POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r.

XVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008 r.


Protokół nr XVIII/08


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 30 października 2008 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, radna powiatową – Aleksandrę Głowacką, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza, pana Błażeja Perę – Zastępcę Burmistrza, pana Skarbnika, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.
Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu. Wyjaśnił, iż w porządku obrad na wniosek pana Skarbnika został zaproponowany podpunkt „o)” dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok. Poprosił pana Skarbnika o uzasadnienie wniosku.


Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – wyjaśnił, że 29 października wpłynął do Urzędu Gminy faks z Regionalnej Izby Obrachunkowej informujący o stwierdzeniu błędów pisarskich w Uchwale Nr XVII/124/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r. Poinformował, iż w piśmie RIO wyznaczyła Radzie Miejskiej termin poprawy błędów do dnia 18 listopada br. Wyjaśnił, iż aby nie wymuszać konieczności zwoływania sesji dla potrzeb zmiany jednej uchwały przygotował projekt uchwały w przedmiotowej sprawie na sesję XVIII.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


Ad 3


W tym momencie na obrady dotarł pan Zbigniew Mazurkiewicz, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 12 radnych.


Radni jednogłośnie (12 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XVII/08 z dnia 26 września 2008 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad 5


Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


Ad 6


Pan J. Sobczak przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Burmistrza Gminy Miłosław, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Pan Z. Skikiewicz przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych przez: kierowników jednostek organizacyjnych, Z- cę Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu gminy upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych. Informacje, o których mowa stanowią załącznik nr 6 do protokołu.


Ad 7


W tym momencie na sesje dotarł pan Tadeusz Jenek, dlatego w dalszej części obrad brało udział 13 radnych.


a) Pani Danuta Grajek – Inspektor ds. edukacji i promocji gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/128/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław. Uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


b) W dalszej kolejności pani D. Grajek zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.” Poinformowała, iż prezentowany projekt uchwały został przedłożony funkcjonującemu na terenie gminy związkowi zawodowemu nauczycieli, który wydał pozytywną opinię na temat projektu..


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/129/08 w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.” Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


c) Następnie pani D. Grajek przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 r..


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/130/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


d) Pani Monika Jarzembska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


Pan J. Sobczak poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia komisji nad projektem uchwały prowadzono burzliwą dyskusję. Zwrócił uwagę, iż stawka podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 14,28 zł.


Pani M. Jarzembska dodała, iż pozostałe stawki podatkowe zostały średnio podniesione o 4,2% w stosunku do stawek z roku 2007, natomiast do 0,10 gr/m2 został podniesiony podatek od pozostałych gruntów. Przypomniała, że na wniosek radnych stawka podatku od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym została zwiększona do 8 zł od metra powierzchni.


Pan Andrzej Wnuk stwierdził, że podatek powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostał na niezmienionym poziomie, ale radni de facto obniżyli stawkę podatku. Wyjaśnił, że wskaźnik inflacji wg Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ma wynieść w przyszłym roku 4,2 %, dlatego stawka podatku zostanie obniżona. Dodał, że warto o tym powiedzieć, aby zasygnalizować osobom prowadzącym działalność gospodarczą, że Rada Miejska w Miłosławiu o nich myśli. Następnie zapytał czy § 2 projektu uchwały dotyczący inkasentów podatku jest poprawnie zamieszczony. Zwrócił uwagę, że zasady poboru podatku leśnego czy rolnego określają odrębne uchwały, natomiast w prezentowanym projekcie uchwały i stawki podatku i określenie inkasenta znajduje się w jednej uchwale.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – oznajmiła, że taka konstrukcja projektu uchwały nie budzi zastrzeżeń pod względem prawnym.


Pan Z. Skikiewicz zauważył, że w projekcie uchwały dotyczącym podatku rolnego obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, co nie jest jednoznaczne z określeniem jego wysokości. Dodał, że podobnie jest w przypadku podatku leśnego, gdzie mowa jest o cenie drewna, a nie jest ustalany wymiar podatku.


Pan A. Wnuk zwrócił uwagę, że w uchwale nie jest określony sposób poboru podatku na terenie miasta Miłosław.


Pani M. Michalska – Mickiewicz wyjaśniła, że na terenie miasta pobór podatku odbywa się w kasie Urzędu Gminy, natomiast inkasenci występują na terenie sołectw. Oznajmiła, że Urząd Gminy zbiera w imieniu Gminy wszystkie podatki, natomiast w sołectwach powołani są inkasenci w celu ułatwienia mieszkańcom wpłacania podatku.


Pan Zbigniew Mazurkiewicz zapytał czy informacja odnośnie pobierania podatku na terenie miasta nie powinna się znaleźć w projekcie uchwały.


Pani M. Michalska – Mickiewicz oznajmiła, że jest to zapis ustawowy.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/131/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


f) W dalszej kolejności pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


Pan Romuald Barszcz oznajmił, iż podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji najbardziej zbulwersowało go, iż pan Burmistrz nie podał swojej propozycji dotyczącej ceny żyta, a także wypowiedź pana Burmistrza, w której padły słowa, że Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że gmina Miłosław ma najniższy podatek rolny w Wielkopolsce. Oznajmił, że w Wielkopolsce jest ponad 200 jednostek samorządowych. Zapytał czy rolnictwo w gminie Miłosław jest aż tak ubogie, czy ziemia uprawna jest taka słaba i czy rolnicy mają tak niskie dochody, żeby płacić najniższe podatki w Wielkopolsce. Powiedział, że ani rolnictwo nie jest w gminie Miłosław takie złe, ani rolnicy nie są tacy ubodzy. Dodał, że obniżając cenę żyta gmina traci na subwencji. Oznajmił, że podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych stanowi ok 71 % stawki górnej podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast cena żyta ustalona przez Radę stanowi 57% ceny górnej ustalonej przez GUS. Oznajmił, że stoi na stanowisku, aby zarówno gospodarka jak i rolnictwo były równo potraktowane. Oznajmił, że wtedy cena żyta była by na standardowym poziomie. Dodał, że cena 32 zł jest dla niego nie do przyjęcia dlatego będzie głosował na „nie”.


Pan J. Sobczak oznajmił, że cena żyta w gminie Środa Wielkopolska wynosi 30 zł, dlatego podana informacja była nieprecyzyjna.


Pan Roman Świtek oznajmił, że pan Burmistrz podał propozycję ceny żyta, co widoczne jest w planie dochodów, gdzie występuje zwyżka o 4,2 %. Oznajmił, że podatek rolny opiera się nie o gatunek ziemi, ale o merytoryczną wiedzę i wydatek jest podwójny – nie 32 zł a 64 zł.


Pan R. Barszcz w nawiązaniu do gminy Środa Wielkopolska oznajmił, że jest to jedna z niewielu gmin w Polsce, która obniża podatki. Oznajmił, że w gminie Środa Wlkp. są bardzo dobrze zaawansowane inwestycje i gmina ma wysokie dochody własne. Oznajmił, że taka gmina może obniżać podatki. Oznajmił, że podatek rolny to jedyny podatek, który nie kieruje się wskaźnikiem inflacji.


Pan Tadeusz Jenek oznajmił, że tak się stało, że w tym roku gminę Miłosław nawiedziła groźba suszy. Dodał, że rolnicy, którzy będą płacić podatek zebrali o wiele mniejsze plony, a rolnicy sprzedający plony mogą powiedzieć jakie są ceny na te produkty. Stwierdził, że podnoszenie podatku do kwot o jakich mówi radny Barszcz byłoby bardzo nieetyczne. Oznajmił, że jego zdaniem stawka 32 zł jest najbardziej rozsądna.


Radni (11 głosami „za” – K. Dobroczyńska, K. Drzażdżyński, T. Jenek, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, F. Sztuka, R. Świtek, J. Trzmiel, A. Wnuk; przy 1 „przeciw” – R. Barszcz; 1”wstrzymującym”- E. Jałoszyński) podjęli uchwałę nr XVIII/132/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


g) Pani M. Jarzembska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVIII/133/08 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r.. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


h) Pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVIII/134/08 w sprawie opłaty targowej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 13 do protokołu.


i) W tym punkcie obrad pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego.


Pan J. Sobczak przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia komisji radni większością głosów zaakceptowali propozycje pana F. Sztuki o zwiększenie wysokości wynagrodzenia inkasa podatku rolnego do wysokości 6% zebranych należności.


Pan R. Barszcz zawnioskował o ustalenie wynagrodzenia inkasa podatku rolnego na poziomie 5% zebranych należności.


W wyniku głosowania 7 radnych opowiedziało się za wynagrodzeniem inkasa w wysokości 5% zebranych należności, natomiast 5 radnych opowiedziało się za stawką 6%. Jedna radna wstrzymała się od głosu.


Rada (12 głosami „za” – R. Barszcz, K. Dobroczyńska, K. Drzażdżyński, E. Jałoszyński, T. Jenek, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, R. Świtek, J. Trzmiel, A. Wnuk; przy 1 „przeciw” -F. Sztuka,) podjęła uchwałę nr XVIII/135/08 w sprawie inkasa podatku rolnego. Uchwała załączona jest pod nr 14 do protokołu.


j) Pani M. Jarzembska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego.


Rada jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła uchwałę nr XVIII/136/08 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 15 do protokołu.


k) Pani Aleksandra Głowacka – Inspektor ds. księgowości budżetowej – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław.


Radni (12 głosami „za” – R. Barszcz, K. Dobroczyńska, K. Drzażdżyński, E. Jałoszyński, T. Jenek, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, F. Sztuka, R. Świtek, A. Wnuk; przy 1 „przeciw” – J. Trzmiel,) podjęli uchwałę nr XVIII/137/08 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


l) Pani Krystyna Podemska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/138/08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych. Uchwała jest załączona pod nr 17 do protokołu.


ł) Pani Maria Matuszak – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w 2009 r. robót rekultywacyjnych na terenie gminy Miłosław, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/139/08 w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w 2009 r. robót rekultywacyjnych na terenie gminy Miłosław, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 18 do protokołu.


m) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Odczytał skargę mieszkańca Miłosławia nadesłaną za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.


Pan R. Barszcz oznajmił, że jest członkiem Komisji opiniującej listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego i komunalnego. Dodał, że radni zmienili uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław zmieniając kryteria dochodowości, aby ułatwić dostęp do uzyskania mieszkania komunalnego. Oznajmił, że na liście jest 30 osób oczekujących, dlatego lokale nie są przyznawane poza listą.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/140/08 w sprawie rozpatrzenia skargi. Uchwała jest załączona pod nr 19 do protokołu.


n) W tym punkcie głos zabrał pan Błażej Pera – Z- ca Burmistrza – przedstawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Dodał, że realizacja przedsięwzięcia będzie po roku rozliczana w kwocie przewidzianej na dany rok, a po zatwierdzeniu wniosku maksymalnie 85% kwoty wpłaconej przez gminę będzie zwracane.


Pan A. Wnuk zapytał jaką formę prawną będzie miał zakład.


Pan B. Pera poinformował, iż po zafunkcjonowaniu zakładu jego właściciele podejmą uchwałę dotyczącą formy prawnej zakładu.


Pan A. Wnuk zapytał czy 85 % zwrotu kosztów gwarantuje zawarte porozumienie międzygminne.


Pan B. Pera poinformował, że miasto Gniezno ma podpisane porozumienie z instytucją prowadzącą projekt, natomiast gminy mają podpisane porozumienia z miastem Gniezno, które gwarantuje zorganizowanie gospodarki odpadami według jednego pomysłu.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XVIII/141/08 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.


o) Pan H. Przykłota zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2008 rok. Wyjaśnił, że projekt uchwały został wywołany uchwałą RIO, która zobowiązała Radę Miejską do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr XVII/124/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok. Dodał, że projekt uchwały także wprowadza do budżetu gminy kwoty pochodzące z dotacji.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr Nr XVIII/142/08 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2008 rok. Uchwała załączona jest pod nr 21 do protokołu.


Ad 8


Pan J. Trzmiel oznajmił, że głosował przeciwko uchwale o stawkach podatku od środków transportowych, ponieważ 50 % firm transportowych w Polsce upadło. Dodał, że od stycznia 2009 roku samochody o masie powyżej 3,5 t muszą mieć zainstalowane ograniczniki prędkości, które kosztują 1600,00 zł/szt. Stwierdził, że jeśli firma ma kilka samochodów ponosi niebagatelny koszt. Następnie powiedział, że w Miłosławiu występują dwa cmentarze katolicki i komunalny, w związku z tym występują dwie odrębne ceny za usługi. Zauważył, że usługi komunalne są tańsze niż kościelne, dlatego warto byłoby pomyśleć o ujednoliceniu cen. W dalszej kolejności oznajmił, że w Miłosławiu około 50 mieszkańców jest zarejestrowanych jako poszukujący mieszkania. Zaproponował, aby w przyszłych latach wybudować blok komunalny dla tych osób. Poinformował, że na Maciejewie tworzy się wysypisko śmieci, dlatego prosi o interwencje w tej sprawie. Przekazał także, że kosz na nieużywaną odzież ustawiony na terenie miasta jest przepełniony. Następnie przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia komisji pan Burmistrz przedstawiał propozycję dofinansowania odnowy pomnika Powstańców Wielkopolskich, na co radni wyrazili zgodę. Nadmienił, że Powstanie Wielkopolskie było jedynym powstaniem zwycięskim w historii Polski. Przekazał, że Powstańcy Wielkopolscy 28 grudnia 1918 roku poszli walczyć na odsiecz nawałnicy bolszewickiej, która zyskała nazwę cudu nad Wisłą.


Pan A. Wnuk zapytał jakie są plany budowy dróg w Orzechowie, czy są możliwości pozyskania środków z programów unijnych. Zapytał także na jakim etapie jest utwardzenie ulicy Klubowej w Orzechowie. Następnie przypomniał, że w 2009 roku przypada 200 rocznica urodzenia Juliusz Słowackiego i rok ten zostanie ogłoszony rokiem Juliusza Słowackiego. Dodał, że Juliusz Słowacki jest związany z Miłosławiem, a także stoi tu jego pomnik pierwszy na ziemiach polskich. Zapytał czy pan Burmistrz powołał komitet organizacyjny, który zorganizowałby część uroczystości przy pomniku Słowackiego w Miłosławiu.


Pan R. Barszcz przypomniał, że podczas poprzedniej sesji poruszał temat braku tablicy informacyjnej na rynku w Miłosławiu. Zapytał pana Burmistrza, kiedy tablica informacyjna się pojawi.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział na pytanie dotyczące dróg, że jest szansa na dofinansowanie budowy dróg w nowym programie rządowym związanym z dofinansowaniem dróg powiatowych i gminnych, po spełnieniu odpowiednich warunków wymaganych przy składaniu wniosku. Dodał, że obecnie gmina posiada dokumentacje techniczna i kosztorysy dla dróg ulicy Klubowej i Słonecznej w Orzechowie, dlatego o te drogi można wnioskować. Oznajmił, że odnośnie obchodów uroczystości związanych z Juliuszem Słowackim jeszcze żadnych działań nie podjął, ale skontaktuje się w tej sprawie z Dyrektorem Miłosławskiego Centrum Kultury. Na temat tablicy informacyjnej powiedział, że póki co będzie to tablica zawieszona na budynku na Placu Wiosny Ludów.


Ad 9


Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu – oznajmiła, że OPS po raz kolejny otrzymał z Wielkopolskiego Banku Żywności zaproszenie do zorganizowania świątecznej zbiórki żywności w dniach 5 – 7 grudnia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Następnie poinformowała, że z uwagi na szkody spowodowane przez susze do OPS wpłynęło 245 wniosków, z których 25 nie spełnia ustawowych wymogów dla realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych. Oznajmiła, iż złożyła zapotrzebowanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wydziału Środowiska i Rolnictwa na kwotę 230.000,00 zł. Dodała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, kiedy rozpocznie się realizacja wniosków.


Pan J. Sobczak zaprosił chętnych 5 listopada br. do wyjazdu studyjnego dot. siłowni wiatrowych organizowanego przez Starostwo Powiatowe. Chętnych poprosił do zgłaszania się.


Pani K. Przysiuda poinformowała, iż niedawno Starostwo Powiatowe zorganizowało akcję zbiórki makulatury, gdzie za 10 kg makulatury można było otrzymać 1 drzewko. Oznajmiła, że w powiecie akcja przerosła wszelkie oczekiwania. Dodała, że warto by pomyśleć nad zorganizowaniem takiej akcji na terenie gminy.


Pan J. Sobczak oznajmił, że akcja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe zbiórki pozwoliła zebrać 11 ton makulatury. Dodał, że wspólnie z radnymi Rady Miejskiej można rozważyć propozycje i zabezpieczyć środki np. na drzewka choinkowe.


Pani Małgorzata Żukowska – mieszkanka gminy Miłosław – poruszyła temat opłaty od psa, która – jak powiedziała – jej dotyczy. Oznajmiła, że w mieście taka opłata jest słuszna, natomiast na wsi psy znajdują się na posesji właściciela, który za psy podpowiada, szczepi je, sprząta po nich. Zaznaczyła, że ściągalność takiej opłaty jest żadna. Dodała, że może należałoby dojść do porozumienia z weterynarzem, aby podczas obowiązkowego szczepienia psa pobierał kwotę opłaty za psa. Następnie oznajmiła, iż słyszała w telewizji informację, że Ośrodki Pomocy Społecznej
w Wielkopolsce otrzymały przydział środków na pomoc w zakupie opału na zimę dla potrzebujących. Poinformowała, że w OPS w Miłosławiu poinformowano ją, że gmina Miłosław nie otrzymała dotacji na ten cel. Poprosiła o wyjaśnienie sprawy. W dalszej kolejności oznajmiła, że jest zaskoczona, ponieważ wśród dużej liczby radnych na palcach można policzyć radnych biorących udział w dyskusji. Oznajmiła, że większość radnych podnosi i opuszcza rękę podczas głosowania. Dodał, że nie wierzy, iż wyborcy w okręgach tych radnych nie zgłaszają się do nich z problemami.


Pan J. Sobczak oznajmił, że nie wie czy technicznie wykonalnym byłby obarczenie weterynarza pobieraniem opłaty od posiadania psa. Przyznał, że ściągalność opłaty jest dość znikoma. Następnie poinformował, że sesja jest zwieńczeniem omówienia wszystkich materiałów przez radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji. Oznajmił, iż odbyte tydzień temu posiedzenie radnych było bardzo burzliwe, ponieważ radni ustalają kształt;t uchwały, którą głosują podczas sesji. Zauważył, że być może dlatego słuchaczom dyskusja wydaje się nieciekawa. Zapewnił, że radni troszczą się o budżet, o sprawy wsi, o mieszkańców.


Pani T. Zmuda odpowiedziała, że informacja uzyskana przez mieszkankę w OPS jest prawdziwa, ponieważ OPS w Miłosławiu nie otrzymał żadnych dotacji na opał dla potrzebujących. Oznajmiła, że OPS posiada środki przeznaczone na realizację zadań własnych. Poinformowała, że jest dofinansowanie na częściowy zakup węgla, jednak są to niewielkie pieniądze.


Pani Krystyna Przysiuda – oznajmiła, iż po wyborach samorządowych pojawiały się informacje przedstawiające osoby radnych, gdzie podany był również telefon kontaktowy. Powiedziała, że sądziła, iż ludzie będą się zgłaszać z problemami, jednak ludzie się nie zgłaszają.


Pan Jerzy Trzmiel powiedział, że z dzisiejszej sesji najwięcej zadowolenia powinni wynieść rolnicy. Dodał, że prawie wszystko co środowisko rolnicze w swoich założeniach przyjęło zostało zatwierdzone. Następnie oznajmił, że wystąpiły dwie szkoły głosujące wynagrodzenia dla inkasentów podatków – sołtysów. Powiedział, że pierwsza szkoła głosowała za 6% wynagrodzeniem od pobranych należności dla sołtysów, która uważa, iż podwyżka jest wskazana we względu na podwyżkę ruchomych części podatku. Dodał, że część rolników się z tym nie zgadza. Następnie oznajmił, że radni są wybrani z danych okręgów, jednak reprezentują całą gminę. Powiedział, że przedmówczyni stwierdziła, że sesja jest jakoby niema. Wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji jest polemika, każdy broni swego stanowiska i każdy przedstawia swoje argumenty. Oznajmił, że sejm w Polsce w 1717 roku został nazwany niemym, ponieważ nikt nie zajął stanowiska. Zwrócił się do mieszkanki gminy, iż podczas posiedzeń komisji omawiane są różne sprawy zarówno wsi, jak i Miłosławia.


Pan J. Sobczak oznajmił, że dla mieszkańców gminy uchwały w sprawie podatków są bardzo ważne. Zapewnił, że podczas wspólnego posiedzenia komisji padały różne propozycje stawek podatków, a dyskusja była burzliwa. Powiedział, że sesje nie przypominają polskiego sejmu, a są zwieńczeniem pracy radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji.


Pan R. Świtek powiedział, że usatysfakcjonowani z uchwalonych stawek podatków mogą być przedsiębiorcy, ponieważ ich podatek nie został podniesiony. W sprawie rolników przypomniał, że przez ostatnie dwa lata podatek rolny był podnoszony 100% wyżej aniżeli pozostałe podatki.


Ad 10


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady XVIII sesji Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;  6.  Uchwała Nr XVIII/128/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław; 7.  Uchwała Nr XVIII/129/08 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”; 8.  Uchwała Nr XVIII/130/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 r.; 9.  Uchwała Nr XVIII/131/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;  10.  Uchwała Nr XVIII/132/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  11.  Uchwała Nr XVIII/133/08 w sprawie opłaty od posiadania psów;  12.  Uchwała Nr XVIII/134/08 w sprawie opłaty targowej;  13.  Uchwała Nr XVIII/135/08 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;  14.  Uchwała Nr XVIII/136/08 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;  15.  Uchwała Nr XVIII/137/08 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miłosław;  16.  Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych;  17.  Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w 2009 r. robót rekultywacyjnych na terenie gminy Miłosław, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.  18.  Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie rozpatrzenia skargi;  19.  Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”;  20. Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok.