POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXX sesja Rady Miejskiej – 26 stycznia 2010 r.

 

Protokół nr XXX/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 


Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXX sesję Rady Miejskiej witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod
nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, pana Burmistrza – Zbigniewa Skikiewicza, pana Błażeja Perę – Zastępcę Burmistrza, pana Skarbnika, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, który został załączony pod nr 2 w protokole.


Ad 3


Radni jednogłośnie (12 głosami “za”) zatwierdzili protokół Nr XXIX/09 z poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


Pan J. Sobczak przekazał zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad 5


Pan Zbigniew Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Również przedstawił informację o wysokości kwoty wydatków, które nie wygasają
z dniem 31 grudnia 2009 roku, załączoną pod nr 5 do protokołu. W dalszej kolejności przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, załączoną pod nr 6 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 7 w protokole.


 


Ad 6


a) Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – przedstawił zebranym projekt budżetu gminy Miłosław na 2010 rok. Omówił główne założenia projektu budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej oraz zapoznał zebranych z załącznikami do projektu uchwały budżetowej.


 


b) Pan J. Sobczak odczytał opinię stałych Komisji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
w tym Komisji Finansowo – Budżetowej, o projekcie budżetu gminy Miłosław na 2010 rok, w której radni Rady Miejskiej wyrazili pozytywna opinie na temat projektu budżetu Gminy na rok 2010.  Opinia, o której mowa jest załączona pod nr 8 do protokołu.


 


c) Pan H. Przykłota odczytał zebranym opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:


– Uchwałę Nr 47/SO-5/D/2009/KO Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 roku wyrażającą opinię
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłosław przedstawionego w projekcie budżetu gminy Miłosław na 2010 rok, w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku w osobach: Przewodniczący – Zofia Ligocka, Członkowie: Renata Konowałek i Józef Goździkiewicz wyraził negatywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłosław przedstawionego w projekcie budżetu gminy Miłosław na 2010 rok;


– Uchwałę Nr 53/SO-5/P/2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 roku wyrażającą opinię
o prawidłowości prognozy kwoty długu, w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku
w osobach: Przewodniczący – Zofia Ligocka, Członkowie: Renata Konowałek i Józef Goździkiewicz wyraził negatywną opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu;


– Uchwałę Nr 49/SO-5//2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 roku wyrażającą opinię o przedstawionym przez Burmistrza Gminy projekcie budżetu na 2010 rok, w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku w osobach: Przewodniczący – Zofia Ligocka, Członkowie: Renata Konowałek i Józef Goździkiewicz wyraził negatywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Miłosław projekcie budżetu na 2010 rok.


Wyjaśnił, że z wyliczeń RIO wynika, że zaciągnięcie kredytów i pożyczek zaplanowanych w projekcie budżetu spowoduje powstanie na koniec roku 2010 długu
w wysokości 27.044.024,47 zł, co stanowi 118,65% planowanych dochodów budżetu. Przekazał, iż dopuszczalny poziom zadłużenia nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów budżetu. Poinformował, iż powyższy fakt zdecydował o wyrażeniu negatywnych opinii. Powiedział, że Skład Orzekający RIO uznał, iż przyrzeczone środki europejskie powinny zostać zapisane w budżecie gminy w momencie podpisania stosownych umów jako dotacje na realizację zadań, zwiększają stronę dochodowa budżetu. Zaznaczył, iż w przedstawionych materiałach odpowiednie zmiany zostały uwzględnione. 


Pan J. Sobczak oznajmił, że radni mają prawo wglądu do przedstawionych dokumentów w biurze Rady.


 


d) W tym punkcie obrad pan Burmistrz odczytał wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu. Wnioski Burmistrza załączone są pod nr 9 do protokołu.


Następnie uzupełnił wypowiedź pana Skarbnika prezentując najważniejsze zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2010 roku. Poinformował, że wymienione kwoty pochodzą z środków własnych gminy, jednak dla części zadań przewidziane jest dofinansowanie ze środków unijnych. Są to zadania:


1.      Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław – (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo – (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków) zadanie będzie realizowane w ciągu dwóch lat- 2 172 959,54 zł ;


2.      Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław (chodnik na Placu Wiosny Ludów w Miłosławiu) – 130 000,00 zł;


3.      Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo – 116 000,00 zł;


4.      Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Urząd Gminy – 447 254,50 zł;


5.      Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 20.000,00 zł;


6.      Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego – Internet zmieni twój los – 10 398,38 zł;


7.      Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłoslawiu – Bugaj –
2 500 000,00 zł;


8.      Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj, etap III,IV,V – 1 225 120,18 zł;


9.      Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu – 20.000,00 zł;


10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Gimnazjum w Miłosławiu – 388 000,00 zł;


11. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłosławiu – 30.000,00 zł;


12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław – 41 780,00 zł;


13. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław – Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu – 91 652,20 zł;


14. Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław – 100.000,00 zł;


15. Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową – 500.000,00 zł;


16. Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie ” LEADER” – nabór 2010 – Dobudowa werandy i adaptacja poddasza na salę komputerową w poszkolnym budynku w Nowej Wsi Podgórnej, oraz doposażenie świetlic – 160 437,00 zł;


17. Modernizacja Świetlic Wiejskich w miejscowości Gorzyce, Lipie i Rudki oraz budowa placów zabaw na terenie wsi Mikuszewo i Czeszewo – 104 176,70 zł;


18. Opracowanie dokumentacji technicznej do PRWO – ” Odnowa Wsi” nabór 2010 – Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno – 30 000,00 zł;


19. Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie – 370 000,00 zł;


20. Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową – 475 306,42 zł;


21. Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki – 4 902,00 zł;


22. Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie i Nowej Wsi Podgórnej – 4 689,00 zł;


23. Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie – 11 411,00 zł;


24. Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie – 2 771,00 zł;


25. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – MCK w Miłosławiu – 470 307,00 zł;


26. Modernizacja pomieszczeń po restauracji ” Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w MCK – 100.000,00 zł.


27. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Domu Kultury w Pałczynie – 312 973,33 zł.


28. Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu ” Moje boisko – Orlik 2012″ – 365 000,00 zł.


e) Pan Romuald Barszcz oznajmił, iż wzorem lat poprzednich chciałby wyrazić swoją opinię na temat projektu budżetu. Powiedział, że do strony dochodowej nie ma zastrzeżeń, ponieważ dochody zostały ustalone na podstawie wskaźników lat poprzednich oraz zawiadomień z Ministerstwa Finansów. Wyraził nadzieję, że zaplanowane dochody w dobie kryzysu zostaną wykonane. Odnośnie strony wydatkowej budżetu przekazał, że jego zdaniem w tym roku nie można głosować za nieuchwaleniem budżetu. Powiedział, że jako radny sam pisał wielokrotnie o zabezpieczenie środków na pewne zadania, jednak należało czekać na realizację, ponieważ nie była ona możliwa do wykonania za pomocą środków własnych. Oznajmił, że cieszą go takie inwestycje jak dokończenie kanalizacji w Miłosławiu, remont chodnika na Placu Wiosny Ludów w Miłosławiu. Następnie życzył panu Burmistrzowi realizacji planu wydatków majątkowych. Powiedział, że nie satysfakcjonuje go wydawanie tak dużych pieniędzy na bazę kulturalną. Zapytał, czy remonty i rozbudowa świetlic wiejskich przełoży się na użytkowanie tych obiektów przez mieszkańców sołectw. Powiedział, że nie podobają mu się wydatki na administrację, gdyż jego zdaniem pewni ludzie w sferze budżetowej nie powinni pracować. Dodał, że główne inwestycje będą realizowane ze środków zewnętrznych oraz dochodów własnych w postaci kredytów bankowych. Stwierdził, że jest to „taniec na linie”, jednak zaryzykować trzeba. Zwrócił uwagę, iż w przyszłości pewne możliwości będą ograniczone, ale tym samym pewne inwestycje będą wykonane. Na koniec ponownie życzył panu Burmistrzowi realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych.


            f) W tym punkcie nastąpiło głosowanie poprawek Burmistrza do projektu uchwały. Zaproponowane przez Burmistrza wnioski radni jednogłośnie (12 głosami „za”) zaopiniowali pozytywnie.


            e) W tym momencie nikt nie zgłosił wniosku.


            f) Radni jednogłośnie (12 głosami „za”) podjęli Uchwałę Nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Uchwałą stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad 7


            Pan R. Barszcz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w rozgrywkach Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Poinformował, iż mecze półfinałowe i finał zaplanowane są na najbliższą sobotę.


            Pan Jerzy Trzmiel wyraził nadzieję, że wszystkie zaplanowane w budżecie gminy inwestycje zostaną zrealizowane. Przypomniał, że podczas poprzedniej sesji zwracał uwagę, iż w planach inwestycyjnych nie ma sołectwa, które zostałoby pominięte. Zaproponował, aby w połowie roku przeprowadzić analizę wykonania podjętego budżetu. Następnie przypomniał, iż podczas poprzedniej sesji jeden z uczestników miał wystąpienie na temat kupowania i używania leków. Stwierdził, że tylko Polska, jako jedyny kraj we wspólnocie europejskiej nie zakupiła leków. Powiedział, że we Włoszech z 100% zakupionych leków wykorzystano zaledwie 5%. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że jakiś czas temu na sesji odbyła się dyskusja na temat szkodliwości eternitu. Powiedział, że wówczas jeden z mówców powiedział, że eternit nie jest szkodliwy. Zapytał, dlaczego społeczeństwo europejskie alarmuje, że jest to jedna z największych tragedii w Polsce. Następnie powiedział, iż osoba, która wówczas mówiła o braku szkodliwości eternitu powinna skorygować swoją wypowiedź. Zaproponował, aby zapotrzebowania do budżetu składane przez radnych były rozpatrywane wspólnie przez wszystkich radnych, by mieć świadomość potrzeb inwestycyjnych na terenie całej gminy.


            Pani Krystyna Dobroczyńska zwróciła uwagę, że w okresie dużych opadów śniegu gmina ponosi wysokie koszty związane z odśnieżaniem terenu gminy. Powiedziała,
iż w sołectwie Orzechowo jest dużo dróg, które nie są drogami pierwszego utrzymania, dlatego są odśnieżane w dalszej kolejności, a mieszkańcy mają problem z dojazdem do pracy. Zapytała, czy jest możliwość sfinansowania kosztów paliwa dla mieszkańców, którzy własnym sprzętem odśnieżaliby drogi rzadko odśnieżane przez zatrudnioną do tego celu  firmę.


            Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że jeśli osoba, która chce świadczyć takie usługi wystawi fakturę to jest takie rozwiązanie możliwe.


            Pan Tadeusz Jenek powiedział, że osoba chętna do odśnieżania może porozumieć się z firmą odpowiedzialną za odśnieżanie na wykonywanie usługi za zasadzie podwykonawstwa, co byłoby najlepszym rozwiązaniem.


Ad 8


            Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – poinformował, że restauracja „Bazar” na rynku w Miłosławiu w godzinach rannych oraz wieczornych dymi ograniczając widoczność na ulicy Różowej.


            Pan Leonard Dopierała – Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – poinformował, iż wnioski do Komisji można składać do 26 lutego br. na drukach dostępnych u pełnomocnika Komisji.


            Pan Z. Skikiewicz poprosił Komendanta Straży Miejskiej, aby w jutrzejszym dniu pracy uwzględnił wizytę w restauracji „Bazar” w celu sprawdzenia powodów zadymiania ulicy Różowej.


 


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja o wysokości kwoty wydatków, które nie wygasają
z dniem 31 grudnia 2009 roku;


6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;


7.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


8.      Opinia stałych Komisji Rady Miejskiej w Miłosławiu, w tym
Komisji Finansowo – Budżetowej, o projekcie budżetu gminy Miłosław na 2010 rok;


9.      Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu;


10. Uchwała Nr XXX/221/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.