POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXVIII sesja Rady Miejskiej – 24 listopada 2009


Protokół nr XXVIII/09
sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,


która odbyła się 24 listopada 2009 r. o godz. 16.00


w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu


Ad 1


            Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, pana Burmistrza Gminy Miłosław – Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Zastępcę – Błażeja Perę, pracowników Urzędu Gminy. Powitał również, dyrektorów szkół i przedszkoli, szefów jednostek organizacyjnych, przedstawiciela prasy.


            W dalszej kolejności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu. Przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia radni zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław.


Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę do porządku obrad. Poprawiony  porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad 3


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXVII/09 z 6 października br.,  nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


            Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


            Pani Danuta Höwelhaus powiedziała, iż radni zaopiniowali negatywnie wniosek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu odnośnie poszerzenia zakresu nieruchomości zwolnionych od podatku. Wyjaśniła, że zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmują nieruchomości będące własnością gminy, a posterunek policji nie należy do gminy.


Ad 5


Pan Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


Pan Jerzy Trzmiel przypomniał, iż 11 listopada minęła kolejne święto Niepodległości państwa polskiego. Oznajmił, że powraca sprawa oflagowania i uczczenia rocznicy. Dodał, że temat był podnoszony również w roku poprzednim. Stwierdził, że jest to sprawa natury moralnej, patriotycznej, obywatelskiej. Zaapelował, by nie wstydzić się świąt narodowych i wywieszać flagi w święta narodowe. Przekazał, że inne państwa przy każdej okazji przedstawiają symbole narodowe. Oznajmił, że 11 listopada uczestniczył w uroczystej mszy świętej, podczas której kapłan wygłosił piękną homilię.


Ad 6


            Pan Z. Skikiewicz zapoznał zebranych z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miłosław za rok szkolny 2008/2009. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


            Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.


 Ad 7


a) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVIII/209/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  Podjęta uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


 


       b) Pani Monika Jarzembska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.


       Pan J. Sobczak przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia komisji zaproponowano ustalenie ceny żyta w wysokości 31 zł/decytonę, jednak propozycja nie uzyskała większości głosów, a radni opowiedzieli się za ustaleniem średniej ceny skupu żyta w wysokości 32 zł/decytonę.


Radni większością głosów (12 głosami „za” – M. Babiarz, R. Barszcz,
K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, E. Jałoszyński, T. Jenek, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, J. Sobczak, F. Sztuka, J. Trzmiel, oraz A. Wnuk,) podjęli uchwałę nr XXVIII/210/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok. Przeciw podjęciu przedmiotowej uchwały opowiedział się radny R. Świtek.   Podjęta uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


c) Pani Danuta Grajek – inspektor ds. edukacji i kultury przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 roku.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVIII/211/09 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


d) W tym punkcie pan Błażej Pera  – Z – ca Burmistrza  – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bugaj. Wyjaśnił, iż Plan jest zatwierdzany, jak poprzednie tego typu uchwały, w związku z ewentualnym składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych i funduszy strukturalnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVIII/212/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bugaj. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


            e) Pan B. Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVIII/213/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


f) Pan Z. Skikiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


W tym momencie na obrady sesji dotarł radna Krystyna Przysiuda, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.


Pan R. Świtek zwrócił się z pytaniem do pani sołtys Kębłowa o opinię mieszkańców sołectwa w sprawie sprzedaży lokalu w Kębłowie.


Pani Danuta Dębicka  – sołtys Kębłowa – odpowiedziała, że nieporozumienia zawsze były, a co będzie dalej tego nikt nie wie.


Pani D. Höwelhaus dodała, że spory między świetlicą a osobą zamieszkującą w budynku trwają ponad 20 lat. Dodała, że Rada nie powinna robić przeciwności przy sprzedaży lokalu na takich samych warunkach, jak w poprzednich przypadkach sprzedaży lokali.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że najemcy mają prawo do złożenia wniosku o wykup lokalu. Poinformował, iż wnioskodawcy są najemcami od wielu lat. Przekazał, iż po złożeniu wniosku rozpoczęła się procedura i pozostała kwestia ustalenia bonifikaty przez Radę Miejską.


Pani D. Dębicka przypomniał, iż wieś od dawna prosi o podział i wytyczenie co w nieruchomości należy do sołectwa, co do lokatorów, wtedy jedni drugim nie będą wchodzić w drogę. 


Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że nie ma fizycznej możliwości geodezyjnego podziału we wspólnocie mieszkaniowej.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – wyjaśniła, że w momencie wykupienia mieszkania powstaje z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa. Dodała, że wykupiony lokal staje się własnością osoby, która go wykupi oraz rodzi prawo do udziału w części wspólnej. Powiedziała, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane przez wspólnotę mieszkaniową.


Pan Z. Skikiewicz przypomniał, że istotą wspólnoty jest proporcjonalny do powierzchni lokalu udział w gruncie. Dodał, że nie ma możliwości wydzielenia gruntu, jaki do danej osoby należy, ponieważ jest to możliwe tylko za sprawą dogadania się stron w tej sprawie.


Radni większością głosów (12 głosami „za” – M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, E. Jałoszyński, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, F. Sztuka, J. Trzmiel, oraz A. Wnuk,) podjęli uchwałę nr XXVIII/210/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Od głosu wstrzymali się radni T. Jenek oraz R. Świtek. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 12 do protokołu.


g) Pan H. Przykłota – Skarbnik Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVIII/215/09 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok.  Podjęta uchwała załączona jest pod nr 13 do protokołu.


Ad 8


            Pan J. Trzmiel przypomniał, że znów powraca temat budowy obwodnicy w Miłosławiu. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jest to kosztowna inwestycja i gmina nie jest w stanie jej zrealizować. Przekazał, że temat od czasu do czasu należy przypomnieć, ponieważ problem się nasila, samochodów jest coraz więcej. Poprosił o informację dotyczącą podjętych działań w zakresie budowy obwodnicy.


            Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że dysponuje informacją, którą przekazali mu radni powiatowi. Przekazał, iż z informacji wynika, że w najbliższych latach droga będzie remontowana w następującej kolejności: zakończony został remont obwodnicy Gniezna, kolejny etap to remont odcinka drogi między Wrześnią a Gnieznem, w 2011 roku remont obwodnicy Wrześni, remont odcinka Września – Miłosław bez określenia roku, w którym miałoby to nastąpić. W dalszych planach jest budowa obwodnicy Miłosławia bez określenia terminu, a ostatni etap remontu to remont drogi pomiędzy Miłosławiem a Miąskowem. Stwierdził, że szef poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad nie był optymistyczny w podawaniu dat realizacji remontu odcinków miłosławskich, ponieważ w 2012 roku tematu nie będą podejmować.


            Pan Stanisław Hirszfeld – Kierownik Ośrodka Zdrowia Hikomed w Miłosławiu – złożył sprawozdanie ze stanu zdrowia mieszkańców gminy Miłosław. Przeprosił za utrudnienia występujące w Ośrodku Zdrowia, związane z odejściem z pracy jednego z lekarzy. Poinformował, iż od stycznia 2010 roku będzie przyjmował w Przychodni codziennie specjalista od rehabilitacji i anestezjologii. Oznajmił, że lekarz ten również obecnie przyjmuje. Dodał, że jest zbulwersowany, ponieważ krążą plotki, że w Przychodni przyjmuje Chińczyk. Wyjaśnił, że jest to lekarz z Białorusi, pochodzący z polskiej rodziny. Oznajmił, iż w mediach rozwija się panika dotycząca grypy A/H1N1. Dodał, że ten rodzaj grypy przebiega łagodniej niż grypa sezonowa, na którą szczepionki są dostępne w aptece. Przekazał, aby chorych dzieci nie wysyłać do Przedszkoli, ponieważ dzieci zarażają się bardzo szybko, tworząc błędne koło. Dodał, aby z gorączką nie chodzić do pracy, ponieważ w takiej sytuacji  praca będzie mało efektywna. Poinformował, że najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka są powikłania po grypie, ponieważ jest to choroba, która koniecznie trzeba odleżeć. Przypomniał, iż zgony związane z grypą, o których słychać w mediach dotyczyły osób już schorowanych. Zaapelował, aby w czasie choroby położyć się do łóżka i odleżeć chorobę, aby uniknąć powikłań. Następnie poinformował, iż w tym roku w gminie Miłosław będzie nadwyżka urodzeń (około 100) nad zgonami (około 69). Przekazał, iż występuje problem ze szczepieniami dzieci, które powinny być szczepione, a nie są. Oznajmił, że to rodzice są odpowiedzialni za szczepienia dzieci. Oznajmił, że również jest problem z bezpłatnymi mammograficznymi badaniami profilaktycznymi, ponieważ mimo wysyłanych zaproszeń imiennych kobiety nie korzystają z badań. Oznajmił, że dzięki podpisanej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w roku 2008 zaproszonych zostało 890 kobiet z określonych roczników, natomiast z badań skorzystało 180 osób. Poinformował, iż od początku roku w Przychodni zostało przyjętych 2300 pacjentów u specjalistów od osteoporozy, pulmonologii, kardiologii (specjalista z Poznania posiadający specjalistyczny sprzęt do badania serca,  opłata 50 zł, w przypadku złych wyników zapewnione leczenie szpitalne), urologii. Dodał, że badania na prostatę uratowały około 25 mężczyzn z terenu gminy, u których stwierdzono raka prostaty i rozpoczęto leczenie. Oznajmił, że w przeciwieństwie do kobiet mężczyźni chętnie zgłaszają się na badania i w tym roku przebadano 250 mężczyzn.  Przypomniał, iż od nowego roku profilaktyka raka szyjki macicy będzie obowiązkowa, dlatego kobiety będą musiały robić coroczne badania. Dodał, że Przychodnia czyni starania, aby od nowego roku przyjmował diabetyk. Poinformował, że podjęto rozmowy z Amiką aby w przychodni zapewnić dyżury okulisty i ortopedy. Przekazał, iż w tym roku wykonano 876 badań EKG serca.


            Pan R. Barszcz zwrócił uwagę, że być może nie wszyscy wiedza o badaniach profilaktycznych dotyczących raka piersi, dlatego mało osób zgłasza się na badania. Stwierdził, że społeczeństwo powinno być lepiej informowane o badaniach. Zwrócił uwagę, że część ludzi chorych nie chodzi do miasta i nie czyta ogłoszeń. Zaproponował, aby informować społeczeństwo badaniach poprzez prasę lokalną.


            Pan S. Hirszfeld wyjaśnił, iż każda pacjentka z przychodni, która może skorzystać z badania jest informowana o badaniach telefonicznie. Zwrócił uwagę, że również sołtysi otrzymali ogłoszenia i informację do przekazania dla swoich sołectw.


            Pani Teresa Zmuda  – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu zaprosiła zebranych do uczestnictwa w kolejnej Świątecznej Zbiórce Żywności na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, która odbędzie się na terenie gminy w dniach od 4 do 6 grudnia br.


            Pani D. Höwelhaus poinformowała, iż 19 grudnia w Lipiu odbędzie się Gwiazdka na sportowo dla dzieci z Pałczyna, Lipia, Białego Piątkowa, Miłosławia. Dodała, że impreza jest finansowana przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i posła Tadeusza Tomaszewskiego przy dofinansowaniu Rady Sołeckiej. 


 


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                              inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miłosław za rok szkolny 2008/2009;


7.      Uchwała nr XXVIII/209/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;


8.      Uchwała nr XXVIII/210/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok;


9.      Uchwała nr XXVIII/211/09 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 roku;


10.  Uchwała nr XXVIII/212/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bugaj;


11.  Uchwała nr XXVIII/213/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miłosław do wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”;


12.  Uchwała nr XXVIII/214/09 w sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;


13.  Uchwała nr XXVIII/215/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok.