POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > X sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 20 listopada 2007 r.

X sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 20 listopada 2007 r.

Protokół nr X/07


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 20 listopada 2007 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 


Ad 1


Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył X sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnego powiatowego Pana Jerzego Mazurkiewicza, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendanta Policji, dyrektorów firm, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie minutą ciszy uczczono śmierć Pana Mieczysława Nadolskiego – Dyrektora Miłosławskiego Centrum Kultury, a także Pani Janiny Kościelskiej – Honorowej Obywatelki Gminy Miłosław.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


W tym momencie dotarł na sesję pan Andrzej Wnuk, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad na bieżącą sesję Rady Miejskiej.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr IX/07 z dnia 27 września 2007 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad 5


Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


 


Ad 6


W tym punkcie pan Romuald Barszcz poprosił o sprecyzowanie informacji dotyczących przetargu na dowożenie uczniów. Dodał, że z tego co się orientuje informacja podana na wspólnym posiedzeniu komisji była inna lub radni nie byli doinformowani. Zapytał, czy druga firma, która nie spełniła wymogów ofertowych też złożyła ofertę na pięć tras i co to była za firma. Powiedział, że rok obecny kończy się kwotą na dowożenie uczniów w wysokości 350.000,00 zł, a materiały ofertowe na przyszły rok przewidują kwotę 400.00,00 zł, co stanowi wzrost o 12,5%. Dodał, że jeśli chodzi o podatki od towarów i usług to wzrost wynosi 2,6%, a dowożenie uczniów jest również usługą. Zapytał pana Burmistrza, czy nie wydaje mu się, że kwota 400.000,00 zł została przesadzona.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, iż kwota 350.000,00 zł na dowożenie uczniów, która jest aktualnie w budżecie nie wystarczy na pokrycie rachunku na ten rok, dlatego wzrost nie będzie 12,5% lecz mniejszy.


Pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza Gminy – oznajmił, że na komisji były podane takie same informacje, mianowicie: średnia cena kilometra wynosi 3,62 zł po przeliczeniu długości i cen dla poszczególnych tras. Następnie odpowiedział na pytanie radnego, iż druga firma, która złożyła ofertę tylko na drugą trasę za kwotę 3,53 zł brutto to PKS Gniezno. Wyjaśnił, iż oferta ta została odrzucona ze względu na braki formalne w ofercie, tzn. brak zaświadczenia o niezaleganiu
w składkach ZUS, które było wymagane na dzień składania ofert. Wyjaśnił, że kwota 400.000,00 zł nie znalazła się w materiałach ofertowych, ani też w materiałach, które wcześniej trafiają do opinii publicznej. Zaznaczył, że zamawiający przed rozpoczęciem przetargu ma obowiązek oszacować przewidywaną wartość przetargu po to, aby określić, który ze sposobów przetargu zostanie zastosowany. Oznajmił, że zamawiający musi tę kwotę określić, aby wiedzieć czy w tym momencie prawo zamówień publicznych ma zastosowanie, a także który z wariantów przetargu nieograniczonego zastosować. Dodał, że ta kwota jest upubliczniona w momencie otwarcia ofert w obecności oferentów i komisji przetargowej, której przewodniczący ma obowiązek poinformować oferentów obecnych na otwarciu o tym jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, po czym następuje otwarcie i odczytanie ofert. Następnie wyjaśnił, iż szacując kwotę 400.000,00 zł wziął pod uwagę ilość przejechanych kilometrów w ciągu dnia, ilość dni “oświatowych” w ciągu roku kalendarzowego oraz prognozowaną stawkę czy cenę rynkową usługi. Dodał, że dochodzono do tej wartości, aby móc ją zapisać w projekcie budżetu gminy na 2008 rok. Oznajmił, że kwota 400.000,00 zł to kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, do którego przetarg został ogłoszony.


Pan Andrzej Wnuk przypomniał, iż na posiedzeniu Komisji prosił, aby radca prawny przygotował informację nt. co gmina jako zamawiający może zrobić, aby cena za 1 km była niższa. Poprosił o odpowiedź.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – odpowiedziała, że pytanie brzmiało czy zamawiający posiada instrumenty w ustawie o zamówieniach publicznych, aby ograniczyć koszt zakupu przetargu. Dodała, że musi mieć konkretne pytanie, aby odpowiedzieć.


Pan Andrzej Wnuk zapytał co gmina może zrobić, aby nie zapłacić 3,60 zł/km a 3,20 zł/km.


Pani M. Michalska – Mickiewicz odpowiedziała, że gmina niewiele może zrobić. Zaznaczyła, że jest ustawa o zamówieniach publicznych obliguje gminę do zachowania pewnych procedur. Dodała, że w tym przypadku gmina ma obowiązek zastosowania przetargu nieograniczonego ze względu na wartość zamówienia, dlatego należy wybrać ofertę najkorzystniejszą.


Pan A. Wnuk poprosił o sprecyzowanie odpowiedzi na piśmie określając, że gmina nic nie może zrobić albo odnieść się do punktów w ustawie o zamówieniach publicznych, które określają możliwości, jakie posiada zamawiający. Dodał, że jego zdaniem zamawiający ma możliwość ograniczenia kwoty na przetargi.


Pani M. Michalska – Mickiewicz poprosiła radnego Wnuka o sprecyzowanie pytania na piśmie.


Pan A. Wnuk zapytał pana Burmistrza, za jaką kwotę obecnie dzieci są dowożone do szkół.


Pan B. Pera odpowiedział, że dzieci są dowożone za cenę 3,05zł/km, co jest średnią ceną pięciu tras.


Pan A. Wnuk zapytał, w jakich gminach jest podobna kwota 3,60 zł za dowozy dzieci do szkół. Stwierdził, że pan Burmistrz mówił, że porównywał stawkę z innymi gminami.


Pan B. Pera zauważył, że nie mówił, iż w jakiejś gminie jest 3,60 zł tylko, że brał pod uwagę ceny obowiązujące w innych gminach. Wyjaśnił, że dzieląc wartość 400.000,00zł przez liczbę tras i dni wychodzi średnia cena 3,50 zł/km. Oznajmił, iż przygotowując się do przetargu “odwiedził” ponad 100 stron internetowych Urzędów Gmin w Polsce. Poinformował, iż dowożenie w gminach odbywa się za bardzo różne kwoty, natomiast “sucha” suma nic nie mówi. Powiedział, że znalazł gminę gdzie dowozi się dzieci za 2,35zł, ale także za 5,80zł. Dodał, że cena o niczym nie świadczy, ponieważ dopiero z warunków specyfikacji jakie muszą oferenci spełniać wyjaśnia się skąd te ceny się biorą. Wyjaśnił, iż w gminie, gdzie stawka za dowożenie wynosi 2,35 zł zapis specyfikacji zakładał, że to gmina zapewnia autobusy, natomiast firma daje obsługę. Następnie przekazał, iż cena 5,80 zł/km w jednej z gmin na Podkarpaciu wynikała pewnie z tego, że na trasie z 26 km kierowca 24 km trasy pokonywał drogami polnymi, duktami leśnymi, “przysiółkami”. Powiedział, że w jednej z gmin “po sąsiedzku” dowożą dzieci za cenę 4,07zł/km, w innej za 3,10zł/km. Dodał, że od połowy listopada cena paliwa wzrosła 13%. Oznajmił, iż jego zdaniem kwota została oszacowana z należytą starannością.


Pan A. Wnuk zapytał, jaką kwotę otrzymamy mnożąc cenę 3,60 zł/km przez liczbę kilometrów przejechanych.


Pan B. Pera odpowiedział, że będzie to kwota ok 412.000,00 zł.


Pan A. Wnuk zapytał czy 12.000,00zł gmina przewiduje dołożyć w przyszłym roku.


Pan B. Pera oznajmił, że taka wartość wychodzi z przetargu, natomiast przed otwarciem ofert podaje informację, jaką wartość zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


 


Ad. 7


a)


Pani Monika Jarzembska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru chomości na 2008 rok.


Radni (12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”) podjęli uchwałę nr X/65/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


 


b)


Następnie pani M. Jarzembska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.


Rada jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła uchwałę nr X/66/07 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


 


c)


W dalszej kolejności pani Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


Pan Romuald Barszcz oznajmił, iż po raz drugi na sesji „podatkowej”, jeśli chodzi o podatek rolny jest zbulwersowany. Powiedział, że jeśli chodzi o dochody, robi się wszystko aby były jak najmniejsze, a finanse to najważniejszy atrybut władzy Burmistrza. Dodał, że jeśli nie będzie odpowiedniej „kasy”, to nie będzie można inwestować. Oznajmił, iż suma 30 zł bulwersuje go, ponieważ zawsze odnosi się do kwestii porównawczej. Zaznaczył, że inne gminy racjonalnie do tego podchodzą. Następnie podał cenę żyta w gminie Kołaczkowo, gdzie wynosi ona 38 zł, gm. Nekla – 40 zł, Września – 33 zł. Zauważył, iż w zeszłym roku z kwoty 35 zł obniżono cenę do 26 zł, więc płacono 75%. Oznajmił, że jeśli w tym roku cenę radni obniżą do 30 zł to z 58 zł wychodzi 50%. Dodał, że jest to realny wzrost, jeśli chodzi o wydatki rolników, ale cena GUS – 58 zł się z „nikąd” nie wzięła. Oznajmił, iż szczegółowo śledził sprawy sejmowe i ta forma podatku jest płacona przed laty na wniosek PSL. Dodał, że jeśli chodzi o podatek rolny mogła być kwota ściągalna o wiele wyższa. Przypomniał, iż obrazowo przedstawił sytuację na posiedzeniu komisji mówiąc, iż 1 maja 2004 roku wsiedliśmy do pociągu pod nazwą Europa, inne gminy wsiadły do pociągów pośpiesznych czy osobowych, a gmina Miłosław jedzie wąskotorówką z Gniezna do Anastazewa w okresie letnim. Stwierdził, że jeśli tak będzie prowadzona polityka finansowa gminy to Wielkopolska będzie nam „uciekać”.


Pan Roman Świtek oznajmił, że wypada mu ustosunkować się do wypowiedzi przedmówcy. Powiedział, że to nie jest obniżanie podatków dla rolników. Przypomniał, iż dwa lata temu podniesiono w gminie podatki dla rolników o 100% więcej aniżeli pozostałe podatki, tak samo jak w zeszłym roku. Oznajmił, że w tym roku podwyżka podatków wynosi 2,6%, a podatek rolny ponad 13%. Zaapelował, aby nie mówić, że podatki rolne są niskie w stosunku do pozostałych podatków. Przypomniał, iż w poprzednim tygodniu rolnicy strajkowali, bo opłacalność tej dziedziny gospodarki strasznie zmalała.


Radni (11 głosami „za”; przy 1 „przeciw”; 1”wstrzymanym”) podjęła uchwałę nr X/67/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


d)


W tym punkcie obrad pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego.


Rada jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła uchwałę nr X/68/07 w sprawie inkasa podatku rolnego. Uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


e)


Pani M. Jarzembska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego.


Rada jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęła uchwałę nr X/69/07 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 10 do protokołu.


 


f)


Pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr X/70/07 w sprawie opłaty targowej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 11 do protokołu.


g)


Pani M. Jarzembska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr X/71/07 w sprawie opłaty targowej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


h)


Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr X/72/07 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


 


i)


Pani Danuta Grajek – Inspektor ds. edukacji i promocji gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr X/73/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław. Uchwała załączona jest pod nr 14 do protokołu.


 


j)


W dalszej kolejności pani D. Grajek zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.”


Pan Z. Skikiewicz poinformował, iż prezentowany projekt uchwały został przedłożony funkcjonującym na terenie gminy związkom zawodowym nauczycieli, którzy wydali pozytywną opinię na jego temat.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr X/74/07 w sprawie uchwalenia “Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.” Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


 


k)


Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr X/75/07 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 16 do protokołu.


 


l)


Pan H. Przykłota zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2008 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr X/76/07 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2008 rok. Uchwała nr X/76/07 załączona jest pod nr 17 do protokołu.


 


m)


Pani Janina Iglińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Edukacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Miłosław o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr X/77/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Miłosław o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. Uchwała nr X/77/07 załączona jest pod nr 18 do protokołu.


 


n)


W tym punkcie obrad pan J. Sobczak wyjaśnił, że odejście pana Pawła Skrzypczakaz funkcji radnego powoduje skutki w składzie komisji, których był członkiem tj. Komisji Rewizyjnej i Społecznej. Dodał, iż postanowił uzupełnić skład powyższych komisji. Przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej osobę pani Krystyny Dobroczyńskiej. Następnie zapytał Pani Dobroczyńskiej czy wyraża chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.


Pani Krystyna Dobroczyńska potwierdziła chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.


Pan R. Barszcz oznajmił, iż jego zdaniem Przewodniczący popełnił nadużycie, ponieważ kiedy na posiedzeniu wspólnym komisji został wywołany temat projektu uchwały on jako pierwszy zgłosił kandydaturę pana Jenka na członka Komisji Rewizyjnej. Następnie powiedział, iż Statut Gminy Miłosław mówi, że radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych. Zauważył, że radny Jenek ma niezbywalne prawo, aby do komisji zasiąść. Zauważył także, że § 73 Statutu Gminy pkt.1 brzmi: Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków. Stwierdził, iż nie będzie wchodził w grę domniemany argument Przewodniczącego Rady, że skład Komisji Rewizyjnej może uzupełnić tylko jeden radny.


Pan J. Sobczak przypomniał, iż wcześniej ustalono, że skład Komisji Rewizyjnej jest 5 – cio osobowy, ale rada zawsze może dokonywać w tej materii zmian.


Pan A. Wnuk zasugerował, aby § 1 i § 2 projektu uchwały zostały wykreślone, ponieważ jego zdaniem są bezzasadne, gdyż radni wg. Statutu Gminy sami wyrażają akces co do przynależności do komisji. W dalszej części swojej wypowiedzi zaproponował kandydata na członka Komisji Rewizyjnej pana Tadeusza Jenka. Przypomniał, że w Radzie jest 5 partii politycznych i ugrupowań gminnych, natomiast w Komisji Rewizyjnej zasiada przedstawiciel SLD, PSL, “Porozumienia dla gminy”, PiS, a nie ma przedstawiciela Obywatelskiego Forum Samorządowego. Dodał, iż rekomenduje także kandydaturę radnego Jenka z tego względu, że w poprzedniej kadencji przez 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a jego zdaniem sumiennie wywiązywał się z obowiązków, byłby pomocą dla pana Świtka, wykazał się rzetelnością, sumiennością, znajomością rzeczy. Oznajmił, iż nie będzie powtarzał dyskusji z sesji, podczas której był ustalany skład Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że nie ma żadnej uchwały mówiącej, iż skład Komisji Rewizyjnej jest 5 – cio osobowy. Następnie zaproponował, aby skład Komisji Rewizyjnej był 6 – cio osobowy, a w jej skład wszedł również pana Jenek.


Pan J. Sobczak poinformował, że radna Dobroczyńska złożyła ustną rezygnację
z członkostwa w Komisji Społecznej. Następnie zapytał panią Dobroczyńską czy podtrzymuje swoją rezygnację z członkostwa w Komisji Społecznej.


Pani K. Dobroczyńska podtrzymała rezygnację z członkostwa w Komisji Społecznej.


Radni (6 głosami “za”, 5 “przeciw”) zaakceptowali wniosek pana Wnuka o poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej do 6 – ciu osób.


Następnie pan J. Sobczak zapytał, czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono więcej kandydatur. Zapytał pana T. Jenka czy wyraża chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.


Pan T. Jenek oznajmił, że chce być członkiem Komisji Rewizyjnej, a uważa, że na podstawie przepisów Statutu sformułowanie “kandydowanie” jest niedobre. Dodał, iż chce być członkiem Komisji Rewizyjnej jako radny i ma takie prawo.


Pan J. Sobczak powiedział, że należy głosować za poszczególnymi kandydaturami, natomiast radny A. Wnuk powiedział, że należy głosować nad uchwałą. W tym momencie Przewodniczący posiedzenia ogłosił przerwę.


Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę nr X/78/07 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej. Uchwała nr X/78/07 załączona jest pod nr 19 do protokołu.


 


o)


Pan B. Pera przypomniał radnym, iż na posiedzeniu Komisji poruszany był temat skargi, która została przesłana przez Urząd Marszałkowski od mieszkańca Nowej Wsi Podgórnej w sprawie braku pisemnej odpowiedzi na pismo, jakie mieszkaniec złożył do Urzędu Gminy w dniu 23.11.2006 r. dotyczące wyjaśnienia spraw związanych z dwoma działkami położonymi w Nowej Wsi Podgórnej. Dodał, iż w dniu 9.10.2007 r. Urząd Marszałkowski przesłał skargę w celu rozpatrzenia na ręce Burmistrza Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.


Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, iż rzymska zasada in dubio pro reo mówi, że zanim osądzisz, należy wysłuchać dwie strony. Dodał, że jedna ze stron została wysłuchana, ale druga nie. Zauważył, iż na sali jest pan sołtys NWP jako przedstawiciel samorządu wiejskiego, który może powiedziałby kilka wyjaśniających słów. Oznajmił, iż w tym przedmiocie powinniśmy przestrzegać dwóch zasad: obiektywizmu i prawdy materialnej. Dodał, że poznaliśmy jedno przedsięwzięcie, jakie gmina dokonała na terenie NWP, gdzie z ustaleń po przeprowadzonej wizji lokalnej radni są przekonani o słuszności stanowiska, jakie ma zająć gmina. Powiedział, że jak mówił pan Pera stanowisko gminy nie było zasadne, ponieważ pewne sprawy zostały niedociągnięte. Oznajmił, że aby było to zgodnie z literą prawa dobrze byłoby, by osoba zainteresowana tą nieruchomością, była przekonana, że takie stanowisko rada Gminy w postaci uchwały ma podjąć. Następnie zapytał, czy Rada musi podjąć uchwałę w tym przedmiocie skoro jest to akt administracyjny. Dodał, że nie jest co do tego przekonany, ponieważ jest to akt administracyjny dotyczący jednej osoby i wtedy Rada nie podejmuje uchwały.


Pan J. Sobczak wyjaśnił, iż przedmiotem uchwały jest rozpatrzenie skargi na nie udzielenie odpowiedzi, ponieważ Rada nie rozpatruje sprawy drogi. Dodał, iż art. 18 ustawy o samorządzie gminnym mówi, iż rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, dlatego podjęcie uchwały w przedstawionej formie jest zasadne. Oznajmił, że w grę wchodzą także przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdzie rada gminy jest organem rozpatrującym zażalenia na Burmistrza. Zaznaczył, iż w punkcie Wolne głosy i informacje sołtys NWP może wypowiedzieć się na ten temat.


Pan J. Trzmiel zaproponował, aby w tym punkcie stanowisko zajął pan sołtys NWP.


Pan J. Sobczak powiedział, że nie uważa tego za zasadne, dlatego nie może przyjąć tej propozycji. Dodał, że pan sołtys nie jest stroną w postępowaniu i podejmowaniu uchwały.


Radni (12 głosami “za”, przy 1 głosie “wstrzymującym”) podjęli uchwałę nr X/79/07
w sprawie rozpatrzenia skargi. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.


 


Ad 8


Pan A. Wnuk oznajmił, iż chciałby użyć dziś słowa skandal na temat tego co się stało na ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że pół roku radni czekali, aby rozstrzygnąć sprawę śmieci, które zalegały w koszach na śmieci na terenie całej gminy. Dodał, że nie wie, jak to wygląda w innych miejscach, ale w Orzechowie i Miłosławiu kosze były pełne, zasypane, donoszone śmieci niepotrzebne, a ludzie ucząc się segregacji przez ten okres dosypali śmieci, które nie powinny się w koszach znaleźć. Zapytał pana Przewodniczącego dlaczego przez pół roku Rada nic nie zrobiła, aby ten problem rozwiązać. Zapytał także, dlaczego Rada czekała pół roku, aby usłyszeć od właściciela firmy, że ma on problemy z odbieraniem śmieci. Powiedział, że gmina nie ma podpisanej umowy z tym panem. Zauważył, iż jest to bardzo przykry, śmierdzący problem, a w wiadomościach wrzesińskich są informacje na ten temat i pokazuje się kosze na śmieci przy miejscach, gdzie dużo ludzi jeździ. Zauważył, że w innych miejscach są jeszcze większe hałdy śmieci. Następnie zaapelował do radnych, aby taka sytuacja się już nie powtórzyła, aby szybko reagować na problem i podejmować decyzję zaraz po zaistniałej sytuacji.


Pan T. Jenek zapytał pana Burmistrza, jaki jest bilans finansowy zysków i strat prowadzonych prac interwencyjnych na terenie gminy. Dodał, że często mieszkańcy gminy o to pytają, a nie posiada argumentów, aby mówić czy gmina na tym korzysta czy nie. Zgłosił także, że często ludzie skarżą się na pracowników interwencyjnych, że nie ma nad nimi nadzoru, stąd bardzo często pracują w tempie “ślimaczym” lub wcale nie pracują. Zapytał, czy problem ten można rozwiązać na przyszłość, aby pracownicy pracowali.


Pan J. Trzmiel przypomniał, że na posiedzeniu wspólnym komisji ustalono, że gmina zobowiąże się dofinansować wywożenie śmieci firmie pana Blachowskiego. Zapytał, czy już wiadomo, jaka to kwota dofinansowania w skali roku.


Pan A. Wnuk poprosił pana Przewodniczącego i pana Burmistrza, aby odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji były powtarzane na sesji. Następnie zgłosił, iż na spotkaniu pan Blachowski obiecał, iż firma przyjedzie do Orzechowa i zabierze śmieci. Zaznaczył, że tydzień minął i śmieci do tej pory są nie wywiezione.


Pan J. Sobczak oznajmił, że sprawa była tak późno rozpatrzona, ponieważ radni zgłaszali problem wcześniej w innej formie, a Rada Gminy nie podpisuje umów, tylko tworzy programy ochrony środowiska, czy programy gospodarki odpadami. Dodał, że w gminie postawiano siatkowe kontenery na odpady, dlatego było widać kto co zostawia w tych pojemnikach. Oznajmił, że pod koniec roku zaczęły docierać dość “skąpe” skargi od firmy, że w pojemnikach coraz częściej znajdują sie odpady komunalne. Zauważył, że to skłoniło firmy, które do tej pory nieodpłatnie wywoziły śmieci, do zatrudniania nowych pracowników, co spowodowało, iż przedsięwzięcie przestało być opłacalne dla firm. Stwierdził, że segregacja odpadów wyraźnie się pogarsza, dlatego podejmowanie konieczności dofinansowania tego problemu jest tematem trudnym. Powiedział, że w końcu należało to zrobić, ponieważ jest to zły obraz gminy i powiatu. Oznajmił, że również prosił pana Blachowskiego o wywiezienie śmieci na trasie Skotniki – Miłosław, ale tak się nie stało. Dodał, że jeśli się płaci to się żąda, a jeśli nie płaci to pozostajemy na łasce tego który chce to robić lub nie.


Pan Burmistrz powiedział, że na pytanie radnego Jenka dotyczące przedstawienia bilansu pracowników interwencyjnych w postaci zysków i strat przygotuje odpowiedź na kolejną sesję. W sprawie nadzoru nad pracownikami pan Burmistrz odpowiedział, że dla pracowników publicznych zatrudnianych w Urzędzie nadzór jest zapewniony. Dodał, że być może radnemu chodzi o pracowników zatrudnionych w programie “Rowy”. Oznajmił, że jest to program, którego realizatorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji, który powinien dokonywać nadzoru i pokazać pracownikom co mają robić. Stwierdził, iż od trzech lat funkcjonowania programu nadzoru ze strony Wojewódzkiego Zarządu nie ma. Poinformował, że jeśli chodzi o pracowników interwencyjnych w sezonie są oni dozorowani: jest wyznaczony szef grupy w brygadach, dodatkowo pan Zaworski dokonuje kontroli, a Burmistrzowie przynajmniej raz dziennie jadą w miejsce pracy i dozorują wykonanie zadania. Zwrócił się do pana Jenka, że jeśli jego zdaniem jest to nie wystarczający nadzór to postarają się w przyszłym roku, by na codzień ktoś z tymi pracownikami był. Następnie poinformował, że nie potrafi w tym momencie odpowiedzieć na pytanie dotyczące kwoty, jaką należy zapisać w budżecie gminy na 2008 r., która byłaby wystarczająca dla pozbycia się problemu śmieciowego. Przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji ustalono, że spotka się z panem Blachowskim na rozmowach szczegółowych dotyczących ustalenia warunków umowy i spraw finansowych. Zaznaczył, iż wszystko zależy od tego, ile śmieci będzie. Przypomniał, że na dzień wspólnego posiedzenia komisji pan Blachowski określił stawkę za jeden kontener segregowanych i niesegregowanych śmieci ponad 18 zł/szt. Dodał, że nie będą to małe pieniądze w skali roku. Poinformował, iż propozycją pan Blachowskiego dotyczącą rozwiązania problemu na ten rok było uzgodnienie zryczałtowanej kwoty, jaką by sobie życzył w zamian za spełnianie w sposób zadowalający tej usługi. Oznajmił, iż na spotkaniu wójtów, burmistrzów i pana Starosty problem przybrał charakter powiatowego, ponieważ w wszystkich gminach w pojemnikach oprócz śmieci segregowanych ludzie podrzucają wszystko, co tylko możliwe. Powiedział, że pan Starosta podjął inicjatywę, aby wspólnie znaleźć firmę i wynegocjować cenę za świadczenie usługi na terenie całego powiatu. Dodał, że nie wie dokładnie kiedy to nastąpi. Następnie oznajmił, iż przyjmuje propozycję radnego Wnuka o powtarzanie na sesji odpowiedzi na pytania zadawane na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.


Pan T. Jenek poprosił, aby pan Burmistrz nie wyliczał w roboczogodzinach pracy pracowników interwencyjnych, ale przedstawił to co oni zrobili. Oznajmił, że jeśli chodzi o ich pracę to nie jest jego obserwacja, ale przekazuje opinie ludzi mieszkających w Miłosławiu.


Pan A. Wnuk poprosił, aby ktoś się zadeklarował, iż jutro posprząta śmieci.


Pan Burmistrz oznajmił, iż śmieci w Orzechowie zostaną usunięte gminnymi służbami
i sprzętami.


Ad 9


W tym punkcie obrad pani J. Iglińska przedstawiła informację o przebiegu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu nr 1 obejmującym miasto Miłosław, które zostały wyznaczone na dzień 16 grudnia 2007 r. Oznajmiła, że do przeprowadzenia tych wyborów Komisarz Wyborczy w Koninie powołał 7 osobową Miejską Komisję Wyborczą w Miłosławiu, której Przewodniczącym został pan Szymon Przybylski. Poinformowała, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dnia 29 października br. upływał termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego i zamiarze składania kandydatur na radnego. Oznajmiła, że w określonym terminie do Komisarza Wyborczego zgłosił się tylko jeden Komitet Wyborczy, co oznaczało, iż w wyborach uzupełniających może zostać zgłoszony tylko jeden kandydat na radnego. Poinformowała, że w zaistniałej sytuacji wybory odbędą się bez przeprowadzania głosowania, a zgłoszony kandydat zostanie uznany za wybranego w dniu 16 grudnia br. Powiedziała, że w dniu 16 listopada Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała jako kandydata na radnego pana Zbigniewa Mazurkiewicza zamieszkałego w Miłosławiu, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy wyborców “Porozumienie dla Gminy”.


Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu – poinformowała, iż gmina Miłosław po raz kolejny przystąpiła do świątecznej zbiórki żywności na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, która odbędzie się w dnia 30 listopada, a także 1 – 2 grudnia br. Następnie zaprosiła wszystkich do udziału w akcji, aby wszyscy mogli przeżyć radośniejsze święta.


Pan Lech Stanisławski – sołtys Nowej Wsi Podgórnej – oznajmił, iż pan radny Trzmiel wspominał o przeprowadzonej wizji lokalnej, a on jako gospodarz tego terenu nic o tym nie wiedział i nie uczestniczył. Oznajmił, że chciałby znać wyniki wizji lokalnej. Wyjaśnił, że jest to problem drogi, która formalnie jest drogą gminną, a zwyczajowo nie istnieje. Stwierdził, że była to droga wojskowa, prowadząca do wojskowej wierzy trambulacyjnej. Dodał, że tej drogi zwyczajowo nie ma, jest ona zaorana. Poinformował, że znajduje się ona między dwoma gospodarstwami (odcinek 300 m). Oznajmił, że dwa gospodarstwa nie życzą sobie jeżdżenia tą drogą, a dwa gospodarstwa chciałby by drogę reaktywować. Oznajmił, że drogi tej nie ma, istnieje ona tylko na mapie, a jest oświetlenie które oświetla pole. Dodał, że droga utwardzona, z której korzystają mieszkańcy znajduje się za gospodarstwami. Stwierdził, że jeśli ktoś jeździ tą drogą, która nie istnieje i tak musi skręcić przez pole pana Jędraszaka. Oznajmił, iż jego zdaniem pan Jędraszak ma uzasadnione pretensje domagając się rozwiązania tej sprawy. Powiedział, że sprawę należy rozwiązać, trzeba zdecydowanie odpowiedzieć, ponieważ dojdzie do konfliktu między sąsiadami.


Pan B. Pera wyjaśnił, że nikt sołtysa nie musiał powiadamiać o przeprowadzonej wizji lokalnej, ponieważ sołtys nie jest stroną, a zawiadamia się właścicieli działek przyległych do działki, jaką jest działka drogi. Następnie oznajmił, iż lampy nie oświetlają pola tylko drogę, a droga tam jest – istnieje na mapie, istnieje w rzeczywistości. Zauważył, że sprawa systematycznego podorywania tej drogi przez rolników jest inną sprawą. Poinformował, że panu Jędraszakowi sprawę pomógł wyjaśnić, ponieważ pan Jędraszak otrzymał dokumenty z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej świadczące o tym , że droga jest na mapie, jest odrębną działką noszącą drogę 45, z drogą żużlową – dziłka160. Powiedział, że działka w historycznych materiałach biegła do samego Spławia. Stwierdził, iż sprawa została wyjaśniona w sposób definitywny. Zauważył, że poza dyskusją jest, to iż skarżący nie otrzymał odpowiedzi na pismo. Zaznaczył , iż w tym zakresie Rada Miejska podejmując uchwałę zobowiązała Burmistrza do odpowiedzi. Zapewnił, iż taka odpowiedź ze słowem przepraszam na pewno padnie ze strony pana Burmistrza. Dodał także, że odnowienie granic będzie kosztowało sporo pieniędzy, a problem w NWP jest bardziej natury historycznej. Dodał, że droga jest i jest potrzebna mieszkańcom, ale trzeba odnowić granice i wtedy sprawa zostanie wyjaśniona, a fakt, który istnienie na mapach i w dokumentach zostanie potwierdzony w rzeczywistości. Dodał jeszcze, że spotkanie w terenie się odbyło jednak geodeci zostali przepędzeni.


Pan Stanisław Filipiak – sołtys Gorzyc – oznajmił, iż Rada Miejska co roku uchwala opłatę od posiadania psów. Zapytał, w jaki sposób ma opłatę egzekwować od mieszkańców. Dodał, że psy bezpańsko biegają, po nocach robią hałas, zanieczyszczają otoczenie. Oznajmił, że jak powie komuś że ma zapłacić 22 zł za psa, to zostanie wyśmiany.


Pan J. Sobczak powiedział, iż podczas sesji padły ostre słowa z ust radnego Barszcza, które padają co roku o wąskiej grupie społecznej, jaką są rolnicy. Dodał, iż radny oskarża o niebranie pod uwagę dochodów gminy, posiłkuje się prasą przytaczając artykuły wygodne dla własnych argumentów, ponieważ nikt nie mówił, że we Wrześni od 2008 r. podniesiono opłatę za przedszkola o 50 zł. Dodał, że w tym przypadku nie patrzymy na Wrześnię. Oznajmił, że poprzednia koalicja ustaliła ulgę prorodzinną, która nie dotyczy rodzin rolników. Oznajmił, iż te kwoty w skali całego kraju obciążą również samorządy gminne, a z tego tytułu nie dotrą także do samorządu pieniądze. Przypomniał, iż inne podatki były podnoszone o 2,6 %, a w przypadku podatku rolnego pan Barszcza chciał podnieść o kilkadziesiąt procent. Poprosił o rozwagę i wyczucie. Następnie zwrócił się do radnego Wnuka, mówiąc, iż cytuje często przepisy prawa, Statutu i wymusza na kolegach radnych pewną konieczność. Oznajmił, iż nie jest prawdą, że przedstawiciel każdej partii musi być członkiem Komisji Rewizyjnej. Dodał, że radni o tym wiedzą, a pan Wnuk używa wszelkich argumentów, aby wprowadzić radnych w błąd. Zaapelował o obiektywizm we wszystkich ocenach, ponieważ później udziela się to na nerwowość i złe relacje pomiędzy Radą, sołtysami, mieszkańcami, a Urzędem Gminy.


Pan A. Wnuk poprosił, aby załatwić sprawę drogi w Nowej Wsi Podgórnej. Oznajmił, iż gmina jest powołana, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy. Powiedział, że trochę dobrej woli byłoby pomóc panu Jędraszakowi rozwiązać problem, skoro sam nie potrafi tego zrobić. Dodał, że przykładem jest tu Kodeks Postępowania Administracyjnego, który załatwia sprawy osób nie potrafiących dotrzeć do właściwego organu pisząc skargę. Przypomniał, że organ do którego dotarła skarga, przesłał ją do Rady Miejskiej, z czego wynika, iż pan Jędraszak nie wie o wielu sprawach. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady, iż jest Przewodniczącym wszystkich radnych. Zapytał, czy Przewodniczący myśli, że radni pozwalają siebie w pole wyprowadzać. Dodał, że nie będzie dyskutował z argumentami, bo uważa, że w wielu wypadkach racja jest po jego stronie. Przypomniał, iż w ubiegłym roku uchwalając Regulamin dla nauczycieli walczył, aby nie wykreślać przepisu o tym, że dodatek za wychowawstwo należy się również wychowawcom
w przedszkolach. Zauważył, że przepis został wykreślony, a nagle pojawił się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznaję jemu racje.


Pan R. Barszcz powiedział, że czuje się urażony. Dodał, że Przewodniczący powinien stać ponad podziałami, jest jakaś kultura osobista i prawo obyczajowe. Następnie zauważył, iż w projekcie budżetu na 2008 r. wszystkie inwestycje wieloletniego planu inwestycyjnego wstrzymuje się od realizacji. Oznajmił, że przy takiej polityce finansowej, jaką prowadzi samorząd to gminy Miłosław na nic nie stać. Zaznaczył, że co roku zaciąga się 500.000,00 zł kredytu komercyjnego, aby np. drogę wybudować czy komputer zakupić.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział na pytanie dotyczące pobierania opłaty od posiadania psów, iż inkasentem opłaty na terenie wsi jest sołtys. Dodał, że jeśli są problemy to należy rejestrować właścicieli, którzy posiadają psa i zgłosić do Straży Miejskiej. Przypomniał, że inkasent otrzymuje 5% od zainkasowanej opłaty. Stwierdził, że jeśli sołtysi nie pomogą w ściąganiu opłaty to zawsze pozostanie opłatą martwą.


Następnie Pan J. Sobczak w imieniu Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej zaprosił członków Komisji na pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na 2008 rok w dniu 27 listopada o godz. 13.00. Przeprosił także, jeśli ktoś poczuł sie urażony, ponieważ w swej wypowiedzi starał sie, aby się tak nie stało.


 


Ad 10


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


 


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:




 1. Lista obecności;



 2. Porządek obrad;



 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;



 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;



 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;



 6. Uchwała X/65/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;



 7. Uchwała X/66/07 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości;



 8. Uchwała X/67/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;



 9. Uchwała X/68/07 w sprawie inkasa podatku rolnego;



 10. Uchwała X/69/07 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;



 11. Uchwała X/70/07 w sprawie opłaty targowej;



 12. Uchwała X/71/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok;



 13. Uchwała X/72/07 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław;



 14. Uchwała X/73/07 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław;



 15. Uchwała X/74/07 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”;



 16. Uchwała X/75/07 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego;



 17. Uchwała X/76/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok;



 18. Uchwała X/77/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Miłosław o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego;



 19. Uchwała X/78/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej;



 20. Uchwała X/79/07 w sprawie rozpatrzenia skargi.