POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 29 stycznia 2008 r.

XII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 29 stycznia 2008 r.

Protokół nr XII/08


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 29 stycznia 2008 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnych Rady Powiatu, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów firm, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie minutą ciszy uczczono śmierć tragicznie poległych lotników.


W dalszej kolejności pan Przewodniczący stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad na bieżącą sesję Rady Miejskiej.


Radni jednogłośnie (12 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


Ad 3

W tym punkcie obrad pan Szymon Przybylski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – wręczył nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze.


Pan J. Sobczak przypomniał, że w wyniku rezygnacji z mandatu radnego pana Pawła Skrzypczaka wybranym na radnego gminy Miłosław – w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających – został pan Zbigniew Mazurkiewicz. W dalszej kolejności pan Przewodniczący odczytał tekst roty ślubowania, a pan Z. Mazurkiewicz złożył ślubowanie.


Ad 4


W tym momencie dotarł na sesję pan Roman Świtek, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XI/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 5


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że dzięki staraniom pana Rafała Ziętego dla dzieci, które uczestniczyły w przedstawieniu Jasełek na spotkaniu noworocznym będzie zorganizowany bezpłatny wyjazd na basen. Poinformował także, że dnia 28 stycznia br. rozpoczął się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Poprosił radnego Romualda Barszcza o zajęcie głosu w tej sprawie w punkcie dotyczącym wolnych głosów i informacji.


Ad 6

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


Ad 7


W tym punkcie nie było dyskusji.


Ad 8


W tym momencie obrad dołączył pan Andrzej Wnuk, stąd w dalszej części obrad brało udział 15 radnych.


a) Pani Ewa Biec przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej.


Pan A. Wnuk zapytał, czy występuje taka tendencja, aby dokładnie i szczegółowo określać kwestie dotyczące np. wysokości budynków, kolorystyki, ustawienia.


Pani E. Biec odpowiedziała, że rozporządzenie do ustawy o planowaniu przestrzennym określa szczegółów co powinien plan zawierać. Wyjaśniła, że takie kwestie jak gabaryty zabudowy, rodzaje dachów muszą być w planie określone. Dodała, że jeśli kwestie te nie zostaną określone lub zostaną określone zbyt ogólnie może zostać to przez nadzór Wojewody wytknięte i plan nie będzie funkcjonować.


Pan A. Wnuk powiedział, że miał podczas posiedzenia Komisji wątpliwości, że jeśli wszystko będzie na jeden „sznurek” budowane, to nie znajdą się chętni na kupno działek. Wyjaśnił, że obecni właściciele nie zamierzają się budować ale chcę sprzedać działki, a architektura jest już narzucona. Przypomniał, iż były czasy kiedy budowano wszystkie domu „pod jeden sznurek”, a później się to ludziom nie podobało. Zaznaczył, że taka mocna ingerencja np. w kolorystykę elewacji wydawała mu się niepotrzebna.


Pan E. Biec wyjaśniła, że im działki są węższe i mniejsze tym dyscyplina powinna być większa, natomiast na większych działkach można sobie pozwolić na większa swobodę.


Pan A. Wnuk zapytał, czy działki zostały podzielone oraz czy mieszkańcy nie będą musieli płacić za wydzielenie działek.


Pani E. Biec odpowiedziała, że działki są podzielone geodezyjnie pomiędzy ulicą Kasztanową a Bukową, a dodatkowo będzie dokonany podział na dwie działki. Dodała, że za podział będzie płacił właściciel działki.


Pan Kazimierz Drzażdżyński zapytał, czy są to działki gminne i gmina będzie je sprzedawać czy wynajmujący będzie zawierał umowę z właścicielem. Zapytał także, czy teren będzie uzbrajany w wodę, przyłącza energii elektrycznej czy każdy właściciel indywidualnie będzie te sprawy załatwiał.


Pani E. Biec wyjaśniła, że tereny są własnością prywatną, a w planie określone są tylko zasady uzbrojenia, natomiast kwestia wykonania jest sprawą gminy. Dodała, że plan zmienia przeznaczenie terenu na plan zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, co oznacza ze wartość terenu jest zupełnie inna niż poprzednio.


Pan Z. Skikiewicz uzupełnił, że uzbrojenie – prąd, woda, telefon – znajduje się w ulicach Kasztanowej i Bukowej, a nabywca działki będzie musiał załatwić sprawy związane z przyłączeniem do sieci.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XII/83/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


b) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Miłosław.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XII/84/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Miłosław. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


c) W tym momencie obrady opuścił pan R. Świtek, stąd w dalszej części uczestniczyło 14 radnych.


Pani Danuta Grajek – Inspektor ds. edukacji i promocji gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław.


Pan Tadeusz Jenek zauważył, że stawki są aktualne na dzień dzisiejszy. Zapytał czy jeśli w wyniku wzrostu cen żywności stawki zostaną przekroczone uchwała będzie obowiązywać do końca roku.


Pani D. Grajek wyjaśniła, że są to górne stawki, w które wliczona jest inflacja. Dodała, że po obliczeniach ustalono, że wkład surowca na obiady wynosi 4 zł – 4,5 zł., natomiast w uchwale jest stawka 6,5 zł.


Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że w takiej sytuacji Burmistrz wystąpi z prośbą o zmianę zapisu w uchwale.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XII/85/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław. Powyższa uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


d) W tym punkcie obrad pan J. Sobczak przypomniał, że nad opracowaniem projektu uchwały pracowała komisja doraźna a także wszyscy radni podczas wspólnego posiedzenia komisji. Przypomniał, iż projekt uchwały został wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji. Następnie oznajmił, iż posiada wzorcowy statut z ośrodka szkoleniowego Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych opracowany przez pana dr Sypniewskiego oraz pana Szewczyka. Następnie zaproponował dopisanie paragrafu 16 w brzmieniu „Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 15 jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz”. Następnie odczytał uzasadnienie do wniosku, które brzmi: „Reprezentowanie Rady Gminy na zewnątrz może dotyczyć różnych sytuacji i przybierać różne formy. Chodzi tu o wszelkie kontakty Rady Gminy z podmiotami nie powiązanymi organizacyjnie z gminą, w tym kontakty z radnymi z innych gmin, organami nadzoru, innymi organami administracji rządowej, z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach nie wyłączonych przepisami prawa czyli przedstawicieli środków tzw. Comitu one. Zdaniem NSA udzielanie prasie informacji o działalności Rady Gminy należy do Przewodniczącego Rady gminy z istoty pełnionej funkcji. Dodał, że Przewodniczący nie jest upoważniony do reprezentowania Gminy na zewnątrz. Następnie poprosił o opinie w tej sprawie panią radczynie prawną.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – zauważyła, że zapis ten jest analogiczny do poprzedniej propozycji, która została przez nią odrzucona. Dodała, że jej opinia rozbiega sie z opinią pana dr Sypniewskiego.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) przyjęli wniosek pana Przewodniczącego o umieszczenie w Statucie zapisu „Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 15 jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz”.


Pan T. Jenek zawnioskował, aby w § 88 Statutu wykreślić słowa „kompleksowa”, by było wiadomo, że zapis § 88 dotyczy wszystkich rodzajów kontroli.


Pan J. Sobczak przyznał, iż jest to błąd pisarski. Następnie pan Przewodniczący oznajmił, że zaproponował umieszczenie zapisu w formie paragrafu, ale jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, aby był on punktem 7 § 15.


Pan Z. Mazurkiewicz oznajmił, że jego zdaniem powinien to być paragraf, ponieważ w § 15 jest mowa o Przewodniczącym a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącym, natomiast reprezentować Radę na zewnątrz ma Przewodniczący.


Pani Danuta Höwelhaus oznajmiła, ze jej zdaniem nie potrzebny jest kolejny paragraf, ponieważ w razie nieobecności Przewodniczącego wszystkie jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.


Pan J. Sobczak powiedział, że również rozumie to w ten sposób, zatem zaproponował, aby zapis ten umieścić w formie punktu.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XII/86/08 w sprawie Statutu Gminy Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


e) W tym punkcie obrad pan Szymon Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XII/87/08 w sprawieuchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 10 do protokołu.


Ad 9

a) Pan Z. Skikiewicz przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2008 r. Następnie porównał dwa dokumenty: zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie projektu uchwały budżetowej z dnia 15 listopada 2007 r. i aktualną wersję projektu tej uchwały po wprowadzeniu niezbędnych zmian, poprawek i weryfikacji. Oznajmił, że w porównaniu z dokumentem ubiegłorocznym dochody budżetowe wzrosły o 316.869,00 zł i wynoszą 18.886.032,00 zł. Poinformował, iż w wydatkach nastąpiło umniejszenie w stosunku do poprzedniego projektu o 184.635,00 zł, stąd wydatki wynoszą 17.485.676,00 zł. Następnie stwierdził, że wzrosły rozchody do kwoty 1.400.356,00 zł. Wyjaśnił, że podczas sesji w dniu 11 grudnia 2007 r. radni Rady Miejskiej zdecydowali o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na pokrycie niedoboru, który wynikł z brakujących środków na wynagrodzenia: płace i pochodne dla nauczycieli. Oznajmił, że pieniądze kredytowe zostały pożyczone na rok i dlatego taka kwota pojawiła się w rozchodach. Wyjaśnił, iż dla zrównoważenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej poczyniono szczegółową analizę dochodów, których wzrost był spowodowany: właściwym naliczeniem należności związanych z podatkami lokalnymi, a także ze sprzedaży mienia gminnego, pojawieniem się pozycji związanej ze zbyciem mienia ruchomego, zwiększono także dochody niektórych tytułach podatkowych, co związane było z analizą wykonania tych tytułów w roku 2007. Następnie zauważył, że wszystkie działy wydatkowe zostały „cięte” w sumie o 184.635,00zł. Dodał, że wydatki majątkowe wynoszą 291.210,00 zł oraz zostały zapisane zadania nie zrealizowane w 2007 roku. Poinformował, że jeśli chodzi o subwencję strona dochodowa jest zbudowana na poziomie zawiadomień październikowych, czyli wstępnych kwot przewidzianych do budżetu Gminy. Oznajmił, że kwoty październikowe znacznie różniły się od poziomu subwencji ubiegłorocznych, ponieważ w subwencji ogólnej, równoważącej i wyrównawczej naliczono na 2008 r. mniej pieniędzy. Wyjaśnił, że w tym momencie nie są przypisane środki własne na poszczególne tematy, dlatego, że jeszcze nie wiadomo, w jakiej kolejności będą ruszały programy unijne.


b) W tym momencie pan J. Sobczak poinformował, że posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej, które zostały zapoznane z materiałem zakończyły się wydaniem opinii pozytywnej, ale także były zastrzeżenia do budżetu. Poinformował, że nie było wniosków, a także nie było podjętych negatywnych opinii.


Pan R. Barszcz stwierdził, że wypadałoby aby Przewodniczący Komisji wypowiedzieli sie na temat projektu budżetu. Oznajmił, że lakoniczne stwierdzenie o pozytywnej opinii to trochę mało, ponieważ propozycje padły, do których komisje się ustosunkowały.


Pan J. Sobczak powiedział, że Przewodniczący Komisji stałych nie złożyli do Biura Rady uwag dotyczących budżetu. Oznajmił, że nie ma wniosków z posiedzenia komisji, które by obligowały do przedstawiania, bo były to wnioski mniejszościowe.


c) Pan J. Sobczak odczytał zebranym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną uchwałą nr 53/SO-7/07/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok, w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku ze zm. w osobach: Przewodniczący – Leszek Maciejewski, Członkowie: Zofia Ligocka i Józef Goździkiewicz wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Miłosław projekcie budżetu na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu opinię pozytywną. Oznajmił, że radni mają prawo wglądu w każdej chwili do tego dokumentu w Biurze Rady.


d) Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że nie było wniosków, dlatego nie ma się do czego ustosunkować.


e) Pan R. Barszcz oznajmił, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu zgłosił pewne przesunięcia, ponieważ tylko przez wskazanie źródła przesunięcia środków można zgłaszać przesunięcia. Dodał, iż na dzień dzisiejszy jest dysponentem pewnej części środków budżetowych. Dodał, że jest Prezesem klubu sportowego i również dla Klubu złożył zapotrzebowanie budżetowe. Uznał, że obecne środki mogą mu nie wystarczyć. Przypomniał, że na posiedzeniu komisji Ekonomicznej próbował zreferować wydatki ponoszone przez Klub w drugim półroczu 2007 r.. Stwierdził, że członkowie komisji z panem Przewodniczącym nie byli za bardzo zainteresowani jego wystąpieniem. Dodał, że chciał dokonać na posiedzeniu Komisji przesunięć budżetowych, jednak Komisja jego wniosek odrzuciła. Następnie wyraził opinię o budżecie Gminy Miłosław na 2008 r. Podziękował panu Burmistrzowi za rzetelne przedstawienie prawdy o finansach gminy. Dodał, że nie do końca zgadza się z tym, że deficytowi 500.000,00 zł winni są nauczyciele. Oznajmił, iż budżet nie może być budżetem silnym skoro łącznie z obsługą długu i spłatą rat kapitałowych gmina wyda 1.700.000,00 zł. Zaznaczył, że jego zdaniem jest to budżet niesprawiedliwy, ponieważ dla pewnych gałęzi społecznych podatki są niższe, a dla podmiotów gospodarczych najwyższe w powiecie. Oznajmił, że subwencje będą się zmniejszać, dlatego, że im bardziej obniża się podatki tym bardziej Ministerstwo Finansów subwencje będzie zmniejszało uznając, iż gmina jest gminą bogatą. Następnie oznajmił, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu złożył zapotrzebowanie środków budżetowych na rok 2008. Zauważył, iż od paru lat zapotrzebowania się powtarzają. Oznajmił, że miał obiecaną budowę garbu na ulicy Krętej w Miłosławiu, niestety garb do dnia dzisiejszego nie został zbudowany. Podsumowując oznajmił, że budżet na 2008 rok jest budżetem oczekiwań na środki europejskie. Oznajmił, że w głosowaniu wstrzyma się od głosu. Stwierdził, że nie widać działającej koalicji, nie potrafi ona współdziałać i nie ma pomysłów.


Pan J. Sobczak zauważył, że również sołtysi i pozostali radni składali zapotrzebowania do budżetu na 2008 rok. Następnie zapytał pana Burmistrza czy nie grozi gminie sytuacja, jaka miała miejsce na koniec ubiegłego roku, a także czy środki na płace nauczycieli i urzędników są w budżecie zabezpieczone.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że w budżecie gminy skalkulowany został wzrost płac nauczycielskich na poziomie wzrostu o 2,3%. Dodał, że zapowiadano strajki nauczycieli, a także podwyżki rzędu 10%, stąd nie wiadomo czy pójdą za tym środki w postaci subwencji oświatowej. Poinformował, że na dzień dzisiejszy zabezpieczone są środki na podwyżki dla nauczycieli na poziomie 2,3%.


Pan Andrzej Wnuk oznajmił, że Rada Miejska jest instytucją prawa polskiego, dlatego podejmując uchwały powinna tego prawa przestrzegać. Stwierdził, że jest to 6 – ty budżet, który jest mu dane głosować, a od trzech lat mówi o tym, że opinie Komisji powinny być w formie pisemnej, odczytywane ze względów proceduralnych, gdyż wymaga tego ustawa o finansach publicznych. Stwierdził, że w tych opiniach mogłyby być zawarte wnioski Rady, jakie padały na posiedzeniach Komisji. Dodał, że jego zdaniem wielką niesprawiedliwością w stosunku do radnych i sołtysów jest pomijanie ich zgłoszeń do budżetu. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę jaki jest budżet na 2008 rok. Stwierdził, że gdyby w opiniach komisji padłyby propozycje, opinia publiczna by się dowiedziała kto co chce zrobić, to pomimo nie zapisania ich zapotrzebowań w budżecie byłoby to sprawiedliwe. Oznajmił, że zdaje sobie sprawę, iż jest to dużo wniosków, ale uchwała budżetowa jest tak ważną uchwałą, że warto byłoby ten czas poświęcić. Stwierdził, że procedura wymaga opinii, a opinii nie ma, natomiast Burmistrz mówi, że nie ma się do czego ustosunkować. Powiedział, że znów pojawia się pytanie czy to ma być w formie pisemnej czy ustanej. W sprawie technik prawodawczych dodał, że wśród podejmowanych na dzisiejszej sesji uchwał jest uchwała, gdzie plan jest zawarty w treści uchwały, a jest uchwała w której plan jest załącznikiem. Stwierdził, że panuje bałagan prawny. Następnie stwierdził, że jeśli chodzi o budżet jest to budżet „naprężony” z powodu doszacowania dochodów. Oznajmił, że jego zdaniem w ciągu roku środki własne, jakie należy zabezpieczyć przy dofinansowaniu unijnym gmina pozyska z kredytów. Dodał, że opinie o budżecie mogą być różne, ale budżet jest taki, jaki radni sobie zażyczyli. Następnie stwierdził, że budżet jest dobrze zrobiony.


Pan Tadeusz Jenek stwierdził, iż na dzień dzisiejszy budżet jest dobrze zrobiony, dlatego że jest zapisana maksymalna spłata zadłużeń, stąd można wygospodarować środki na podjęcie nowych kredytów jeśli programy operacyjne czy wojewódzkie by się udały. Następnie zwrócił się z prośbą, aby kredyty były zaciągane na najbardziej potrzebne inwestycje, aby w ciągu roku nie rozdrabniać się na małe inwestycje, które nie są tak bardzo potrzebne. Zaznaczył, że w gminie potrzebne są inwestycje jak kanalizacja, budowa szkoły, budowa hali sportowej, stąd trzeba pieniądze oszczędzać na mniejszych wydatkach.


Odpowiadając na pytanie radnego Wnuka pan Przewodniczący powiedział, że odbywały się posiedzenia poszczególnych komisji i opinie Komisji były pozytywne na temat budżetu i nie wniesiono żadnych wniosków. Wyjaśnił, że padały propozycje radych, które nie znalazły uznania członków Komisji. Oznajmił, że w przyszłym roku poprosi Przewodniczących stałych Komisji o odczytanie opinii.


f) W tym punkcie pan Z. Skikiewicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 r.


Pan A. Wnuk zapytał pana Przewodniczącego, który punkt porządku obrad był realizowany.


Pan J. Sobczak oznajmił, że realizowany jest ostatni podpunkt f punktu 9 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.


Pan A. Wnuk stwierdził, że był to pkt 9a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, więc proceduralnie została odwrócona kolejność.


Pan J. Sobczak powiedział, że przed głosowaniem została odczytana treść uchwały.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że o ile dobrze pamięta na prośbę radnego A. Wnuka radni posługują się materiałem tabelarycznym, natomiast rzeczywista forma uchwały budżetowej jest formą tekstu.


Pan A. Wnuk oznajmił, że w punkcie 9 porządku obrad podpunkt a był zrealizowany, podpunkt b – nie był zrealizowany, podpunkt c – w skrócie był zrealizowany, podpunkt d nie był zrealizowany ponieważ nie było wniosków, dyskusja była ale nie było głosowania nad poprawkami. Zapytał, czy projekt budżetu nie powinien być odczytany w podpunkcie a i czy powinno to mieć formę tabelaryczną.


Pan J. Sobczak zauważył, że mogli radni wnieść poprawki do projektu, a to nie jego wina, że radni nie zgłaszali wniosków do budżetu, a tym samym uprościli procedurę.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że chciał, aby radni usłyszeli treść projektu uchwały, ponieważ oprócz liczb są w niej zapisane pewne upoważnienia dla Burmistrza, dlatego nie chciał być posądzony, że radni nie wiedzieli o pewnych sprawach.


Pan A. Wnuk stwierdził, że treść uchwały powinna być odczytana w podpunkcie 9a porządku obrad.


W wyniku tego, że radni nie mieli więcej uwag, pan J. Sobczak zaproponował głosowanie nad projektem budżetu z naniesionymi autopoprawkami.


Radni 14 głosami ”za” przy 1 głosie „wstrzymującym” (przy 15-sto osobowym ustawowym składzie Rady) podjęli uchwałę nr XII/88/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2008. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad 10


Pani D. Höwelhaus zwróciła się do radnych powiatowych, iż na odcinku drogi powiatowej Lipie – Kębłowo, a szczególnie Lipie – Krzywa Góra jest straszny stan drogi. Dodała, że nie powinny tam jeździć samochody powyżej 60 ton, a jest tam strasznie, gdyż policja stoi tylko wieczorem. Zwróciła także uwagę, że znaki drogowe przy drodze powiatowej są bardzo zniszczone.


Pan A. Wnuk oznajmił, że składa ustny wniosek w sprawie przystąpienia do planu odwodnienia dróg w Orzechowie. Przypomniał, iż mówił już o tym na posiedzeniu komisji, a teraz składa formalny ustny wniosek o przystąpienie do takiego programu i poczynienie starań w sprawie odwodnienia dróg w Orzechowie. Następnie oznajmił, że ostatnio pochwalił sytuację z wywozem PET – u, jednak po dwóch dniach kosz był pełen. Poprosił, aby kontynuować wywóz odpadów. Zawnioskował o budowę chodników w Orzechowie. Zauważył, że można zbudować chodnik po jednej stronie z materiałów z odzysku. Wymienił tu ul. Wiązową i Klonową, które jak stwierdził są nefralgiczne, przelotowe, długie i w deszczową pogodę dzieci mają brudne buty po przyjściu do szkoły.


Pan Maciej Babiarz zwrócił się do pana Burmistrza w imieniu mieszkańców osiedla, obejmującego ulice: Strajków Szkolnych Żołnierzy Września, Powstańców Wielkopolskich Legionów, 11 Listopada w sprawie wyrównania nawierzchni drogi. Oznajmił, że mieszkańcy od jesieni poruszają się w warunkach ekstremalnych. Następnie poprosił o wyrównanie terenu przy ulicy Mostowej – od strony budynku kolejowego. W dalszej kolejności zawnioskował o uzupełnienie oświetlenia na ulicy Sienkiewicza począwszy od Gabinetu Rehabilitacyjnego w stronę zakładu „Mikon”. Dodał, że kinkiety oświetleniowe zewnętrzne umieszczone przy ścianie budynków nie świecą. Zauważył, że zniszczeniu uległa, także jedyna lampa na ulicy Strajków Szkolnych.


Pan T. Jenek zwrócił się do pana Burmistrza z prośbą o interwencję w związku z nieracjonalnym – jego zdaniem – oświetleniem dróg publicznych. Oznajmił, że jest jasno, a w niektórych miejscowościach lampy się świecą. Poprosił o załatwienie tej sprawy.


Następnie głos zabrał pan Jerzy Trzmiel który oznajmił, iż po przeczytaniu pewnego artykułu nasunęła mu sie pewna myśl. Oznajmił, że do 2032 roku w całej Polsce ma zniknąć azbest, który jak jest udokumentowane przez medycynę jest silnie rakotwórczy. Dodał, że sytuację należy sygnalizować posłom i uwzględniać to w budżecie państwa. Powiedział, że uczeni z Akademii piszą że w Polsce na dzień dzisiejszy mamy 15,5 mln ton azbestu, gdzie w Polsce rocznie wywozi się około 28 tys ton, a przez ćwierć wieku ubędzie tylko 700 tys ton tej „zarazy”, natomiast żeby się pozbyć 15,5 mln potrzeba około 553 lata. Zauważył, że „roboty” z azbestem będzie do roku 2561, w Polsce na to zadanie przeznacza się tylko pól miliona złotych. Dodał, że według obliczeń wywiezienie jednej tony kosztuje około 3.000,00 zł, wysypiska śmieci nie chcą przyjmować odpadu, ponieważ są nieprzystosowane. Zauważył, że zanim Polska upora się z problemem likwidacji azbestu to doczekamy sie roku 95008. Następnie oznajmił, że prawo rzymskie jest podstawą prawa na całym świecie. Wymienił w tym miejscu dwa prawa rzymskie: Dura lex, sed lex – twarde prawo ale prawo, oraz Ubi ius incertum, ibi ius nullum – gdzie prawo jest niepewne, tam nie panuje żadne prawo. Następnie oznajmił, że wszyscy radni mieli obowiązek złożenia zapotrzebowania budżetowego dotyczącego miejscowości czy wsi. Zwrócił się do pana Przewodniczącego z prośbą, aby w najbliższym okresie czasu zorganizować sesję, na której radni dowiedzą się ile pieniędzy potrzeba, jakie zadania będą w pierwszej kolejności realizowane. Dodał, że na pewno każdy złożony wniosek jest słuszny, ale krawiec kroi jak mu materiału wystarcza. Następnie zapytał pana Burmistrza co będzie czynione w sprawie azbestu oraz co Powiatowy Wydział Ochrony Środowiska w tym przedmiocie oferuje.


Pan R. Barszcz oznajmił, że jeśli chodzi o zapotrzebowanie w swoich wnioskach nie ujmuje środków budżetowych wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dodał, że jeśli chodzi o wykazanie środków własnych przy dofinansowaniu unijnym to nie tylko gmina Miłosław, ale wszystkie gminy realizują to tylko za pomocą kredytu, gdyż są to wysokie kwoty. Oznajmił, że każda sesja budżetowa rodzi pewne oczekiwania społeczne. Poinformował, że ma przed sobą zapotrzebowania z trzech lat, gdzie powtarzają mu się dwa tematy: chodnik w zachodniej części Placu Wiosny Ludów. Oznajmił, że pan Burmistrz wspominał, że ma być tam sporządzony plan rewitalizacji. Dodał, że jeśli chodzi o chodnik to dłużej już czekać nie można. Oznajmił, zę kiedyś obiecał jednemu mieszkańcowi, iż temat chodnika na ulicy Placu Wiosny Ludów poruszy. Następnie powiedział, że nie potrafi mieszkańcom odpowiedzieć na pytanie kiedy zostanie podłączona kanalizacja na ulicach: Sienkiewicza, Dworzec i ulicę Dworcową za torami.


Pan Z. Skikiewicz poprosił radnych powiatowych o przekazanie osobie zarządzającej powiatowym zarządem dróg sprawy drogi Lipie – Krzywa Góra. Następnie odpowiedział na pytanie pana A. Wnuka, że jeśli chodzi o odwodnienie ulic w Orzechowie to może być ono wykonane na zasadach prowizorycznych. Oznajmił, że może uda się operatorowi równiarki wykonać rowki, zagłębienia. Odnośnie chodników oznajmił, że cały czas realizowana jest budowa chodnika na ulicy Leśnej w Orzechowie z materiałów odzyskiwanych. Wyjaśnił, że materiałów odzyskanych nie ma dużo, ponieważ większość zdejmowanego materiału nie nadaje się do ponownego użytkowania. W dalszej kolejności zwrócił sie do pana Babiarza, iż równiarka zostanie zamówiona i na nieutwardzonych ulicach gminnych wykona pracę. Dodał, że obecnie jest jeszcze za wcześnie, ponieważ opady nastąpiły po okresie mrozu, stąd woda wchłaniana jest później. Na pytania radnego Trzmiela dotyczące azbestu odpowiedział, że faktem jest że do 2032 roku azbest ma zniknąć. Oznajmił, że gmina przeprowadziła rozeznanie ile azbestu jest na terenie gminy. Poinformował, że jest tego odpadu bardzo dużo, dlatego sprawa nie zostanie rozwiązana w okresie roku czy dwóch, trzech lat, ale będzie się ciągnęła dłuższy okres czasu. Na temat chodnika na Placu Wiosny Ludów powiedział, że w pierwszym kwartale 2008 gmina będzie dysponowała opracowaniem dotyczącym rewitalizacji rynku w Miłosławiu. Poinformował, że opracowanie to będzie przedstawione w trzech wersjach, a radni będą miele możliwość zapoznania się i wyboru najstosowniejszej wersji, która zostanie przeniesiona na opracowanie dokumentacji według której Plac Wiosny Ludów w Miłosławiu zostanie odnowiony. Zapewnił radnego Barszcza, że odcinek chodnika będzie realizowany w pierwszej kolejności. Na pytanie dotyczące kanalizacji na ulicach Sienkiewicza i Dworzec odpowiedział, że być może z tegorocznych dochodów gminnego funduszu Ochrony Środowiska udałoby się opracować dokumentacje techniczną, bez której nie można rozpocząć prac.


Pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – powiedział, że jeśli chodzi o sytuację z Petami to w wielu miejscach nie została ona do końca rozwiązana. Oznajmił, że przymiarki do rozwiązania problemu trwały nie tylko na terenie gminy ale także na forum powiatu. Dodał, że niektóre z gmin poszukały sobie odbiorców sortowanych odpadów. Poinformował, że obecnie żadna firma nie chce odbierać tych odpadów za darmo, dlatego należało poszukać firmy, która zajmie się wywozem odpadów odpłatnie. Oznajmił, że w skali roku w gminie Miłosław będzie to kwota ok. 40 -50 tys. zł. Poinformował, że gmina jest po rozmowach z trzema firmami. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy z firmą, która zajmie się wywozem odpadów. Zwrócił się z prośbą do mieszkańców o wpływ na siebie samego i na bliskich, aby w pojemniki na odpady segregowane trafiały odpady, które powinny tam trafić. W dalszej kolejności odpowiadając na pytania radnych dotyczące oświetlenia przyznał, że pan Jenek zgłaszał sytuację, dlatego od razu zwrócił się do energetyki o przedstawienie systemu zapalającego i wygaszającego oświetlenie uliczne na terenie gminy Miłosław. Dodał, że sytuacja dotyczy wszystkich miejscowości w gminie z wyjątkiem Miłosławia i Orzechowa, gdzie włączniki są w miarę dobrze ustawione. Dodał, że energetyka przesłała kalendarz astrologiczny, według którego na nowo chce ustawić włączniki. Następnie poinformował, iż gmina zwróciła się do energetyki z prośbą o ustawienie włączników z pół godzinnym wyprzedzeniem przed brzaskiem i zmierzchem. Oznajmił, że w sposób zdecydowany przedstawił energetyce uwagi dotyczące prac konserwacyjnych, a wszystkich zgłaszanych awariach energetyka będzie informowana pisemnie za pomocą faksu lub e – mailu. Dodał, że ma nadzieję, iż w najbliższych dnia zostaną wszystkie zgłaszane awarie naprawione.


Pan J. Sobczak powiedział, że Sejm uchwalił Krajowy Program Gospodarki Odpadami, który wyznaczył 30 lat czasu na usunięcie i uporanie się z azbestem. Dodał, ze trudno określić czy Polska zdąży dokonać tego w takim czasie. Stwierdził, że jeśli będzie to w takim tempie jak dotychczas to pewnie nie. Przypomniał, że podobna sytuacja dotyczyła płyty obornickiej, zbiorników na gnojowice i gnojówkę, kiedy również wydawało się to przedsięwzięcie nie do zrealizowania. Przypomniał, że w latach 2005 – 2007 wykonano w tym zakresie inwestycji na poziomie 30.000.000,00 zł. Dodał, że udało się zrealizować te inwestycje dzięki pomocy Unii Europejskiej, a na dzień dzisiejszy nie ma takiego wsparcia co do usuwania azbestu, ale na poziomie powiatu a także gmin, opracowanie programu usuwania azbestu zintegrowane z gminami. Oznajmił, że na pewno samorządy powiatowe i gminne podejmą wysiłek finansowy. Zaznaczył, że nie będą to jednak duże kwoty, ale można starać się o wsparcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Przypomniał, że radny Trzmiel poruszył sprawę usunięcia rur azbestowych wodociągowych, a w momencie rozmowy o rewitalizacji rynku w Miłosławiu należy pamiętać ze są tam bardzo stare rury. Następnie przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania porządku w gminę Miłosław. Oznajmił, że nie wszystkie posesje są zaopatrzone w kontenery na odpady i nie mają podpisanych umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów. Zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby na spotkania wiejskie zaprosić przedstawiciela firmy, aby w ten sposób ułatwić mieszkańcom podpisanie umów.


Ad 10

Pani Wiesława Stachowiak – Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie – oznajmiła, że kierownicy jednostek, podobnie jak radni, są zobowiązani do składania corocznie zapotrzebowania finansowego. Przypomniała, że od kilku lat składając zapotrzebowanie wnioskuje o przyznanie środków na wymianę okien. Stwierdziła, że co roku otrzymuje odpowiedź, że w danym roku remont świetlicy z wymianą okien przeprowadzony będzie dopiero po uzyskaniu środków europejskich. Poinformowała, że okna są w takim stanie, że podczas sobotniej wichury jedno skrzydło wypadło do środka sali. Dodała, że dwa dni wcześniej organizowany był tam dzień Babci i Dziadka przez Szkołę Podstawową, w którym uczestniczyło 80 dzieci, 150 dziadków i babć. Oznajmiła, że gdyby okno wypadło wtedy byłaby to straszna tragedia. Następnie zwróciła sie z prośbą do radnych, aby przyjechali do Świetlicy zobaczyć stan okien, i podjęli decyzję przyśpieszającą wyminę tych okien. Dodała, że nie jest to kwestia estetyki, ale bezpieczeństwa użytkowników.


Pan Roman Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – zapytał radnego Barszcza czy zainteresował się panem Zdzisławem Walkowiakiem, który jest nieszczęśliwy, czy był kiedyś u niego w domu. Następnie zapytał pana Burmistrza czy został utworzony komitet organizacyjny do obchodów 160 rocznicy Wiosny Ludów. W dalszej kolejności zapytał co z wózkiem dla pana Zdzisława.


Pan Edwin Orzechowski – zwrócił się z pytaniem do pana Burmistrza czy jest w stanie zainterweniować w sprawie chodnika przy drodze krajowej. Dodał, że po chodniku nie da się chodzić, ponieważ jest na nim tyle wody, że trzeba być sprinterem aby zdążyć przed samochodem. Stwierdził, że kiedy był budowany chodnik, mówił, że należy założyć kanalizację burzową czego nie wykonano. Odnośnie sprawy śmieci oznajmił, że prosił radnego Barszcza o interwencje w tej sprawie, natomiast Burmistrz odpowiedział, że firma zrezygnowała z wywozu śmieci. Oznajmił, że zrezygnował, ponieważ dwa miesiące chodził do pana Burmistrza, 4 razy syn się z Burmistrzem spotykał, a interwencja była taka, że nie wie czy po kolanach mieli iść aby uzyskać odpowiedź i pomoc w tej sprawie. Następnie zapytał pana Burmistrza dlaczego im nie pomógł, zostawił firmę samą, a inna firma wyrzuciła ich z tego rejonu, bo nie chcieli podpisać z nimi umowy. Dodał, że rozumie, iż globalizacja następuje i może niedługo jedna firma będzie wywozić w Miłosławiu śmieci. Zaznaczył, że w gminie budują dwa wiatraki, więc pieniądze wpłyną, a mieli budować 7 co byłoby dużą kwotą na budowę hali sportowej. Następnie poruszył sprawę pomnika Juliusza Słowackiego. Oznajmił, że gmina wydała już prawdopodobnie 0,5 mln zł na remont, bo nie udaje się zrobić w tym miejscu monitoringu. Zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie przeniesienia pomnika Juliusz Słowackiego przed pałac. Dodał, że kiedyś Prusacy na to nie pozwolili a dziś wyglądało by to honorowo.


Pan J. Sobczak oznajmił, że z Urzędu Skarbowego nie otrzymał żadnych uwag co do złożonych przez radnych Rady Miejskiej za 2006 r oświadczeń majątkowych. Oznajmił, że wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia w terminie.


Pan R. Barszcz poinformował, że 28 stycznia 2008 roku rozpoczął sie XXXIV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, który otworzył pan Przewodniczący osobiście. Oznajmił, że w tym roku wystartowało 10 zespołów. Przekazał, że obecnie trwają rozgrywki eliminacyjne, w przyszłym tygodniu półfinały a 10 lutego finał. Dodał, że po raz pierwszy w historii tego Turnieju startuje drużyna dziewcząt. Następnie zaprosił wszystkich na finał. W dalszej kolejności swojej wypowiedzi odpowiedział panu Koleckiemu, że zawsze się interesował panem Zdzisławem i wie że jest chory, dlatego nie wie skąd to pytanie nie na miejscu jego zdaniem.


Pan A. Wnuk oznajmił, ze chciałby oddać honor śp. radnemu Franciszkowi Gabale, który przez sześć walczył by w Orzechowie między ulicą Bukową a Kasztanową nastąpiła zmiana zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że dziś uchwała została podjęta, dlatego cieszy się, że właściciele tych działek będą mogli sprzedać działki i na tym skorzystać. Zasygnalizował, że rok 2009 będzie prawdopodobnie rokiem Juliusza Słowackiego, ponieważ będzie to 200 rocznica urodzin i 160 śmierci. Dodał, że może warto byłoby wykorzystać okazje do wypromowania Miłosławia na szerszym forum. Zauważył, że kwestia przenoszenia pomnika już była omawiana. Wyjaśnił, że do tej pory dysponuje podpisami mieszkańców, którzy nie są za przenoszeniem pomnika. Oznajmił, że jego zdaniem należy uskutecznić formę monitoringu, ponieważ za koszty remontu pomnika, czyli 150.000,00 zł zrobiono by dobry, skuteczny monitoring.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że cały czas podtrzymuje kwestie wymiany okien połączonej z termomodernizacją całego budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, ale na dzień dzisiejszy nie potrafi wskazać środków na wymianę okien w świetlicy. Oznajmił, że w Urzędzie Gminy w Miłosławiu okna są w podobnej kondycji – jedno jest „zabite dechami”, a drugie wypadło z ramą na kserokopiarkę. Dodał, że należy poczekać, aby uzyskać pieniądze i przeprowadzić to kompleksowo i na tyle skutecznie, aby cały budynek był wyremontowany. Na pytanie pana Koleckiego odpowiedział, że Komitet organizacyjny nie jest powołany i nie ma zamiaru Komitetu powoływać. Oznajmił, że rocznicę gmina uczci na tyle na ile będzie gminę stać, dlatego że w tym roku Gmina Miłosław będzie organizatorem uroczystości wręczenia nagrody fundacji Kościelskich, stąd pieniądze na koncie promocja gminy będą w większości potrzebne na organizację tej imprezy. Dodał, że pomnik Wawrzyńca zostanie odnowiony i przeprowadzona będzie ładna, ale skromna uroczystość. Następnie oznajmił, że sprawę dotyczącą wózka przekazał Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym. Następnie odpowiedział na pytania pana Orzechowskiego. Odnośnie chodnika powiedział, że rozumie sytuację, a kiedy chodnik był budowany Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie przekazała materiałów związanych z budową kanalizacji deszczowej, której też nie wybudowała z własnej inicjatywy. Oznajmił, że gmina dysponowała brygadą pracowników publicznych, która podjęła się, z powierzonego materiału, wybudować chodnik dokładając niektóre swoje asortymenty typu cement, piasek. Poinformował, że jest umówiony z panem Dyrektorem Napierałą, aby na sesji lutowej wytłumaczył plany związane z modernizacją drogi nr 15, biegnącej także przez Miłosław. Dodał, że należy poczekać aby uzyskać informacji u źródeł. Następnie oznajmił, że jest oficjalnie podejrzewany o przyczynienie się do zakończenia działalności gospodarczej firmy pana Orzechowskiego, stąd przypomniał, że trzykrotnie interweniował w tej sprawie u Burmistrza Wrześni. Dodał, że na pierwszym spotkaniu pan Burmistrz Kałużny oznajmił, że nie mają absolutnie planów aby firmy z terenu gminy Miłosław nie były wpuszczane na wysypisko śmieci w Bardzie. Przypomniał, że informacje przyjął i powtórzył panu Orzechowskiemu. Poinformował, że po jakimś czasie znów były sygnały od firmy, że są problemy. Oznajmił, że wykonał telefon do pana Kałużnego, który odesłał go do prowadzącego sprawę pana Waldemara Grześkowiaka, który poinformował go, że właściciel firmy zdecydował się przejść do firmy PUK. Oznajmił, że czegoś nie rozumie. Następnie przypomniał przebieg ostatniej wizyty, kiedy w obecności pana Orzechowskiego przedzwonił do pana Grześkowiaka umawiając się na spotkanie. Dodał, że dzień przed umówionym spotkaniem przyszedł pan Orzechowski, aby nie interweniować ponieważ zdecydował, że firmy swojej prowadził nie będzie. Stwierdził, że absolutnie nie czuje się winny, a czuje się pomówiony, że przyczynił się do likwidacji firmy syna pana Orzechowskiego. Następnie dopowiedział, że intencją władz Wrześni było ograniczenie wpuszczania na wysypisko w Bardzie indywidualnych dostawców śmieci. Oznajmił, że w praktyce tak bywało, że oprócz uprawnionych do tego mieszkańców Skotnik, każdy kto pojechał mógł być odsłużony. Oznajmił, że dowiedział się podczas pierwszej rozmowy z panem Kałużnym, iż chodzi o to, aby na wysypisko przyjeżdżały firmy, które mają podpisane umowy i posiadają koncesję. Oznajmił, że na pewno władze Wrześni potwierdzą jego słowa, bo spraw nie do końca wygląda tak jak przedstawił to pan Orzechowski.


Pan Jerzy Mazurkiewicz – radny Rady Powiatu – oznajmił, że jest Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Poinformował, że powstaje program, który dotyczy rozpoczęcia działalności z utylizacją azbestu. Stwierdził, że ustawodawca w 2002 roku popełnił błąd, ponieważ kazał gminom zrobić rozeznanie od 2005 r. ile jest w gminie azbestu, ale nie ustanowił żadnej kary za niewykonanie tego zadania. Oznajmił, że większość gmin w Polsce nie zajęła się zadaniem, bo wszyscy dają sobie czas. Dodał, że azbest głównie występuje jako eternit, który nie jest już tak szkodliwy jak w momencie kiedy go przykręcano na dach. Stwierdził, że według uczonych azbest jest szkodliwy tylko wtedy, gdy w postaci włókienek wielkości mikro wdychany jest do płuc i osadza się na pęcherzykach powietrznych. Dodał, że azbestu możemy zjeść nawet kilogram i nic nam nie zaszkodzi, bo to jest minerał. Powiedział, że w czasach rzymskich cieszono się z posiadania niepalącego się płaszcza z azbestu, niektóre panie cieszyły się kiedy miały obrus azbestowy, dlatego że plamy znikały po włożeniu obrusa do ognia. Zaznaczył, że azbest od dawna był używany w różnych formach. Oznajmił, że działania obecne powinny zmierzać w tę stronę, że mieszkaniec zdejmie eternit z dachu, zgromadzi go z boku i okryje folią. Oznajmił, że powinna tu być pomoc gminy w postaci zapłaty za odebranie i wywiezienie azbestu. Dodał, że należy to robić powoli i w czasie. Poinformował, ze w programie rozwoju obszarów wiejskich jest jeden dział, który mówi o takiej pomocy, gdzie jest możliwość uzyskania 80% zwrotu. Dodał, że być może około roku 2010 można będzie powiedzieć, że azbest zgromadzony na terenie gminy zostanie wywieziony ze środków gminnych, a gmina otrzyma 80% zwrotu z funduszy unijnych. Następnie odniósł się do sprawy wymiany okien w świetlicy Wiejskiej w Czeszewie mówiąc, że należy jak najbardziej skorzystać z Programu Odnowy Wsi. Na temat koalicja powiedział, że koalicja się spotyka, działa, rozmawia. Dodał, że projekty są przygotowane i oczekują uruchomienie programów unijnych. Stwierdził, że wszyscy są nastawieni na drogi, a dofinansowanie budowy dróg to tylko 50 % dlatego gmina nie będzie miała szans na wykazanie własnych środków. Dodał, że należy się nastawić na programy, gdzie dofinansowanie sięga 80 – 90%. Podkreślił, że jego zdaniem do 2012 roku azbest, który zostanie zabrany będzie wywieziony.


Ad 10


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


 


 


 


Protokołowała: Przewodniczący posiedzenia
Ewelina Andrzejczak inż. Jarosław Sobczak

 


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej; 6. Uchwała nr XII/83/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej; 7. Uchwała nr XII/84/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Miłosław; 8. Uchwała nr XII/85/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław; 9. Uchwała nr XII/86/08 w sprawie Statutu Gminy Miłosław; 10. Uchwała nr XII/87/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław; 11. Uchwała nr XII/88/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.