POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXXI sesja Rady Miejskiej – 12 lutego 2010

 

Protokół Nr XXXI/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 12 lutego 2010 o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu. Następnie powitał Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej – pana Piotra Trawińskiego, Komendanta Powiatowego Policji – pana Jarosława Gruszczyńskiego, Kierownika Posterunku Policji w Miłosławiu – pana Romana Nowaka, Komendanta Straży Miejskiej – pana Leonarda Dopierałę, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, wszystkich sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawiciela prasy i wszystkich obecnych na sesji.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


Radni jednogłośnie (14 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


Radni jednogłośnie (14 głosami “za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXX/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


Pan J. Sobczak oznajmił, iż zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 8 lutego 2010 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu przeprowadzonych w dniu 7 lutego 2010 r. Radnym Rady Miejskiej został wybrany Kasprzak Andrzej z listy nr 1 KWW „Porozumienie dla Gminy”. Poprosił Przewodniczącego Komisji Przetargowej o wręczenie zaświadczenia o wyborze.


Pan Szymon Przybylski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze.


Pan J. Sobczak przypomniał, że zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym – przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składają ślubowanie, które odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał teks Roty, a pan Andrzej Kasprzak złożył ślubowanie.


 


Ad 5


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


Ad 6


Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


Ad 7


Pan Jarosław Gruszczyński – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2009 roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Pan Romuald Barszcz przypomniał, iż w roku 2009 podczas sesji sprawozdawczej pan Komendant stwierdził, że posterunek w Miłosławiu nie ma wakatów. Powiedział, iż w dzisiejszym sprawozdaniu Komendant mówił, że zmniejszyła się liczba patroli w stosunku do roku 2008 ze względu na przeniesienie jednego z policjantów do innej jednostki. Zapytał, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja kadrowa posterunku Policji w Miłosławiu.


Pan J. Gruszczyński oznajmił, iż decyzją Komendanta Głównego Policji przydzielono ponad 3000 etatów w skali kraju, w tym w na posterunku Policji w Miłosławiu. Wyjaśnił, że na posterunku Policji w Miłosławiu przez nieszczęśliwie przeniesienie jednego z policjantów wakat został odebrany.  Dodał, że jeśli Komendant Główny podejmie decyzję o oddaniu etatu, to etat wróci do Miłosławia. Oznajmił, że jeśli taka decyzja nie zostanie podjęta, planuje przenieść do Miłosławia etat po odejściu na emeryturę jednego z policjantów z Komendy we Wrześni.


Pan R. Barszcz przekazał, że w sprawozdaniu Straży Miejskiej z działalności w 2009 roku widnieje liczba przeprowadzonych wspólnych patroli z Policją w liczbie 106. Dodał, że rozumie współpracę, ponieważ pewne komórki muszą ze sobą współpracować. Stwierdził, że duża liczba wspólnych patroli dezorganizuje pracę Straży Miejskiej. Stwierdził, że wspólnych patroli jest zdecydowanie za dużo. Powiedział, że są przypadki losowe, kiedy Policja powinna uzupełnić Straż Miejską, jednak ostatnio wspólne patrole weszły w rutynę. Dodał, że jeśli strażnik jest na patrolu nocnym, to kolejny strażnik, który przyjdzie do pracy nie wykonuje swoich obowiązków.


Pan J. Gruszczyński powiedział, że wspólne patrole leżą w interesie społeczności lokalnej gminy. Wyjaśnił, że zasady i liczba służb jest ustalana na zasadzie porozumienia między Burmistrzem a Kierownikiem posterunku Policji w Miłosławiu. Powiedział, że on jest zwolennikiem łączonych służb, ponieważ jego zdaniem są one efektywniejsze. Dodał, że dzięki łączeniu służb jest więcej patroli nocnych na terenie gminy. Powiedział, że ma odmienne zdanie od radnego, ponieważ uważa, że służb powinno być jak najwięcej.


Pan R. Barszcz powiedział, że zadania Straży Miejskiej i Policji nie są jednakowe.


Pan J. Gruszczyński powiedział, że większość zadań się zazębia. Oznajmił, że przykro mu, że Straż Miejska często jest wykorzystywana do zadań porządkowo – sanitarnych, ponieważ cała złość społeczeństwa za mandaty dotyczące czystości czy porządku jest przelana na Straż Miejską. Powiedział, że Straż Miejska ma swoje uprawnienia i zadania, które są po części tożsame z zadaniami policyjnymi. Dodał, że ustawodawca dał większe uprawnienia i większy zakres zadań Policji. Zaznaczył, że jeśli chodzi o policję na etapie posterunku policji to główne jej zadania to służba patrolowa i obchodowa. Oznajmił, że jeśli wspólne patrole kolidują z pracą Straży Miejskiej to jest to kwestia uzgodnień  Komendantów obu służb. Wyjaśnił, że mając jednego Policjanta na służbie nie można przeprowadzić patrolu, który najważniejszy jest w porze nocnej, ponieważ wówczas ma miejsce największa ilość zdarzeń.


Pan R. Barszcz powiedział, że będzie trwał przy swoim zdaniu, ponieważ ma duże zastrzeżenia do wspólnych patroli. Dodał, że rozumie współpracę, ale wspólne patrole nie powinny się stać reguła.  


Pan Jerzy Trzmiel powiedział, że Komendant mówił o spadku zdarzeń przestępczych na terenie powiatu wrzesińskiego, co świadczy o dobrej pracy Komendy powiatowej i posterunku Policji w Miłosławiu. Powiedział, że nie usłyszał w sprawozdaniu o drastycznych morderstwach na terenie powiatu, co bardzo go cieszy. Oznajmił, że niepokoi go stwierdzenie Komendanta, że statystyka mandatów się zwiększyła. Stwierdził, że nie można planować liczby mandatów na danym terenie, ponieważ źle wpływa to na społeczeństwo i źle jest przez nie odbierane. Następnie stwierdził, że wspólne patrole z Straży Miejskiej z Policją są bardziej bezpieczne, dlatego jest za jak największa liczbą wspólnych patroli. Następnie powiedział, że Policja do tej pory nie rozwiązała sprawy zabójstwa generała Papały. Dodał, że także sprawa Olewnika kładzie złe światło na organy ścigania i prokuratury. W dalszej kolejności przypomniał sprawę niedawnego zabicia policjanta. Stwierdził, że dziś takich odważnych ludzi, którzy stanęliby w obranie obywatela nie ma. 


Pan J. Gruszczyński odpowiedział, że został wyznaczony przez Komendanta Wielkopolskiego odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu wrzesińskiego, dlatego nie będzie komentował sprawy generała Papały. Zaznaczył, że żaden z Policjantów nie ma żadnych wytyczonych liczb, statystyk do zrealizowania
w zakresie mandatów, zatrzymań itd. Powiedział, że powtarza swoim policjantom, iż każdy ma swój zakres obowiązków i powinien systematycznie pracować. Zwrócił uwagę, że to policjant będący na miejscu zdarzenia jest sędzią w danej sprawie i decyduje o ukaraniu lub nieukaraniu zatrzymanego. Oznajmił, że sugeruje policjantom, aby w przypadkach drobnych wykroczeń, które każdemu z nas może się przydarzyć karać upomnieniem, a nie mandatem.


Pan J. Sobczak podziękował służbom Policja na terenie gminy, jak i powiatu za współpracę i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.


Ad 8


Pan Leonard Dopierała – Komendant Straży Miejskiej w Miłosławiu – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2009 roku, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Pan J. Sobczak poprosił Komendanta Straży Miejskiej o odniesienie się do tematu wspólnych patroli Straży z Policją.


Pan Komendant wyjaśnił, że nie wszystkie wspólne patrole odbywały się w porze nocnej, ale też w porze popołudniowo – wieczornej. Dodał, iż po takim patrolu Strażnik był następnego dnia w pracy, natomiast po nocnym patrolu miał dzień wolny. Powiedział, że dzięki wspólnym patrolom o każdej porze dnia zabezpieczone były służby porządkowe na terenie gminy.


            Pan R. Barszcz zabrał głos mówiąc, że sprawozdanie jest ciekawe, wymienia same sukcesy. Stwierdził, że odczucie społeczne na temat pracy Straży Miejskiej jest zupełnie inne. Dodał, że w innych miejscowościach, w których funkcjonuje Straż Miejska widać ją na ulicach, natomiast na terenie miasta Miłosławia Straży Miejskiej nie widać. Powiedział, że jeśli chodzi o punkt dotyczący egzekwowania od właścicieli i zarządców nieruchomości odśnieżania posesji nie jest on realizowany. Wyjaśnił, iż naprzeciw jego posesji na chodniku od końca grudnia zalega duża ilość śniegu. Powiedział, że każda posesja ma swoje imię i nazwisko i podlega regulaminowi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Powiedział, że należy traktować wszystkich równo niezależnie czy jest to Burmistrz, radny, czy proboszcz. Na koniec powiedział, że gdyby Straż Miejska chciała zrealizować wszystkie zadania wymienione w sprawozdaniu to liczba strażników powinna wynosić dwa razy tyle ile wynosi obecnie, a doba musiałby mieć 50 godzin.   


            Pan L. Dopierała powiedział, że po opadach śniegu Straż Miejska nie wystawiała mandatów za nieodśnieżanie, natomiast udzieliła 22 upomnienia w tej materii.


            Pan J. Trzmiel zapytał czy wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją w opinii Komendanta Straży Miejskiej są słuszne i czy spełniają swój cel.


            Pan L. Dopierała powiedział, że jego zdaniem patrole są słuszne, ponieważ Straż Miejska w Miłosławiu nie dysponuje własnym pojazdem. Wyjaśnił, iż odbywając wspólny patrol jest możliwość wykorzystania policyjnego samochodu, stąd możliwa jest obecność Strażników na terenie całej gminy.


             


Ad 9


W tym punkcie głos zabrał pan Piotr Trawiński – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Miłosławiu, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miłosław w roku 2009. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Pan R. Barszcz przekazał, iż w mediach podano informację, że Ochotnicza Straż Pożarna w Granowie przekształciła się w organizację pożytku publicznego. Dodał, iż tamtejsi strażacy tłumaczyli przekształcenie większą dostępnością środków publicznych. Zapytał czy Komendant jest zorientowany w temacie i czy przekształcenie jednostki OSP byłoby możliwe na terenie gminy Miłosław.


            Pan P. Trawiński odpowiedział, że przekształcenie jest możliwe. Dodał, że obecnie OSP na terenie Miłosławia nie będąc organizacją pożytku publicznego nie korzysta z 1% odpisanego od podatku. Wyjaśnił, że obecnie odbywa się to na tej zasadzie, że podatnik deklaruje w zeznaniu podatkowym przekazanie 1% swojego podatku na Zarząd Główny Straży Pożarnej w Warszawie, po czym  50% uzyskanych środków przejmuje zarząd główny, natomiast pozostałe środki przekazane są dla określonej jednostki OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Dodał, że dla OSP w Miłosławiu przekształcenie się nie opłaca.


                Pan Z. Skikiewicz uzupełnił, w 2008 roku został zakupiony został samochód WAN dla jednostki OSP w Orzechowie, jednak fizycznie pojawił się on w jednostce w 2009 roku.


 


  


Ad 10


a) Pani Danuta Grajek – inspektor ds. edukacji, kultury i promocji zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miłosław na lata 2010 – 2013.


Pan A. Wnuk powiedział, że nie mógł uczestniczyć w ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, dlatego nie mógł zgłosić wniosków do projektu uchwały. Zaproponował, aby w Programie umieszczono więcej informacji na temat bitwy miłosławskiej, ponieważ jego zdaniem jest ona ważna ze strony historycznej. Oznajmił, że na terenie gminy występują ścieżki rowerowe, dlatego jego zdaniem należałoby je zapisać w Programie. Powiedział, że Program zawiera niewiele informacji na temat położenia Miłosławia wśród ciekawych miejsc np. Winna Góra, Kołaczkowo, Września. Oznajmił, że nigdzie w Programie nie znalazł nazwiska pani Elżbiety Gajewicz, która jest autorką kilku książek na temat historii Miłosławia. Oznajmił, że nazwisko pani Elżbiety Gajewicz powinno się w Programie znaleźć. Stwierdził, że jeśli radni zaakceptują jego uwagi to prosi o wprowadzenie zaproponowanych informacji do prezentowanego Programu. Stwierdził, że będzie to ważne z turystycznego punktu wiedzenia, ponieważ czytając dokument turysta będzie chciał odwiedzić Miłosław.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że Program Opieki nad Zabytkami nie jest przewodnikiem turystycznym, ale jak napisano we wstępie służy realizacji zadania Opieki nad Zabytkami. Stwierdził, że brak informacji na temat historii bitwy miłosławskiej nie jest wadą dokumentu. Poprosił o odniesienie się do uwag radnego Wnuka przedstawiciela Zakładu Ochrony Środowiska NATURA, który był współautorem prezentowanego dokumentu.


Pan Piotr Napierlaski – współautor opracowania – wyjaśnił, że Program Opieki nad Zabytkami został sporządzony w oparciu o określone wytyczne. Oznajmił, że dokument uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poinformował, że gmina posiadając Program ma możliwość promocji i publikacji informacji, o które postulował radnych w odrębnych dokumentach.  


Pan A. Wnuk przytoczył przepis ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, który w art. 87 pkt. 2 ust.4 i 5 brzmi:


2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności:


4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;


5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;”.


Oznajmił, że nie neguje zapisów Programu, a proponuje zwiększenie realizacji w programie przytoczonych zapisów ustawowych. Dodał, że jeśli nie ma takiej woli radnych nie będzie się upierał.


            Pan J. Sobczak powiedział, że jego zadaniem Program spełnia postawione kryteria. Dodał, że opracowaniu zawsze można zarzucić za małą szczegółowość czy nie uwzględnienie pewnych elementów krajobrazu.


            Pan P. Napierlaski – powiedział, że wprowadzenie kolejnych zmian w przedstawionym dokumencie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.


            Pani Katarzyna Bednarowicz – współautorka opracowania – wyjaśniła, iż wcześniejsza wersja opracowana przez pracowników urzędu gminy zawierająca szczegółowe informacje nie została pozytywnie zaopiniowana przez Konserwatora Zabytków. Wyjaśniła, że Konserwator wymaga konkretnych informacji i precyzuje co ma znaleźć się w Programie, nie życzy sobie natomiast nadmiaru.


            Pan Z. Mazurkiewicz powiedział, że jego zdaniem radny Wnuk mówił o sugestiach na przyszłość.  


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXI/222/10 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miłosław na lata 2010 – 2013. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


 


b) W tym punkcie pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłosław. Wyjaśnił, iż Plan jest zatwierdzany w związku z ewentualnym składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych i funduszy strukturalnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXI/223/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skotniki. Uchwała jest załączona pod
nr 10 do protokołu.


            c) pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skotniki.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXI/224/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skotniki. Uchwała jest załączona pod
nr 11 do protokołu.


 d) Pan Piotr Zaworski – Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia w użyczenie części pasa drogowego dróg powiatowych: nr 2924 P Osowo – Skotniki i nr 2923 P Biechowo – Gorzyce.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXI/225/09 w sprawie przyjęcia w użyczenie części pasa drogowego dróg powiatowych: nr 2924 P Osowo – Skotniki i nr 2923 P Biechowo – Gorzyce. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 12 do protokołu.


 


e) Pan H. Przykłota – Skarbnik Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2010 rok.


Pan A. Wnuk zapytał w jakim dziale budżetu gminy znajdują się środki na realizację konkursów ofert na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Miłosław.


Pan Skarbnik wyjaśnił, że środki przeznaczone na konkursy zawarte są w Dotacjach celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dział 851 rozdział 85154 oraz 85195 paragraf 2820, a także dział 926 rozdział 92605 paragraf 2820.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXX/226/09 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2010 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 13 do protokołu.


f) Pan J. Sobczak zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej. Wyjaśnił, iż radny Andrzej Kasprzak zgłosił swój akces do pracy w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stąd podjęcie uchwały zakładające zmiany w wymienionych składach Komisji  jest uzasadnione.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXX/227/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


 


Ad 10


            Pan R. Barszcz poinformował, iż dobiegł końca XXXVI Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Przekazał, iż uczestniczyło w nim 8 drużyn, w tym wiele drużyn przyjezdnych. Powiedział, że jest to najstarszy Turniej Piłki Siatkowej w Polsce. Przekazał, że na zakończenie Turnieju głos zabrał pan Burmistrz, który obiecał, że XXXVIII Turniej odbędzie się w nowej hali sportowej w Miłosławiu, co zawodnicy i widzowie przyjęli wielkim aplauzem.


            Pan J. Sobczak podziękował radnemu Barszczowi za trud i wysiłek włożony
w organizację Turnieju.


            Pan A. Wnuk zapytał czy gmina Miłosław przystąpi do programu „20 lat wspólnie” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oznajmił, że w tym roku przypada
20 – lecie odroczonego samorządu z związku z datą 8 marca i 27 maja 1990 roku. Przekazał, iż szkoły mają możliwość włączenia się do akcji poprzez zbieranie informacji na temat, jak wyglądała ich gmina i jak im się w niej żyło przed ‘90 rokiem i na ich podstawie przygotowanie prezentacji multimedialnej. Zaproponował, aby uczcić rocznicę 20 – lecia samorządu w gminie Miłosław oraz stworzyć wydawnictwo zwarte. Zaoferował swoją pomoc w organizacji uroczystości.


            Pan J. Sobczak wyraził nadzieję, że pan Burmistrz z okazji rocznicy wystąpi do Prezydenta o nadanie stosownych odznaczeń, dlatego należy podjąć dyskusję komu odznaczenie przyznać.


            Pan Z. Skikiewicz powiedział, że gmina dołączy do projektu i liczy na pomoc radnego Wnuka.


            Pan A. Wnuk powiedział, że od kilku lat prosi, aby sprawozdania prezentowane na sesji radni otrzymywali razem z materiałami na sesję, a nie w dniu sesji. Powiedział,
że trudno zadać pytanie, kiedy nie można wcześniej zapoznać się z prezentowanym materiałem. Poprosił, aby sprawozdania prezentowane na sesji docierały do radnych siedem dni przed sesją.


            Pan Z. Skikiewicz powiedział, że przyjmuje uwagę dotycząca sprawozdań. Zwrócił jednak uwagę, że od pewnych instytucji gmina jest niezależna, jak na przykład Komendant Policji, który dostarczył sprawozdanie dopiero na sesji. Zaznaczył, że następne sprawozdania jednostek gminnych zostaną dostarczone z materiałami na siedem dni przed sesją.


 


Ad 11


            Pan J. Sobczak stwierdził, że drogi gminne, na tle innych podmiotów, mimo gwałtownego i długotrwałego ataku zimy są dobrze odśnieżone.


 


Ad 12


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji
w Miłosławiu w 2009 r.


7.      Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2009 r.


8.      Sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy Miłosław w 2009 r.


9.      Uchwałę Nr XXXI/222/10 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miłosław na lata  2010 – 2013;


10. Uchwałę Nr XXXI/223/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłosław;


11. Uchwałę Nr XXXI/224/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skotniki;


12. Uchwałę Nr XXXI/225/10 w sprawie przyjęcia w użyczenie części pasa drogowego dróg powiatowych: nr 2924 P Osowo – Skotniki i nr 2923 P Biechowo – Gorzyce;


13. Uchwałę Nr XXXI/226/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok;


14. Uchwałę Nr XXXI/227/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.