POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXXVI sesja Rady Miejskiej – 29 czerwca 2010 r.

 

Protokół nr XXXVI/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
która odbyła się 29 czerwca 2010 r. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak otworzył XXXVI sesję Rady Miejskiej witając zebranych radnych podpisanych na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, radną powiatową, pana Burmistrza Skikiewicza oraz jego Z-cę, pana Skarbnika, Kierownika Posterunku Policji w Miłosławiu, pana Marka Babicza – Zastępcę Dyrektora Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


 Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) przyjęli porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) zatwierdzili protokół nr XXXV/10 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 maja 2010 r.


 


Ad 4


W tym punkcie pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad 5


 


Pan Z. Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Pan Burmistrz przedstawił wyniki pierwszej tury wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w gminie Miłosław. Poinformował, iż frekwencja w gminie Miłosław wyniosła 51,94%: najwyższą frekwencję zanotowano w okręgu nr 7 w Miłosławiu (ponad 57%), natomiast najniższa frekwencja wystąpiła w obwodzie nr 6 w Biechowie – 37,23%. Przekazał, iż w gminie Miłosław najwyższym poparciem cieszył się pan Bronisław Komorowski, który uzyskał głosy 40,61 % uprawnionych do głosowania, drugi był pan Jarosław Kaczyński z poparciem 27,47% uprawnionych do głosowania, a na trzecim miejscu znalazł się pan Grzegorz Napieralski z wynikiem 22,17%.


 Następnie przedstawił informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


Pan Andrzej Wnuk zapytał, czy w związku z zagrożeniem powodziowym jakie w tym roku wystąpiło na terenie gminy Miłosław, podjęto kroki w celu zapobiegania zagrożeniu w przyszłości np. koszenie wałów, zabezpieczanie wałów przed bobrami, pilnowanie wałów. Przekazał, że mieszkańcy ulicy Rzecznej w Orzechowie cały czas czekają na rozwiązanie sytuacji z drogą. Poinformował, że mieszkańcy proponują, aby do czasu rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji dziura została zasypana i wyrównana w celu ułatwienia dojazdu.


Pan Z. Skikiewicz przekazał, że jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe to wszystko wraca do normy. Przypomniał, że najwyższy poziom Warty, jaki rzeka osiągnęła na terenie gminy Miłosław wyniósł 6,35 m, po czym nastąpiło obniżenie poziomu wody. Przekazał, iż dyżurowanie na wałach zakończyło się 7 czerwca ze względu na stabilizację sytuacji, a obecnie trwa szacowanie szkód. Oznajmił, że rolnicy oraz mieszkańcy zostali poinformowani jakie mają możliwości uzyskania odszkodowania w zaistniałej sytuacji. Dodał, że obecnie trwa nabór wniosków. Przekazał, że właścicielem wałów i obszarów międzywałowych jest Wojewódzki Zarząd Melioracji, który powinien zabezpieczać wały. Zaznaczył, że w momencie zagrożenia wały zabezpieczali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan wałów przeciwpowodziowych ponosi Zarząd Melioracji. Dodał, iż po oszacowaniu kosztów istnieje możliwość wystąpienia do Wojewody o zwrot kosztów związanych z prowadzeniem akcji powodziowej nawet do kwoty 100.000,00 zł.


Pan J. Sobczak zapytał, kiedy poszkodowani mogą liczyć na wypłatę odszkodowań oraz kto pokrywa koszty odszkodowań.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że środki na wypłatę odszkodowań pochodzić będą z budżetu państwa, a zostaną przekazane gminie po zgłoszeniu i rozpatrzeniu wniosków.


 


Ad 6


            a) Pan M. Babicz poinformował, iż jest przedstawicielem dwóch firm, które zawarły umowę na podstawie której poszukiwały, a obecnie mają zamiar eksploatować złoża gazu. Przekazał, iż na terenie gminy Miłosław odkryto dwa złoża gazu: Winna Góra – 95% złoża leży na terenie gminy Miłosław (złoże jest w pełni udokumentowane) oraz złoże Miłosław, które obecnie jest na etapie stwierdzenia złoża, a w chwili obecnej trwają prace nad jego udokumentowaniem. Przekazał, że złoże gazu to porowata struktura, która znajduje się na głębokości około 3,5 km pod powierzchnią ziemi od milionów lat. Dodał, że struktura zawiera liczne pory powietrzne, w których zalega gaz. Dodał, że obie firmy stwierdziły, że będzie opłacalna eksploatacja obu złóż, jednak aby zadanie zostało wykonanie konieczne jest przeprowadzenie kilku inwestycji z tym związanych mianowicie:


1. utworzenie strefy przyodwiertowej (lokalizacja w lesie w Białym Piątkowie) – zespołu urządzeń służących wydobyciu gazu oraz przesłania go do ośrodka centralnego, z którego trafi poprzez Krzykosy, Nowe Miasto do kopalni gazu Radlin, skąd po ostatecznej obróbce trafi do systemu krajowego;


2. rurociągi stalowe Winna Góra – Krzykosy – Nowe Miasto oraz rurociąg wyprowadzony do miejscowości Miłosław po terenie leśnym, przy czym na czas funkcjonowania gazociągu konieczna będzie wycinka drzew na szerokości 4 m.


Poinformował, że korzyści dla gminy wynikają z dwóch elementów., mianowicie:


1.      Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – ustawa prawo geologiczne i górnicze jednoznacznie określa wysokości opłaty;


2.      Wpływy z podatku od nieruchomości.


Następnie przedstawił, że szacunkowe wpływy do gminy Miłosław z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 50.000,00 zł w złoża Winna Góra oraz 100.000,00 zł z eksploatacji złoża Miłosław w skali roku. Przekazał, że wartość podatku od nieruchomości według szacunków wyniesie około 350 – 360.000,00 zł rocznie.


            Pan A. Wnuk zapytał czy nie ma żadnych zastrzeżeń do przeprowadzenia inwestycji ze strony nadzoru ochrony środowiska względem obszarów objętych programem Natura 2000.


Pan M. Babicz powiedział, że nie można powiedzieć, że formalności zostały do końca załatwione. Wyjaśnił, że odbyły się rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska podczas, której inwestycja została przedstawiona. Dodał, że jest to proces, który w określonych etapach budowy wymaga określonych dokumentów dotyczących oddziaływania na środowisko. Wyraził nadzieję, że proces zostanie zakończony sukcesem, choć trudno w chwili obecnej w 100% o tym przesądzić. Przyznał, że oprócz obywateli zamieszkałych na terenie gminy mają prawo zająć stanowisko także Urzędy Państwowe. Przekazał, iż wybrana przez inwestorów trasa dążyła do zminimalizowania ingerencji w środowisko szczególnie na etapie budowy. Oznajmił, że pierwszym krokiem do podjęcia działań jest zmiana w studium zagospodarowania przestrzennego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, sfery przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji inwestycji.


Pan A. Wnuk zapytał czy mieszkańcy przez których tereny będą przebiegać rurociągi otrzymają gratyfikację.


Pan M. Babicz wyjaśnił, że w swej wypowiedzi ograniczył się do zagadnienia związanego z projektami uchwał, jakie przedłożył radnym do rozpatrzenia, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby temat poszerzyć. Odpowiedział na pytanie radnego Wnuka, że rolnik otrzymuje propozycję odszkodowania w wysokości ewentualnych strat w plonach oraz twz. służebność gruntową. Przekazał, iż uciążliwość inwestycji występuje tylko na etapie budowy, a po jej zakończeniu teren rolny jest przywracany do poprzedniego stanu i może być użytkowany z wcześniejszym przeznaczeniem. Wyjaśnił, że rurociągi są projektowane w oparciu o szczególne przepisy określające odległość 2 m rurociągu od zabudowy i zabudowy od rurociągu. Przekazał, że z doświadczenia nigdy tak blisko zabudowań rurociągi nie były budowane ze względu na bezpieczeństwo i komfort psychiczny mieszkańców.


Pan Stefan Pyrzyk – Inspektor ds. budownictwa i urbanistyki – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli Uchwałę Nr XXXVI/244/10 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław. Podjęta Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


 


b) W dalszej kolejności pan S. Przyrzyk odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, sfery przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji: złoża gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli Uchwałę Nr XXXVI/245/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, sfery przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacji: złoża gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj. Uchwała jest załączona pod nr 7 do protokołu.  


W tym momencie pan J. Sobczak powitał przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego: panią Barbarę Czachurę – Prezesa Stowarzyszenia oraz pana Andrzeja Pałasza – Członka Zarządu Stowarzyszenia.


Pan Franciszek Sztuka poinformował, że 13 lat temu powołane zostało Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Miłosławiu. Przekazał, iż po jego rezygnacji z funkcji Prezesa nowym prezesem została Pani Barbara Czachura, a siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona do Swarzędza.


Pani B. Czachura powiedziała, że z przeniesieniem siedziby należy jeszcze poczekać, ponieważ potrzebna jest zgoda walnego zebrania Stowarzyszenia. Przekazała, że 10 kwietnia odbyło się spotkanie Wójtów, Burmistrzów, Przewodniczących Rad Sołeckich, podczas których planowano wręczenie panu Burmistrzowi oraz radnym podziękowanie za wieloletnią współpracę. Następnie podziękowała za wiele lat pracy, za życzliwość, za pomoc w działalności Stowarzyszenia panu Burmistrzowi Gminy, radnym Rady Miejskiej na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, pani Aleksandrze Głowackiej oraz pani Zuzannie Krzyżańskiej. Wymienionym osobą pani Prezes wręczyła pamiątkowe statuetki oraz kwiaty.


Pani Z. Krzyżańska w imieniu odznaczonych podziękowała za pamięć i uznanie.


W tym momencie ogłoszono 15 minut przerwy. 


           c) Po przerwie nie wrócił jeszcze radny Franciszek Sztuka, stąd w głosowaniuudział wzięło 14 radnych. Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych wyprzedzających finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programu „ PROW 2007 – 2013”.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXVI/246/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programu „ PROW 2007 – 2013”, która jest załączona pod nr 8 do protokołu.


d) Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXVI/247/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu. Uchwała jest załączona pod nr 9 do protokołu.


e) Pan H. Przykłota – Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok.


Pan A. Wnuk poinformował, iż nie otrzymał przedstawionego projektu uchwały, ani załączników nr 6, nr 7, nr 8. Zapytał, jak ma głosować nad uchwałą, której treści nie widzi.


Pan H . Przykłota oznajmił, że zmienił się tylko jeden zapis odnośnie strony dochodów i wydatków.


Pan J. Sobczak poprosił pana Skarbnika, aby radni przed każdą sesją otrzymywali kompletne materiały dotyczące uchwał. Następnie zapytał pana radnego Wnuka, które załączniki mają zostać szczegółowo omówione.


Pan A. Wnuk oznajmił, iż nie prosi o szczegóły, a o dokument wraz z załącznikami nad którym ma głosować.


Pan H. Przykłota dodał, że załącznik nr 6, mówiący o funduszach strukturalnych, znajduje swoje odzwierciedlenie w Planie Wydatków, załącznik nr 7 odzwierciedla załącznik nr 3, natomiast załącznik nr 8 to korekta do poprzedniego załącznika, który państwo radni już otrzymali.


Pan Franciszek Sztuka powrócił na obrady sesji.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXVI/248/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok. Uchwała jest załączona pod nr 10 do protokołu.


 


f) Pani Janina Iglińska – Sekretarz Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wyjaśniła, że dnia 24 maja 2010 r. do Urzędu Gminy Miłosław wpłynęła informacja z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, że Wojewoda Wielkopolski, w oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2010 r. zajął stanowisko, iż art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie może stanowić dla rady gminy podstawy do podjęcia uchwały o upoważnieniu kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Dodała, ze kierownik OPS nadal będzie upoważniona do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie zarządzenia Burmistrza a nie Uchwały Rady Miejskiej.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXVI/249/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Uchwała załączona jest pod nr 11 do protokołu.


 


Ad 7


            Pan A. Wnuk zapytał, na jakim etapie jest ustalanie Planu Reagowania Kryzysowego.


            Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, iż wczoraj otrzymał projekt Planu Reagowania Kryzysowego, jednak nie zdążył się jeszcze z nim zapoznać, ale w najbliższym czasie dokument zostanie dopracowany.


Ad 8


            Pan Stanisław Starański – sołtys Bugaju – poinformował, że 17 lipca bieżącego roku Rada Sołecka Bugaju organizuje festyn. Następnie przedstawił Program Festynu zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w imprezie.


            Pan Roman Świtek zapytał radnego Barszcza, czy zezwolił piłkarzom podczas festynu grać na płycie główniej stadionu w Miłosławiu czy będą musieli wykorzystać boczne boisko.


            Pan R. Barszcz powiedział, że odnośnie pewnych działań jest konserwatystą i podjął decyzję, że do 19 lipca nikt nie będzie korzystał z głównej płyty boiska. Stwierdził, że musi ocenić w jakim stanie będzie boisko i wówczas przed imprezą podejmie decyzję, jednak nie deklaruje się w żadną stronę.


 


Ad 9


 


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 


 Protokołowała                                                        Przewodniczący posiedzenia


 


Martyna Szymorek                                                   inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała nr XXXVI/244/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław;


7.      Uchwała nr XXXVI/245/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, sfery przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj;


8.      Uchwała nr XXXVI/246/10 w spawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programu „ PROW 2007 – 2013”;


9.      Uchwała nr XXXVI/247/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu;


10. Uchwała nr XXXVI/248/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na
2010 rok;


11. Uchwała nr XXXVI/249/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.