawkę procentową za świadczenia przedszkoli, jednak jest ona bardzo nieczytelna dla rodziców. Zaproponował, aby nauczanie do godziny 13.00 w przedszkolu było bezpłatne, natomiast po godzinie 13.00 była naliczana opłata w wysokości 0,80 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.


Pan Zbigniew Mazurkiewicz zaproponował wprowadzenie zapisu „W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miłosław w czasie pierwszych 5 godzin zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę”.  


Pani Aleksandra Narożna wyjaśniła, że przedszkola muszą realizować podstawę programową. Stwierdziła, że należy zwrócić uwagę, na czas pracy poszczególnych oddziałów. Przekazała, że w Przedszkolu w Miłosławiu 6 oddziałów rozpoczyna naukę od godz. 6.30 do 15.30, dwa oddziały zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Bugaju realizują tylko podstawę programową zmianowo tzn. od 7.30 do 12.30 oraz od 11.30 do 16.30, natomiast oddział w Mikuszewie jest czynny w godzinach 6.30 do 14.00.


Pan Z. Mazurkiewicz podsumował, że organizacyjnie lepsza byłaby propozycja pani Dyrektor. Oznajmił, że na temat jednostkowego kosztu pobytu dziecka w przedszkolu nie będzie dyskutował. Stwierdził, że jeśli rodzice decydują się na pozostawienie dziecka w przedszkolu na dłużej niż pięć godzin, to po prostu jest to dla nich opłacalne.


 Pan Romuald Barszcz powiedział, że szkoda, iż radny Wnuk ma na sesji dużo poprawek. Stwierdził, że od zgłaszania uwag są komisje. Przekazał, że jego zdaniem na dzień dzisiejszy poprawek jest zbyt dużo, a podstawa prawna jest również bardzo obszerna. Stwierdził, że radny ma prawo zgłosić poprawki co do wysokości stawki, która zostanie poddana pod głosowanie. Oświadczył, że jego zdaniem, opłaty za przedszkola w gminie Miłosław nie są wysokie, ponieważ inne gminy mają znacznie wyższe opłaty. Przypomniał, że w tym roku do 20 dzieci zabrakło miejsca w Przedszkolu w Miłosławiu, dlatego Rada zdecydowała o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkola w Szkole Podstawowej w Bugaju, co kosztowało budżet gminy 40.000,00 zł. Podkreślił, że można stwierdzić, że miłosławski samorząd dba o przedszkolaków. Wymienił, że dochody przedszkola to wpływy z opłat, usług i spadków, które stanowią dochód gminy. Dodał, że wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli wynoszą około 1.900.000,00 zł, od których należy odliczyć 20.000,00 wydatków majątkowych. Podsumował, że kwota dochodów w stosunku do wydatków jest znacznie niższa. Stwierdził, że rodzice dzieci, które będą pozostawać w przedszkolu ponad 5 godzin to z pewnością rodzice pracujący. Zwrócił uwagę, że jeśli zaistniałby sytuacja, że dziecko musi pozostać w przedszkolu powyżej 5 godzin, a rodziców na to nie stać to zawsze mogą oni skorzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.


Pan Tadeusz Jenek zaproponował zamienić słowo „do” na słowo „przez” w paragrafie 2, który brzmiał „W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miłosław w czasie do 5 godzin zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę”. 


Pan J. Sobczak uznał, iż uwaga radnego Jenka jest zasadna.


Pan A. Wnuk przekazał, że nie wiedział, iż któryś z oddziałów przedszkola rozpoczyna zajęcia od 11.30, dlatego wycofuje się z propozycji szczegółowo określania godziny bezpłatnej nauki i opieki w przedszkolu. Obliczył, że dziś pobyt dziecka w przedszkolu
z wyżywieniem miesięcznie kosztuje 141,00 zł, natomiast po ustaleniu stawki na poziomie 1,00 zł przy 9 – cio godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu opłata wyniesie 168,00 zł. Zwrócił uwagę, że pani Inspektor ds. edukacji i kultury podczas wspólnego posiedzenia Komisji mówiła, że dochody do budżetu gminy zmniejszą się, jeśli rodzice zdecydują się na ograniczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Zaproponował, aby stawkę opłaty ustalić na poziomie 0,80 zł za każdą godzinę ponadprogramową pobytu dziecka w przedszkolu.


Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez radnego Wnuka dotyczącą ustalenia stawki na poziomie 0,80 zł za każdą godzinę ponadprogramową pobytu dziecka w przedszkolu. Za zgłoszoną poprawkę opowiedziała się jedna osoba – radny Wnuk, natomiast przeciw zgłoszonej poprawce opowiedzieli się pozostali radni – M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, E. Jałoszyński, T. Jenek, A. Kasprzak, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, J. Sobczak, F. Sztuka, R. Świtek, J. Trzmiel.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że poprawkę zgłaszał także radny Jenek, jednak jest to poprawka literowa. Zarządził głosowanie nad projektem uchwały z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez radnego Jenka.


Radni większością głosów 13 głosami „za” – M. Babiarz, R. Barszcz,
K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, E. Jałoszyński, T. Jenek, A. Kasprzak, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, J. Sobczak, F. Sztuka, R. Świtek, J. Trzmiel, przy jednym głosie przeciwnym – A. Wnuka, podjęli uchwałę Nr XXXVIII/254/10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław. Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


b) Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław. Wyjaśnił, że zapisane w projekcie uchwały przepisy dotyczące przyznawania nagród dla nauczycieli dotychczas zawarte były w paragrafie 10 Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”. Zwrócił uwagę, że zmiana ustawy obliguje Radę Miejską do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w odrębnej uchwale. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/255/10 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


c) Pan Z. Skikiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/256/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


d) W tym punkcie głos zabrała pani Urszula Kosmecka – Inspektor ds. programów pomocowych, która na wstępie uszczegółowiła uzasadnienie wniosku Burmistrza o zmianę porządku obrad. Poinformowała, że po złożeniu przez Gminę Miłosław wniosku dotyczącego budowy placów zabaw Urząd Marszałkowski nadesłał informację, że załączone do wniosku Plany Odnowy Miejscowości są sporządzone niezgodne z rozporządzeniem. Dodała, że w rozmowach telefonicznych pracownicy Departamentu PROW nie potrafili odpowiedzieć szczegółowo, jakich zmian należy dokonać w Planach. Przekazała, iż w rezultacie okazało się, że wniosek zaginął podczas zmiany lokalizacji Departamentu. Wyjaśniła, że po konsultacjach telefonicznych Urząd Marszałkowski zmienił stanowisko, przychylił się do uzasadnień gminy, uznając, że Planu Odnowy Miejscowości są dokumentami długofalowymi i strategicznymi. Wyjaśniła, że w momencie, kiedy Rada zatwierdzała Plany Odnowy Miejscowości nie było możliwe dokładne określenie kosztów zadań, ponieważ nikt nie posiadał wówczas kosztorysów. Podkreśliła, iż Urząd Marszałkowski przychylił się do argumentów Gminy Miłosław, stąd zmiana planów Odnowy Miejscowości nie jest konieczna. Następnie pani Kosmecka  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/257/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


e) Pani U. Kosmecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechowo.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/258/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechowo. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


f) Pan Skarbnik – Henryk Przykłota zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu. Wyjaśnił, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 80.330,38 zł konieczne jest do pokrycia wskazanych w projekcie uchwały wydatków inwestycyjnych Gminy realizowanych ze wsparciem środków unijnych i ze środków własnych.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/259/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


g) Pan H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie wydatków zawiązanych z realizacją zadań z Programu „PROW 2007 – 2013”. Wyjaśnił,
że w związku z trudnościami technicznymi w realizacji zadania związanego z remontem studni głębinowej w Pałczynie, koniecznym stało się dokonanie odwiertu nowej studni. Poinformował, że po uzgodnieniach w Urzędzie Marszałkowskim  uzyskano zgodę na zmianę nazwy zadania oraz wykorzystanie otrzymanego dofinansowania na zadanie związane
z odwiertem nowej studni, jednak koszt zadania w porównaniu z poprzednim zadaniem się zwiększył o 21.419,77 zł, stąd podjęcie uchwały jest zasadne.  


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/260/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie wydatków zawiązanych z realizacją zadań z Programu „PROW 2007 – 2013”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


h) Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Wrzesińskim. Wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni wystąpił z propozycją partycypacji Gminy Miłosław w kosztach budowy drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo w wysokości 410.000,00 zł. Poinformował, iż prezentowany projekt uchwały ma charakter intencyjny, czyli obliguje gminę Miłosław do wydatkowania wymienionej kwoty w przypadku uzyskania przez powiat dofinansowania dotacją w ramach wieloletniego Programu rządowego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. 


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/261/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Wrzesińskim. Podjęta Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


 


            i) Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok.            


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę nr XXXVIII/262/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok. Uchwała jest załączona pod nr 14 do protokołu.
Ad 7


            Pan R. Barszcz, na prośbę Przewodniczącego Rady, przedstawił informację na temat przebiegu Turnieju Piłki Sitkowej Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Miłosławiu. Przekazał, iż corocznie około 15 sierpnia, pod patronatem pana Burmistrza, organizowane są Dni Miłosławia. Dodał, że nie wie, dlaczego Burmistrz w swoim sprawozdaniu nie wspomniał o tym fakcie. Poinformował, iż w ramach dni Miłosławia LKS Klafs Orlik corocznie organizuje imprezy, co jest wykładnią codziennej działalności klubu. Powiedział, że 14 sierpnia został rozegrany mecz o mistrzostwo klasy okręgowej między GKS Sompolno a LKS Klafs Orlik zakończony wynikiem 0:0. Oznajmił, że następnego dnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn na stadionie oraz finały w parku. Przekazał, iż Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, wystąpiło 16 drużyn. Poinformował, że dnia następnego tj. poniedziałek (ze względu na pobyt uczestniczek na obozie) za zgodą Burmistrza odbył się Turniej Piłki Sitkowej Plażowej kobiet. Dodał, że w tej kategorii wystąpiło 8 drużyn, a finał odbył się w wielkiej ulewie. Nadmienił, że zwyciężyła para wrzesińsko – miłosławska z miłosławianką Magdaleną Nawrot. Podziękował panu Burmistrzowi za wszelką coroczną pomoc udzielaną przy organizacji Turnieju. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady oznajmiając, że nie wiedział, gdzie Przewodniczący czasie Turnieju przebywał, a podczas imprezy nie miał kto podpisać dyplomów. Zwrócił uwagę Przewodniczącemu, że mógł poinformować go o swoim wyjeździe lub poprosić o obecność  swojego Zastępcę lub Przewodniczącego jednej z Komisji Rady. Oznajmił, że jako radny i mieszkaniec gminy po raz pierwszy dowiaduje się, że ponad miesiąc temu, miała miejsce  delegacja wyjazdowa do Turcji. Stwierdził, że list intencyjny nie jest żadnym aktem prawnym, jednak w jego opinii wycieczka w „sam raz”. Powiedział, że zastanawia go fakt, że wszystko było utrzymywane w wielkiej tajemnicy. Zapytał, kto poniósł koszty delegacji oraz iluosobowa była delegacja. 


            Pan A. Wnuk na prośbę pana Burmistrza przedstawił informację na temat wizyty w gminie Miłosław Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Wohyń. Poinformował, że pewnego dnia odebrał telefon od Prezesa Stowarzyszenia z gminy Wohyń na Lubelszczyźnie z zapytaniem czy radny jako prezes stowarzyszenia nie podzieliłby się doświadczeniami z pracy w tejże organizacji. Wyjaśnił, iż w styczniu przyszłego roku minie 10 lat od momentu powstania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław, w którym pełni funkcje Prezesa. Przekazał, iż członkowie Stowarzyszenia z gminy Wohyń, dzięki uprzejmości Burmistrza spotkali się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy. Oznajmił, że podczas spotkania przedstawił informację na temat działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Miłosław szczególnie w pierwszych w latach jego istnienia. Dodał, że goście również zobaczyli gminę i rozpoczęte inwestycje. Podsumował, iż wszyscy wyjechali ze spotkania zadowoleni. Nadmienił, iż w latach 50 – tych również delegacja z Lubelszczyzny odwiedziła Miłosław. Następnie radny wrócił do tematu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli na terenie gminy. Przypomniał, iż optował, aby wysokość opłat ustalić na poziomie zbliżonym do dotychczasowego lub zwiększyć opłaty uwzględniając poziom inflacji. Przekazał, że do tej pory za pobyt dziecka w przedszkolu płacił 141,00 zł, natomiast po wejściu w życie podjętej dziś uchwały będzie płacił 105,00 zł. Przypomniał, że głosował przeciwko obniżce, jednak dzięki uprzejmości radnych będzie płacił mniej.


            Pan R. Świtek przekazał, że 18 września br. zakończona została inwestycja związana z rozbudową i termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu na zewnątrz budynku. Powiedział, że inwestycja kosztowała około 500.000,00 zł, dlatego należy o jej zakończeniu zakomunikować podczas sesji. Zwrócił się z podziękowaniem do radnych Rady Miejskiej, jak również do Burmistrza, za umieszczenie
w planie wydatków majątkowych powyższej inwestycji. Poinformował, że za 4 miesiące budynek będzie miał 25 lat, a inwestycja jest to bardzo ważna dla mieszkańców oraz osób korzystających ze świetlicy. Słowa podziękowania radny Świtek skierował także do pani Urszuli Kosmeckiej za przygotowanie projektu, do pana Błażeja Pery za opiekę nad realizacją zadania oraz do pana Andrzeja Monarchy za nadzór nad wykonywanymi pracami. Szczególne podziękowanie złożył pani sołtys Zofii Przybylskiej oraz Radzie Sołeckiej za wykończenie, zagospodarowanie oraz wyposażenie świetlicy. Następnie radny poinformował o efektach zbiórki przeprowadzonej dla powodzian z gminy Gąbin. Oznajmił, że do gminy Gąbin zostały odtransportowane dwa samochody ciężarowe o łącznym ładunku 50 ton. Stwierdził, że w miejscu docelowym był obecny dwa razy i zawsze był miło przyjęty. Dodał, że ludzie czekają na pomoc, a pomoc naszej gminy jeszcze się nie kończy. Wyjaśnił, że zbiórka finansowa będzie trwała do końca września, a na dzień dzisiejszy na terenie gminy zebrano dotychczas ponad 20.000,00 zł. Przekazał, że bardziej szczegółowe podsumowanie przeprowadzonej zbiórki przedstawi podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej.


            Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że chciałby nawiązać do tematu współpracy między narodem polskim i tureckim. Przypomniał, że w roku 1830 – 1831 po powstaniu listopadowym oraz 1863 –1864 po powstaniu styczniowym Polska utraciła niepodległość i zniknęła z mapy Europy. Powiedział, że wówczas tysiące Polaków zostało przyjętych przez Turków, bardzo liczna Polonia zamieszkuje w Turcji. Następnie przekazał, iż wyczytał w annałach, że właściciel Miłosławia pan Kościelski był u sułtana tureckiego Ministrem Skarbu, a za dobrze wykonywaną pracę otrzymał wielkie dobra. Przekazał, że sułtan chciał go zatrzymać, jednak on wrócił do Polski i zakupił ziemie na Kujawach oraz w Wielkopolsce. Zasygnalizował, że Turcja była jedynym państwem na świecie, które nie uznało rozbiorów Polski. Następnie przekazał, iż kiedyś zwracał się z prośbą o pomoc dla pracowników Mikonu do pana Romana Świtka, który w odpowiedzi dostarczał codziennie do zakładu 20 bochenków chleba dla najbiedniejszych. Podziękował serdecznie panu radnemu za udzieloną pomoc. Podziękował również panu Burmistrzowi, panu Leonardowi Dopierale, dzięki pomocy którym pracownicy Mikonu otrzymali bezpłatne dary z Poznania. Podziękował panu Dopierale za bezinteresowne wskazówki, gdzie się udać po pomoc i do kogo.


            Pani Maria Orzechowska przypomniała, że w ramach partnerstwa z powiatem wrzesińskim, dotyczącego przebudowy dróg w projekcie miała zostać uwzględniona budowa dróg gminnych w Orzechowie: Wiązowej, Świerkowej, Klonowej. Wyjaśniła, że obecnie nie mówi się o tym, a mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jak jest przyszłość dróg.


            Pani Krystyna Dobroczyńska również nawiązała do tematu, o którym mówiła przedmówczyni. Przekazała, iż z informacji podanych podczas wspólnego posiedzenia komisji wynika, że gmina nie ma projektu, który miał być zrobiony do 30 września. Dodała, że na program rządowy dotyczący przebudowy dróg przeznaczono kwotę 3 mld zł w latach 2009 – 2011. Stwierdziła, że jeśli w tym roku wniosek nie zostanie złożony, to wykonanie zostanie opóźnione. Zapytała, kto jest odpowiedzialny za zaistniała sytuację. Zapytała także czy mieszkańcy Orzechowa mogą być pewni, że drogi zostaną w najbliższym czasie zrobione.


            Pani D. Höwelhaus przypomniała, że w sierpniu gmina Miłosław borykała się z problemem licznych podtopień. Przekazała, że w prasie pojawiały się różne opinie radnych powiatowych czy starostwa na temat dalszych działań związanych z problemem. Poinformowała, że Rada Powiatu przekazała 10.000,00 zł dla gminy Miłosław, aby coś w tym zakresie zrobić. Zwróciła się do radnych, aby zajęli się tematem i przekazali z budżetu gminy środki na działania związane z melioracją. Zwróciła uwagę, że należy zwrócić uwagę na rolników, którzy orzą rowy. Przekazała, że przez 30 lat przepusty nie były czyszczone, dopiero w sytuacji krytycznej podjęto działania, na które pieniądze się znalazły.


            Pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – odpowiedział na pytania dotyczące budowy dróg w Orzechowie wyjaśniając, że gmina zleciła wykonanie dokumentacji technicznej projektantowi, który do końca września br. miał przedłożyć dokumentację w formie gotowej do otrzymania pozwolenia na budowę. Stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że ustalonego w umowie terminu projektant nie dotrzyma, co oznacza, że w tym roku najprawdopodobniej wniosek do tzw. „schetynówki” nie zostanie złożony. Stwierdził, że dokumentację techniczną należy dokończyć, aby w przyszłym roku złożyć wniosek o dofinansowanie z programów rządowych czy unijnych. Powiedział, że sam zadaje sobie pytanie, jak rozwiązać zaistniałą sytuację. Wyjaśnił, że rozwiązania według niego są dwa: nie kupić od projektanta dokumentacji lub z związku z opóźnieniem kupić projekt po niższej cenie. Stwierdził, że jedną z powyższych opcji należy przyjąć. Powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż w tym roku wniosek do „schetynówki” nie zostanie złożony, jednak w przyszłorocznym naborze wniosków przyszłe władze będą mogły podjąć odpowiednie decyzje. Oznajmił, że nie jest to żadne usprawiedliwienie, jednak w przyszłości należy dużo więcej czasu założyć na dojście do dokumentacji projektowej, szczególnie przy tego typu dokumentacji.  


            Pan A. Wnuk powiedział, że cisną mu się brzydkie słowa na usta. Zapytał, od jakiego czasu wiadomo, że gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy dróg. Zapytał także, czy umowa zabezpiecza gminę przez niewywiązaniem się projektanta z umowy i jakie przewidziane są z tego tytułu kary. Przekazał, że możliwość niekupienia dokumentacji z punktu widzenia projektanta nie jest aż tak wielką stratą. Stwierdził, że mieszkańcy Orzechowa ubolewają nad tym, że była szansa na budowę dróg i szansa ucieka. Dodał, że jeśli Zastępca Burmistrza – mieszkaniec Kołaczkowa powie, że nie uda się złożyć wniosku na budowę dróg to radni to zrozumieją. Przekazał, że jako mieszkańcowi Orzechowa cisną się na usta słowa niecenzuralne. Przekazał, że nie jest zadowolony z zaistniałej sytuacji, a radne z Orzechowa dociekają co jest przyczyną sytuacji. Przypomniał, że cztery lata temu podobna sytuacja dotyczyła ulic Bukowej i Kolejowej w Orzechowie, wówczas terminy nie zostały dopilnowane, ale na szczęście ulice zostały wykonane ze środków budżetowych. Stwierdził, że ulica Wiązowa w Orzechowie jest najdłuższą ulicą nieutrudzoną, dlatego przy opadach deszczu droga jest nieprzejezdna, szczególnie wiosną i jesienią. Oznajmił, że przyjmuje usprawiedliwienie Zastępcy Burmistrza, jednak nie przyjmuje propozycji dalszego postępowania z projektantem. Uzasadnił, że projektant naraził mieszkańców Orzechowa na kolejny rok chodzenia w błocie. 


            Pan B. Pera odpowiedział, że jego miejsce zamieszkania nie ma w powyższej sprawie nic do rzeczy, ponieważ podobnie jak radny Wnuk ma poczucie bycia częścią gminy, gdyż od 14 lat pracuje na jej terenie, dlatego ma prawo czuć się jak mieszkaniec. Przekazał, że umowa z projektantem została zawarta na podstawie zlecenia z określonym terminem, kwotą oraz zakresem prac. Wyjaśnił, że projektant przyjął warunki, jednak się z nich nie wywiązał. Stwierdził, że być może po części sam jest winny zaistniałej sytuacji, ponieważ on wybrał tego projektanta. Stwierdził, że ta sama osoba wykonuje dokumentacje na przebudowę dróg dla powiatu, więc zasugerował się, że połączenie tematów spowoduje prostsze rozwiązanie dla projektanta. Zaznaczył, że projekt miał zostać złożony do „schetynówki”, jednak czy zostałby zakwalifikowany do dofinansowania to na dzień dzisiejszy gdybanie, ponieważ pewności nie ma. Stwierdził, że nie ma wobec siebie poczucia winy, ponieważ starał się wykonać swoją pracę, jak najlepiej i najskuteczniej, co się niestety nie udało. Stwierdził, że w jego odczuciu tego typu drogi w „schetynówkach” mają bardzo małe szanse na otrzymanie dofinansowania


            Pan A. Wnuk zapytał, czy w umowie została przewidziana kara dla architekta za niedotrzymanie umowy. Zapytał także, czy w przyszłości w umowach dotyczących wykonania dokumentacji technicznej takie kary zostaną przewidziane, aby osoby niebędące w stanie wykonać zadania, się go nie podejmowały.


            Pan B. Pera wyjaśnił, że po przeprowadzonych rozmowach, po deklaracji i ustaleniu ceny wykonawca przyjął zlecenie. Przekazał, że w zleceniu nie ma mowy o karach, ponieważ do tej pory w ten sposób zlecenia były realizowane, a wykonawcy wywiązywali się z umowy. Dodał, że opracowanie dokumentacji drogi zostało zlecone projektantowi w marcu br., jednak wszystko wskazuje na to, że projektant nie wywiąże się z terminu umowy.  Stwierdził, że być może należałoby żądać od projektanta gwarancji finansowanej wykonania zlecenia, co zwiększy gwarancje wykonania robót.


            Pani M. Orzechowska zapytała, w jakim terminie drogi będą naprawiane. Zaznaczyła, że są to najgorsze drogi w Orzechowie, dodatkowo z dojazdem do Ośrodka Zdrowia.


Pan B. Pera wyjaśnił, że deklaracja w dniu dzisiejszym z jego ust nie padnie. Zapewnił, że póki będzie mógł będzie starał się o pozyskanie dofinansowania z różnych programów na budowę dróg. Zwrócił uwagę, że w przyszłym roku ulice zostaną rozkopane, ze względu na prace kanalizacyjne, dlatego do przyszłego roku stan drogi może się pogorszyć. Przekazał, że pewna jest konieczność dokończenia dokumentacji, aby być gotowym na ewentualne złożenie wniosku o dofinansowanie.


Pan A. Wnuk zwrócił uwagę, że każdy wniosek składa się z szeregu dokumentów. Zapytał, czy gmina ma przygotowane pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.


Pan B. Pera odpowiedział, że najważniejszym dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku jest dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Wyjaśnił, że dojście do pozwolenia na budowę to działanie projektanta, ponieważ wszystkie decyzje konieczne do uzyskania w trakcie tworzenia dokumentacji zostały zlecone projektantowi. Dodał, że nie wie na jakim etapie tworzenia dokumentacji jest obecnie projektant.


Pan Zbigniew Mazurkiewicz stwierdził, że czas najwyższy, aby zastanowić się i podjąć generalną zmianę gospodarki wodnej. Przekazał, że od wielu lat było wiadomo, że Powiatowy Związek Spółek Wodnych nie wykonuje swojej roli, nie wywiązuje się ze swojego zadania, pojawia się tylko interwencyjnie w bardzo zawodnionych miejscach. Stwierdził, że prace dotyczące wykaszania rowów to zajęcia na ogół pozorowane, ponieważ nie ma należytego nadzoru, co wszyscy mogli obserwować. Przekazał, że należytej pracy w tym zakresie nie wykonano przez 30 lat, o czym świadczą drzewa rosnące w kanałach o dużej średnicy. Dodał, że obecny okres podtopień pokazał jak bardzo jest źle. Stwierdził, że rozwiązania są dwa: rozwiązanie Powiatowych Spółek Wodnych, przy przejściu do gminnych spółek wodnych, które leżą u podstaw tworzenia Powiatowych Związków Spółek Wodnych. Stwierdził, że obecnie Powiatowe Spółki Wodne są sztucznym tworem, który zawiera etaty pracownicze i kierownicze, natomiast mało pracy w terenie, co szczególnie widoczne jest przy obecnych warunkach atmosferycznych. Następnie podał przykład gminy Kołaczkowo, gdzie spadło znacznie więcej deszczu niż w gminie Miłosław, a w niektórych miejscach woda płynąć rozrywała przepusty na drodze. Poinformował, że na skutek działania radnych powiatowych udało się przekazać z budżetu powiatu 10.000,00 zł na kopanie rowu wojewódzkiego. Stwierdził, że za 10.000,00 zł została wykonana ogromna praca, którą najprawdopodobniej Powiatowy Zarząd Spółek Wodnych wykonałby za 200.000,00 zł w dość odległym czasie. W dalszej kolejności oznajmił, że wraz ze wspólnikiem od 1997 roku na terenie gminy Miłosław prowadził gospodarstwa rolne w Biechowie i Białym Piątkowie. Poinformował, że w wyniku słabego działania Powiatowego Związku Spółek Wodnych na terenie gminy postanowili wyjść ze skostniałej struktury, jaka są spółki wodne, a w ramach wielkości należnej składki sami robili urządzenia melioracyjne, za kwotę niższą niż kosztorys spółek wodnych. Przekazał, że wówczas wspólnik próbował dotrzeć z inicjatywą do innych rolników, jednak na terenie gminy nie było odzewu wśród rolników. Stwierdził, że jest to bardzo słuszna sprawa, gdyż można bardzo wiele zrobić. Uznał, że siedziba nowo powstałej jednostki, mogłaby znajdować się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, a Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub rada Miejska a ustaliłaby plan działania nowo powstałych spółek wodnych. Wyjaśnił, że nie będzie wówczas konieczne tworzenie nowego etatu. Zwrócił uwagę, że 50% środków wpływających do spółek wodnych jest przeznaczane na płace. Przekazał, że można wystąpić z inicjatywą na terenie gminy i podjąć próbę reorganizacji. Dodał, że duże poparcie dla inicjatywy udziela Starosty, dlatego można liczyć na pieniądze składkowe, a także środki Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnej, a być może udałoby się pozyskać środki od Starosty. Stwierdził, że czas jest doskonały, aby się zająć tematem. Dodał, że z obliczeń wynika, że z dostępnych środków można wyczyścić kilka kilometrów rowów więcej.


            Pan A. Wnuk zwrócił się do radnego Mazurkiewicza, aby zajął się tematem spółek wodnych i rozwinął go, przy wykorzystaniu poparcia pomysłu Starosty oraz władz powiatowych.


            Pan J. Sobczak odpowiedział na pytania radnego Barszcza. Wyjaśnił, iż wyjazd do Turcji nie był objęty żadną tajemnicą, a informacja o wyjeździe pojawiła się na tydzień przed jej zorganizowaniem, dlatego nie było konieczności ogłaszania tego faktu gdziekolwiek. Uznał, że w jego opinii sprawozdanie z delegacji powinien złożyć wspólnie ze Skarbnikiem podczas posiedzenia radnych, nie za pośrednictwem osób trzecich. Na pytanie dotyczące kosztów wyjazdu poinformował, iż koszt wyjazdu polskiej delegacji złożonej z pana Skarbnika oraz Przewodniczącego Rady jest kosztem gminy. Dodał, że na każdym spotkaniu delegacji towarzyszyły biało – czerwone flagi. Przekazał, iż partnerzy tureccy mają ogromne poszanowanie dla flagi i godła, stąd tak samo przyjmowali polską delegację. Oznajmił, że delegacja została przyjęta z ogromną życzliwością. Przekazał, że radny Trzmiel opowiedział o historycznych przesłankach. Wyjaśnił, że na jego sugestię i po wyrażeniu zgody przez stronę turecką, w wyjeździe towarzyszyła mu małżonka, za której przejazd zapłacił z własnych pieniędzy. Dodał, że wyjazd nie uniemożliwił mu uczestnictwa w Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej. Zaznaczył, iż celowo nie dzwonił do swojego Zastępcy, ani do Przewodniczącego Komisji, ponieważ przylot zaplanowany był w dniu 15 sierpnia. Przekazał, że kiedy po powrocie zobaczył co stało się z jego gospodarstwem był przerażony, ponieważ naocznie przekonał się, co natura może zrobić. Dodał, iż organizator mógł pokusić się chociażby o  wysłanie wiadomości z przypomnieniem, ponieważ przy organizacji tego typu imprez zawsze należy rozmawiać o kwestiach organizacyjnych. Oznajmił, że nie potrzebuje zaproszeń, gdyż wystarczy zadzwonić i przypomnieć, ponieważ każdy człowiek może zapomnieć.  Dodał, że nie był w nastroju wówczas do imprez sportowych, ponieważ patrzył na dobytek swojego gospodarstwa ze strachem, że przepadnie.
Ad 8


Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia zapytał pana Burmistrza czy dotarła odpowiedź lekarza naczelnego w związku z organizacja białej niedzieli w gminie Miłosław. Zapytał także o koszt budowy trybun na stadionie w Miłosławiu i Orzechowie.


Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że od lekarza przyszła odpowiedz negatywna. Wyjaśnił, że lekarz ze względu na wcześniejsze zobowiązania wobec innych miejscowości nie będzie w stanie zorganizować białej niedzieli w Miłosławiu. Dodał, że wyraził chęć organizacji niedzieli w przyszłym roku. Następnie poinformował, że koszt budowy trybun przy boisku w Orzechowie wyniósł około 26.000,00 zł, natomiast na stadionie w Miłosławiu był to koszt około 24.000,00 zł. Zaznaczył, że kluby sportowe wystąpiły do Marszałka Województwa z wnioskiem o przyznanie środków na powyższy cel, stąd otrzymały po 5.000,00 zł. Dodał, że z budżetu gminy kluby otrzymały po 15.000,00 zł, natomiast pozostałe należności zapłacili sponsorzy klubów.


Pan A. Kolecki zapytał czy do wykonania trybun musiała zostać zatrudniona najdroższa firma, czy nie można było społecznie wykonać zadania.


Pan Z. Skikiwicz wyjaśnił, że do wykonania zadania należało zakupić niezbędne materiały. Dodał, że usługę budowy trybun w obu przypadkach zamawiali prezesi klubów, ponieważ wspólnie uznano, że ta metoda będzie najwłaściwsza. Dodał, że jeszcze jest
200 miejsc siedzących pochodzących ze stadionu Miejskiego w Poznaniu, których zamontowanie jest docelowo przewidziane przy obu obiektach.


Pan R. Barszcz zwrócił uwagę, że każdy klub użytkujący stadion musi spełniać wymogi licencyjne m.in. powinien posiadać 20 miejsc stałych. Przekazał, że stadion miejski w Miłosławiu spełnia wszystkie wymogi, a trybuny są w XXI wieku standardem.
Ad 10


 


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 


Protokołowała                                                            Przewodniczący posiedzenia


 


mgr Ewelina Andrzejczak                                            inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała nr XXXVIII/254/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław;


7.      Uchwała nr XXXVIII/255/10 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław;


8.      Uchwała nr XXXVIII/256/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;


9.      Uchwała nr XXXVIII/257/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kębłowo na lata 2010 – 2017;


10. Uchwała nr XXXVIII/258/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Orzechowo na lata 2010 – 2017;


11. Uchwała nr XXXVIII/259/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu;


12. Uchwała nr XXXVIII/260/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie wydatków zawiązanych z realizacją zadań z Programu „PROW 2007 – 2013”;


13. Uchwała nr XXXVIII/261/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie ze Starostwem Wrzesińskim;


14. Uchwała nr XXXVIII/262/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok.