POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 3.02.2009

 

Protokół Nr XXI/09


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 3 lutego 2009 o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1
Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXI sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu. Powitał również Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Roberta Wojtkowiaka, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej – pana Piotra Trawińskiego, Komendanta Powiatowego Policji – pana Jarosława Gruszczyńskiego, Kierownika Posterunku Policji w Miłosławiu – pana Romana Nowaka, Prezesa Związku OSP w Miłosławiu pana Romana Dolatę, Komendanta Straży Miejskiej – pana Leonarda Dopierałę, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, wszystkich sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy i wszystkich obecnych na sesji.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję. W tym momencie na sesję dotarł pan Jerzy Trzmiel i w ten sposób w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.


Radni jednogłośnie (14 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad 3


Radni jednogłośnie (14 głosami “za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Pan Zbigniew Mazurkiewicz uzupełnił, że radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji wnioskowali o utworzenie punktu ratownictwa medycznego na terenie gminy Miłosław.


Ad 5


Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


Pan Romuald Barszcz zapytał czy skoro wniosek o dofinansowanie rewitalizacji rynku w Miłosławiu nie zostanie zrealizowany, to zostaną podjęte działania w sprawie naprawy chodnika na Placu Wiosny Ludów po jego zachodniej części.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do innego programu, jednak wyniki znane będą w przyszłym roku. Oznajmił, że postara sie, aby w najbardziej zniszczonych miejscach chodnik został doraźnie naprawiony


Ad 6


Pan Jarosław Gruszczyński – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2008 roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W trakcie tego punktu przybył radny Roman Świtek, więc w dalszych obradach uczestniczyło 15 radnych.


Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że w zeszłym roku z optymizmem wysłuchał sprawozdania z działalności Policji w 2007 roku. Powiedział, że po roku czasu stwierdził, iż postanowienia w pewnym zakresie się sprawdzają. Przypomniał, że Komendant mówił, iż kara nie jest jedynym sposobem zapobiegania łamaniu prawa. Powiedział, że jest sprawozdaniem podbudowany. Dodał, że nie jest zaletą prawa, aby karać, lecz żeby każde przestępstwo zostało wykryte i zgodnie z prawem karnym osądzone. Następnie przypomniał łacińskie maksymy Dura lex, sed lex (surowe prawo, lecz prawo)oraz Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa (ustawy) szkodzi. Następnie pochwalił pracę pana Romana Nowaka i jego osiągnięcia.


Pan R. Barszcz powiedział, że w środkach masowego przekazu podano informację, iż wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przekroczenia prędkości przez kierowców, zgodnie z którymi przekroczenie prędkości dozwolonej o 10 km będzie skutkowało mandatem w wysokości 700 zł. Oznajmił, że według niego ograniczenie prędkości do 40 km/h w Skotnikach i Czeszewie jest nadinterpretacją przepisów. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Następnie zaproponował, aby przy zjeździe z ul. Wrzesińskiej na Plac Wiosny Ludów w Miłosławiu ustawić fotoradar, ponieważ kierowcy w tym miejscu bardzo szybko jeżdżą.


Pan J. Gruszczyński odpowiedział, że zarządcami dróg są odpowiednie podmioty, odpowiedzialne za ich stan i utrzymanie. Powiedział, że jako policjant nie stanowi prawa, tylko egzekwuje jego przestrzeganie. Następnie nadmienił, że państwa skandynawskie mają jeden z najniższych wskaźników wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, co jest wynikiem znacznych ograniczeń prędkości. Oznajmił, że przyczyną zdarzeń drogowych, o których mówił w sprawozdaniu, była również nadmierna prędkość lub nieumiejętność poruszania się pojazdami mechanicznymi. Dodał, że jest określony ustawodawca w Polsce stanowiący prawo, a społeczność powinna się do niego stosować. Dopowiedział, że jeśli prawo jest złe lub niedostosowane, wtedy należy je zmienić. Poinformował, że miejsca, o których mówił radny Barszcz zostaną sprawdzone i w przypadku stwierdzenia poprawy bezpieczeństwa po ewentualnej zmianie oznakowania, zostanie skierowany wniosek do odpowiednich podmiotów.


Ad 7


Pan Leonard Dopierała – Komendant Straży Miejskiej w Miłosławiu – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2008 roku, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad 8


W tym punkcie głos zabrał pan Piotr Trawiński – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Miłosławiu, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miłosław w roku 2008. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Pan Z. Mazurkiewicz zapytał jakie wyszkolenie mają ratownicy medyczni w Straży Pożarnej i jakie mają uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego.


Pan P. Trawiński odpowiedział, że ratownicy mają takie samo przeszkolenie, jak ratownicy jeżdżący w karetkach pogotowia. Dodał, że w razie wypadku między Czeszewem a Miłosławiem, pierwszą pomoc przed karetką pogotowia udzielają druhowie z OSP, co znacznie skraca czas dotarcia poszkodowanych do szpitala.


Pan J. Trzmiel zapytał ile lat mają samochody znajdujące się na wyposażeniu jednostek OSP. Dodał, że co roku OSP zwraca się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przypomniał, że podczas poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla strażaków – uczestników akcji ratowniczych oraz uczestniczących w szkoleniach. Poinformował, że zgodnie z przepisami od 1 stycznia br. przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej jedną osobę powinni mieć na etacie pracownika z uprawnieniami ppoż. Następnie zapytał, czy pan Janka nadal pełni funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.


Pan P. Trawiński odpowiedział, że najstarszy samochód pożarniczy pochodzi z 1987 roku, pozostałe z lat 2002 i 2003, natomiast „najmłodszy” samochód pochodzi z 2008 roku. W sprawie pracownika z uprawnieniami ppoż. odesłał radnego na stronę internetową PPSP, gdzie zagadnienie jest dokładnie wyjaśnione i opisane. Dodał, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy, ponieważ przepisy te są, jego zdaniem, nieco absurdalne. Odpowiadając na ostatnie pytanie radnego wyjaśnił, że pan Janka jest Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego.


Ad 9


W tym punkcie -pan Roman Świtek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił zebranym plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, który jest załączony pod nr 9 do protokołu.


Ad 10


a) Pani Janina Iglińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Edukacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Miłosław. Wyjaśniła, że konsultacje dotyczyć będą zmiany statutów sołectw.


Pan J. Trzmiel zapytał czy istnieje na terenie Miłosławia samorząd.


Pani J. Iglińska odpowiedziała, że w chwili obecnej na terenie miasta Miłosław nie istnieje samorząd mieszkańców. Wyjaśniła, że w 2003 roku zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Miłosławia w sprawie utworzenia takiej jednostki na terenie miasta, jednak skończyło się to niepowodzeniem. Dodała, że na dzień dzisiejszy gmina posiada jednostki pomocnicze tylko na terenie wiejskim w postaci sołectw.


Pan Kazimierz Drzażdżyński zapytał czy będzie opracowany wzorcowy statut dla wszystkich sołectw, czy każde sołectwo będzie posiadało swój odrębny statut.


Pani J. Iglińska odpowiedziała, że w zamiarze jest wypracowanie jednego szablonu statutu dla wszystkich sołectw. Oznajmiła, że do tej pory sołectwa posiadały statuty o podobnej treści, były tylko niewielkie oboczności.


Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XXI/154/09 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Miłosław. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


b) Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Miłosław na lata 2009-2015.


Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XXI/155/09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Miłosław na lata 2009-2015. Uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


c) Pan Zbigniew Skikiewicz zaproponował panu Przewodniczącemu aby przed przedstawieniem projektu uchwały w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego, głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu pan Starosta Dionizy Jaśniewicz.


Pan Starosta podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej. Powiedział, że przedmiotem obrad jest przekazanie w nieodpłatne użyczenie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego. Poinformował, że kościółek od pewnego czasu jest remontowany i wykorzystywany w celach przedsięwzięć kulturalnych, zarówno przez Zarząd Powiatu, jak i gminę Miłosław. Przekazał, że u podstaw wniosku o użyczenie zabytku leży chęć stworzenia z tego miejsca Powiatowego Centrum Kultury, gdzie byłyby organizowane imprezy kulturalne: wystawy, koncerty, prezentacje, zarówno z terenu gminy, jak i powiatu. Zwrócił uwagę, że jest to obiekt, który wymaga dość znacznych nakładów inwestycyjnych. Dodał, że przy użyciu środków z budżetu powiatu, z budżetu gminy Miłosław, jak i wspólnie pozyskiwanych z zewnątrz środków, został przeprowadzony wstępny etap remontu obiektu, jest on obecnie ogrzewany i posiada niezależną toaletę. Pan Starosta dodał, że Zarząd Powiatu chciałby zdynamizować proces remontu kościoła wykorzystując środki z budżetu powiatu, jak i środki pozyskiwane z zewnątrz. Następnie zadeklarował, że gmina Miłosław będzie mogła korzystać z obiektu organizując swoje imprezy kulturalne nieodpłatnie (co będzie wyszczególnione w podpisanej umowie). Poinformował zebranych o współpracy powiatu wrzesińskiego z powiatem Wolfenbutel, gdzie również są propozycje żeby w kościele odbywały się wspólnie realizowane projekty. Zaznaczył, że z powiatu Wolfenbutel powiat wrzesiński otrzymał już wcześniej wsparcie finansowe na przeprowadzenie prac remontowych. Dodał, że niemiecka młodzież ze szkoły zawodowej z Wolfenbutel prowadziła prace przy instalacji centralnego ogrzewania w kościele poewangelickim. Oznajmił, że powiat wrzesiński chciałby razem z powiatem niemieckim stworzyć w kościele placówkę kulturalną, która w jakiś sposób będzie nawiązywała do wspólnych tradycji ewangelików i katolików zamieszkujących i działających na terenie gminy Miłosław czy powiatu wrzesińskiego. Powiadomił zebranych, że na sali znajduje się pani Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, który byłby wydziałem pilotującym przedsięwzięcia dotyczące zarówno spraw związanych z prowadzeniem prac modernizacyjnych, ale przede wszystkim zbudowaniem programu kulturalnego dla tego obiektu. Na koniec poinformował, że prowadził rozmowy na temat możliwości współuczestniczenia powiatu wrzesińskiego w budowie boiska w Orzechowie w ramach Programu „Orlik 2012”. Powiedział, że o możliwości i wysokości wsparcia zadecyduje Rada Powiatu. Oznajmił, że będzie tak prowadził działania, aby w 2009 roku to przedsięwzięcie udało się wspólnie zrealizować.


Pan R. Barszcz powiedział, że Minister Kultury ogłosił w mediach, iż rok 2009 będzie rokiem Juliusza Słowackiego. Przypomniał, że rok 2009 jest 160 rocznicą śmierci poety, 110 rocznica odsłonięcia pomnika poety oraz 200 rocznica urodzenia wieszcza. Dodał, że wydarzeniem kulturalnym nr 1 w gminie Miłosław będzie właśnie wyżej wspomniana uroczystość. Przypomniał, że we wrześniu w Miłosławiu odbywa się konkurs recytatorski o zasięgu wojewódzkim. Następnie poprosił pana Starostę o objęcie honorowego patronatu nad uroczystościami. Zwrócił uwagę, że kolejny raz trzeba remontować pomnik Juliusza Słowackiego znajdujący się w miłosławskim parku. Oznajmił, że gmina ma problem z uzyskaniem dofinansowania na remont biblioteki publicznej w Miłosławiu, w związku z tym zapytał pana Jaśniewicza czy mógłby jeszcze raz zawnioskować w tej sprawie do Ministra Kultury. Radny Barszcz zaproponował by bibliotece nadać imię Juliusza Słowackiego.


Pan Starosta powiedział, że gmina Miłosław i powiat Września mają bogate doświadczenia w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, chociażby ostatnie wręczenie Nagrody Kościelskich, które zapisało się jako ciekawa impreza nie tylko dla mieszkańców Miłosławia, ale także dla powiatu i województwa. Dodał, że była to też dobra promocja samej nagrody. Powiedział, że z informacji jakie posiada, to jest zainteresowanie Urzędu Marszałkowskiego ażeby współuczestniczyć w bardziej znaczący sposób w organizacji tej imprezy i uczynić ją jedną z ważniejszych uroczystości w kalendarzu województwa. W nawiązaniu do rocznic, o których wspomniał radny, to oznajmił, że Starostwo bardzo chętnie włączy się w organizację ciekawej imprezy czy cyklu imprez. Dodał, że Wydział Promocji i Kultury ma doświadczenie w organizacji takich imprez i gotowi są wspólnie je przygotowywać. Powiedział, że jeśli chodzi o honorowy patronat, to jeśli radni wystąpią z taką propozycją – potraktuje to jako wyróżnienie.


Pan Zbigniew Mazurkiewicz zapytał o wsparcie projektu utworzenia placówki ratownictwa medycznego na terenie gminy Miłosław. Powiedział, że karetki, które są w punkcie ratownictwa medycznego we Wrześni nie są wstanie ze względów obiektywnych – zatłoczone drogi, rozbudowanie Wrześni, dotrzeć w ustawowym czasie do miejscowości w gminie Miłosław odległych od Wrześni.. Oznajmił, że zdaje sobie sprawę z trudności, jednak jego zdaniem wspólnymi siłami plan byłby do zrealizowania. Na koniec jeszcze raz poprosił o wsparcie projektu.


Pan Starosta odpowiedział, że problem jest bardziej skomplikowany niż może się wydawać. Dodał, że tragiczne wydarzenia często skłaniają do refleksji nad systemem ratownictwa medycznego. Wyjaśnił, że za sprawy ratownictwa medycznego odpowiada Wojewoda, który ustala punkty ratownictwa medycznego, siły i środki do realizacji, a także finansowanie przedsięwzięcia. Oznajmił, że nie ma problemu z karetkami, ponieważ szpital we Wrześni posiada 3 sprawne karetki., natomiast od nowego roku karetki przejęła firma Falko. Powiedział, że problemem jest umieszczenie w systemie ratownictwa Wojewody dodatkowych punktów ratownictwa. Oznajmił, iż wcześniejsze staranie o umieszczenie w Pyzdrach karetki w systemie, może być realizowane przez zupełnie różne podmioty, także prywatne. Dodał, że ponownie podejmie próbę zwrócenia się do Wojewody z prośbą o punkt ratownictwa zarówno na terenach zawarciańskich w Pyzdrach, jak również w najbardziej odległej części powiatu wrzesińskiego np. Orzechowie. Poinformował, że podczas remontu mostu w Pyzdrach tereny zawarciańskie w zakresie ratownictwa obsługiwał powiat pleszewski – decyzją Wojewody. Pan Starosta zobowiązał sie do podjęcia rozmów z Wojewodą w omawianej sprawie.


Pani Krystyna Przysiuda oznajmiła, iż budynek kościółka poewangelickiego jest piękny, jednak ze środków budżetu gminy trudno byłoby go wyremontować. Dodała, że cieszy się, iż Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o użyczenie obiektu. Wyraziła nadzieję, że dzięki organizowanym w tym miejscu imprezom zawita do Miłosławia trochę świata artystycznego. Powiedziała, że życzy, aby kościółek w Miłosławiu stał się konkurencją dla obiektu o podobnym charakterze funkcjonującym w Nekielce.


Pan Z. Skikiwicz odczytał tekst projektu uchwały w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego.


Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XXI/156/09 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego.Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Ad 11


W tym punkcie nie było pytań i wniosków.


Ad 12


Pan Roman Świtek poinformował, że dnia 1 lutego br. w Winnej Górze odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w 60 – tą rocznicę śmierci ks. Kanonika Stanisława Dołęgi – Kozierowskiego. W imieniu Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia złożył podziękowania pani Aleksandrze Głowackiej, panu Burmistrzowi oraz panu Przewodniczącemu za uczestnictwo, a także Radzie Miejskiej, która przekazała środki na dofinansowanie zakupu pamiątkowej płyty.


Pani Danuta Höwelhaus poprosiła zebranych o przekazanie 1% podatku dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Oznajmiła, że środki jakie wpłyną od podatników z gminy Miłosław, zostaną przekazane dla dzieci z tejże gminy. Następnie poinformowała, że pan poseł Tomaszewski odbywa w Urzędzie Gminy w Miłosławiu dyżur w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Przekazała, że można zgłaszać się do niego z pytaniami i problemami.


 


Ad 13


 


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady XXI sesji Rady Miejskiej i podziękował obecnym za udział.


 


Protokołowała                                                                                              Przewodniczący posiedzenia


Ewelina Andrzejczak                                                                                     inż. Jarosław Sobczak


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej; 6. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2008 r. 7.  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2008 r.  8.  Sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy Miłosław w 2008 r.  9.  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 10.  Uchwała Nr XXI/154/09 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Miłosław; 11.  Uchwała Nr XXI/155/09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miłosław na lata 2009 – 2015; 12. Uchwała Nr XXI/156/09 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu na rzecz powiatu wrzesińskiego.