POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > V – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 marca 2007r.

V – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 marca 2007r.

Protokół Nr V/07


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 27 marca 2007 o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 


 


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył V sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Andrzeja Janke, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej – pana Piotra Trawińskiego, Zastępce Komendanta Powiatowego Policji – pana Dariusza Michalaka, Kierownika Posterunku Policji w Miłosławiu – pana Romana Nowaka, wszystkich sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy i wszystkich obecnych na sesji.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję.


Pan Andrzej Wnuk zauważył, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji omawiany był program sesji bez ppkt c w pkt 14. Zaproponował, aby zamienić kolejność podpunktów w pkt.14 porządku obrad.


Radni 12 głosami “za” przyjęli wniosek pana Wnuka w sprawie zmian w programie sesji dotyczących zamiany kolejności podpunktów w pkt 14.


W dalszej kolejności radni jednogłośnie (15 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3

Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


Ad 5

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. W dalszej kolejności wręczył zaświadczenia o wyborze nowowybranym sołtysom. Byli to: pan Lalka Czesław – sołtys Białego Piątkowa, pani Przybylska Zofia – sołtys Pałczyna, pan Cicharski Jan – sołtys Chlebowa, pani Dębicka Danuta – sołtys Kębłowa oraz pan Grzeszczyk Roman – sołtys Kozubca. Następnie zauważył, że zmiana sołtysa nastąpiła w sołectwie Pałczyn. Zwrócił się do pana Romana Świtka, który pełnił funkcje sołtysa przez 11 lat, z podziękowaniem za zaangażowanie, współpracę oraz wkład w pracę społeczną, życząc jednocześnie dalszego zaangażowania w pełnionej przez niego funkcji radnego. Dodał, że pan Świtek w tym roku nie kandydował na sołtysa, chociaż był do tego bardzo gorąco namawiany, jednak zdecydowanie odmówił z przyczyn osobistych.


Następnie przedstawił zebranym informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


 


Ad 6

W tym punkcie nie było dyskusji.


 


Ad 7

Pan Dariusz Michalak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2006 roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


 


Ad 8

Pan Leonard Dopierała – Komendant Straży Miejskiej w Miłosławiu – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2006 roku, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Pan Andrzej Wnuk oznajmił, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż Straż Miejska nie może kontrolować pojazdów przy pomocy fotoradaru. Zapytał, czy były takie wypadki na terenie gminy Miłosław, a także, czy z tego tytułu wpłynęły jakieś środki do budżetu gminy. Następnie zwrócił się do pana Komendanta Policji i powiedział, że są fotoradary, które nie mają atestów i chcieliby zakupić taki, który go ma, aby można było wziąć go także na drogę i zatrzymywać pojazdy przekraczające prędkość.


Pan D. Michalak odpowiedział, że fotoradar, który posiadają może funkcjonować jako fotoradar stacjonarny, ale również jako przenośny w samochodzie.


Pan L. Dopierała odpowiedział, że Straż Miejska w Miłosławiu nigdy samodzielnie nie dokonywała kontroli z zakresu ruchu drogowego. Dodał, że Straż Miejska nie posiada swojego fotoradaru, a wszystkie czynności, które były wykonywane z pomocą tego urządzenia, odbywały się wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego. Oznajmił, iż były wystawiane z tego tytułu mandaty, ale obywatele mogli je przyjąć albo od funkcjonariusza policji albo od Straży Miejskiej. Dodał, iż Strażnicy Miejscy nigdy samodzielnie nie pracowali z tym sprzętem, a była kwestionowana samodzielna praca Straży Miejskiej z fotoradarem.


Pan A. Wnuk powiedział, że jego pytanie dotyczyło tego, czy jakieś pieniądze z tytułu zatrzymania pojazdu przekraczającego prędkość, wpłynęły do budżetu gminy i czy według nowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego te pieniądze są zagrożone.


Pan L. Dopierała powiedział, że pieniądze z tego tytułu nie są zagrożone.


 


Ad 9

W punkcie tym głos zabrał pan Piotr Trawiński – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Miłosławiu, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miłosław w roku 2006. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Pan J. Sobczak podziękował w imieniu mieszkańców gminy, którzy zwracali się z podziękowaniami za akcję zwalczania owadów, a także ochrony gniazd bocianich. Dodał, że wpłynęła ponowna prośba o interwencję przy ratowaniu gniazd bocianich w Orzechowie.


Następnie pan Andrzej Janka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – przedstawił zebranym informację za 2006 rok Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, która załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


Ad 10

Pani Teresa Zmuda – Kierownik OPS w Miłosławiu – przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu w 2006 roku. W/w sprawozdanie załączone jest pod nr 10 do protokołu.


 


Ad 11

W punkcie tym pani Irena Janiak – Przewodnicząca GKPiRPA – przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji wykonywanego przez Komisję Programu i wydatków poniesionych w 2006 roku, które jest załączone pod nr 11 do protokołu.


Pan Tadeusz Jenek zapytał, jaka jest skuteczność leczenia ludzi nadużywających alkoholu oraz, czy można określić liczbę osób, która wychodzi z alkoholizmu, w skutek skierowań wydanych przez GKPiRPA.


Pani I. Janiak oznajmiła, że trudno powiedzieć, ponieważ wszystko zależy od kontroli człowieka. Dodała, że dozór kuratorski dla takiej osoby trwa 2 lata i kończy się, jeżeli osoba leczona cały czas nadużywa alkoholu. Zwróciła uwagę, że wszystko zależy od woli człowieka, który jest alkoholikiem.


Pan T. Jenek powiedział, że chodzi mu o statystykę wychodzenia z alkoholizmu.


Pani I. Janiak powtórzyła, że przez 2 lata jest dozór nad takimi ludźmi. Dodała, że jeżeli sąd przysyła postanowienie o uchyleniu decyzji o dozorze, ponieważ termin kontroli leczonego człowieka minął, to Komisja nie może zmusić nikogo do dalszego leczenia. Wyjaśniła, że sprawa trafia do sądu i to sąd sprawuje nadzór nad leczonym człowiekiem, natomiast na tym rola Komisji się kończy.


Pan T. Jenek zapytał, czy Komisja orientuje się, jaka jest skuteczność programu. Dodał, iż chciałby usłyszeć konkretne dane.


Pani I. Janiak powiedziała, że nie ma takich danych.


 


Ad 12

W punkcie tym pani Krystyna Dopierała – Przewodnicząca Komitetu do spraw współpracy z gminą Bergen – przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komitetu ds. współpracy z Gminą Bergen w 2006 roku, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Pan Paweł Skrzypczak zwrócił się z prośbą do osób przygotowujących sprawozdania, aby je podpisywali, aby było wiadomo do kogo zwrócić się z ewentualnymi pytaniami.


Pan J. Sobczak powiedział, że jest to słuszna uwaga i poprosił, aby na przyszłość wszystkie sprawozdania były podpisane imieniem i nazwiskiem.


Pan A. Wnuk oznajmił, że bardzo się cieszy, że radni otrzymali sprawozdania przed sesją, gdyż mogli się z nimi szczegółowo zapoznać. Dodał, że po raz pierwszy radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniami na 7 dni przed sesją. Na koniec wyraził swoją nadzieję na to, że będzie kontynuowane przekazywanie radnym sprawozdań wcześniej.


 


Ad 13

a)

W punkcie tym jako pierwszy zabrał głos pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy, który przedstawił i omówił zebranym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław w 2006 roku, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


W tym momencie opuścił obrady radny Franciszek Sztuka, więc w dalszej części obrad brało udział 14 radnych.


 


b)

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy Miłosław – przedstawił zebranym informację Burmistrza nt. wykonania planu gospodarczego w 2006 r., która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Pani Danuta Höwelhaus zauważyła, że Burmistrz mówił, iż dokumentacja dotycząca Miłosławskiego Centrum Kultury już jest i zapytała o dokumentację na drogę Miłosław – Lipie.


Pan Z. Skikiewicz powiedział, że jeszcze nie ma dokumentacji w tej sprawie i zapytał pana Perę jakie są terminy.


Pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza Gminy Miłosław – odpowiedział, że do końca pierwszego półrocza br.


 c)


Następnie pan Roman Świtek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu – przedstawił zebranym Uchwałę nr 1/07 z dnia 1 marca 2007 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie wyrażenia opinii o wykonywaniu budżetu Gminy Miłosław za 2006 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław za 2006 rok.


 


d)

Pan Skarbnik Gminy przedstawił zebranym uchwałę Nr 3/SO-7/07/Ko z dnia 22 marca 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającą opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Miłosław sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 r., w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w składzie: Przewodniczący Leszek Maciejewski, Członkowie: Zofia Ligocka, Józef Goździkiewicz wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 r.


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym uchwałę Nr 1/SO-7/Ab/2007/Ko z dnia 22 marca 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok, w której Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w składzie: Przewodniczący Leszek Maciejewski, Członkowie: Zofia Ligocka, Józef Goździkiewicz, wyraził opinię, że Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław za 2006 rok został należycie uzasadniony.


 


e)

W punkcie tym jako pierwszy zabrał głos radny A. Wnuk, który oznajmił, że został oddelegowany do wyrażenia opinii przez Klub Radnych. Dodał, że chciałby tylko zwrócić się z prośbą do pana Przewodniczącego, aby na następnej sesji absolutoryjnej w przyszłym roku radni nie byli tacy zmęczeni tak jak dzisiaj i aby sesja absolutoryjna była najważniejszą. Zaproponował, aby część pierwszą czyli sprawozdania zrobić na jednej sesji, a część główną – absolutoryjną zrobić na innej sesji. Następnie powiedział, że budżet służy do tego, aby gmina się rozwijała i zapewnił, że radni będą patrzyli jak budżet będzie się rozwijał i jak rozwijała się będzie gmina w 2007 roku. Oznajmił, że nie będzie już przypominał sytuacji, w jakiej powstała Komisja Rewizyjna, jeżeli chodzi o jej skład. Na koniec oznajmił, że głosował na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium ze względu na to, że według prawa absolutorium jest udzielane wtedy, kiedy nie ma żadnych przekroczeń po stronie przychodów i wydatków. Przekroczeń takich nie było, dlatego Komisja Rewizyjna głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. Zapewnił jednocześnie, że radni będą się przyglądać funkcjonowaniu i wydatkowaniu środków w 2007 roku.


Z uwagi na to, że radni nie zabrali więcej głosu w tej sprawie, Przewodniczący Rady polecił przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław za 2006 rok.


Rada jednogłośnie, 14 głosami “za” udzieliła Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2006 rok. Uchwała Nr V/24/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy w Miłosławiu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Następnie pan J. Sobczak złożył panu Burmistrzowi gratulacje za udzielone absolutorium.


Pan Z. Skikiewicz podziękował Radzie za tak wysoką ocenę. Przyznał, że nie spodziewał się takiego głosowania. Zapewnił, że budżet 2007 roku, który już rozpoczęli realizować, będą starali się realizować poprawnie i zgodnie z wolą Rady. Ma nadzieję, że ich pracę będą oceniali podobnie za rok. Złożył także podziękowania wszystkim współpracownikom, którzy również zasługują na absolutorium, a w szczególności najbliższym współpracownikom: panu Burmistrzowi, panu Skarbnikowi, całemu referatowi finansowo-budżetowemu, a także kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy również realizowali budżet kierując swoimi jednostkami. Na koniec wyraził nadzieję, że w podobnej atmosferze za rok będą oceniać realizację budżetu.


 


Ad 14

a)

Pan H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miłosław na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II część III”. Wyjaśnił, że pojęcie uchwały jest konieczne ze względu na to, że gmina stara się pozyskać środki w formie dotacji z Unii Europejskiej na realizację w/w zadania.


Radni jednogłośnie (15 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr V/26/07 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miłosław na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II cz. III” nie wnosząc zastrzeżeń do jej treści. Wymieniona uchwała załączona jest pod nr 16 do protokołu.


 


b)


W tym momencie obrady opuścił pan A. Wnuk, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Następnie pan Skarbnik przedstawił i omówił zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr V/25/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok nie wnosząc uwag do jej treści. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


 


c)

Pan L. Dopierała przedstawił i omówił zebranym uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław. Dodał, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) przyjęli uchwałę Nr V/27/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław nie wnosząc zastrzeżeń do jej treści. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.


 


Ad 15

Pan Romuald Barszcz zaproponował, aby co roku, w tym okresie do ostatnio podjętej uchwały wracać i ją nowelizować. Następnie zgłosił, że nawierzchnie ulic są w stanie katastrofalnym, a głównie jeżeli chodzi o ulice Niepodległości, Różową. Oznajmił, że obawia się aby tam nie doszło do jakiegoś wypadku spowodowanego dziurami na jezdni, dlatego poprosił o szybką interwencję. Dodał, iż na ul. Różowej został odwrócony znak ograniczający prędkość i poprosił pana Burmistrza o jak najszybszą interwencję również w tej sprawie. Następnie stwierdził, że przystanek autobusowy wygląda katastrofalnie, widnieją na nim pozostałości po plakatach wyborczych, a także nie ma rozkładu jazdy. Przypomniał, iż dwa lata temu Komisji Społeczna podjęła decyzję o likwidacji słupa ogłoszeniowego, a nadal innego słupa nie ma. Zwrócił uwagę, że rano na miłosławskim rynku jest nieporządek, ponieważ pracownicy wychodzą do pracy około południa, a rano rynek jest zatłoczony. Zwrócił sie z prośbą, aby te prace były wykonywane rano.


Pan Tadeusz Jenek zapytał pana Burmistrza, na kiedy jest przewidywane równanie dróg gminnych nieutwardzonych. Oznajmił, że w wielu miejscach są takie dziury, że trudno jest przejechać. Dodał, że być może w tym tygodniu będzie ładna pogoda, dlatego można by było jak najszybciej zacząć remont tych dróg, aby mieszkańcy mogli po nich jeździć. Następnie zapytał, czy w tej chwili gmina ma dobrą oczyszczalnie, aby przyjąć wszystkie ścieki bytowe.


Pan Paweł Skrzypczak zapytał, w jakim terminie będzie kontynuowana budowa chodnika do szkoły w Bugaju. Dodał, że wie, iż to zadanie nie należy do gminy, ale wyraził nadzieję, że być może pan Burmistrz posiada informacje na ten temat.


Pan Roman Świtek zapytał pana Burmistrza, czy skontaktował się z odpowiednią osobą odnośnie nieogrodzonych szamb na terenie


Pani Danuta Höwelhaus poprosiła pana Burmistrza, aby zastanowił się nad możliwością przeprowadzeniem szkolenia, pogadanki lub innej formy dla sołtysów i rad sołeckich na temat: “Co to jest samorząd, kto to jest radny, jakie ma obowiązki i prawa, jak należy przeprowadzać zebrania wiejskie, czy nowowybrany sołtys powinien być zaproszony do stołu po ogłoszeniu wyniku wyborów, kto powinien to zrobić”. Następnie zwróciła się do pana Przewodniczącego, aby pomyślał o podobnym szkoleniu dla radnych nt: “Czy powinni wejść na spotkanie wiejskie i pozostać na nim, gdy są wyproszeni? Jak powinni się zachować wobec sołtysów i rad sołeckich”. Oznajmiła, że chętnie w takim spotkaniu będzie uczestniczyć i przytoczyła przysłowie: “Całe życie człowiek się uczy, a jak umiera nie wszystko wie.” Wyjaśniła, że wnioskuje o to dlatego, że w piątek i wtorek prasa podała, że ona jako radna chciała uczestniczyć w spotkaniu wiejskim i została z niego wyproszona, dlatego grzecznie wyszła. Zaznaczyła, że było to przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, gdy nie był tam jeszcze obecny pan Burmistrz. Stwierdziła, iż cała sytuacja była dla niej ogromnym zaskoczeniem, bo wcześniej nie odczuła, aby była nielubiana przez mieszkańców wsi Kębłowo, chociaż zdaje sobie sprawę , że nie wszystkich da się lubić. Dodała, że o zaistniałej sytuacji poinformowała pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także Prezesa Stowarzyszenia, do którego ona należy, nie jest to stowarzyszenie z terenu gminy Miłosław. Oznajmiła, że jest zdania, że można kogoś nie lubić, ale decyzje społeczeństwa należy uszanować, a tą decyzją było to, że po raz trzeci została radną Rady Miejskiej w Miłosławiu. Pogratulowała pani sołtys wsi Kębłowo, że społeczeństwo jej zaufało i ponownie wybrało ją na sołtysa. Powiedziała, że nie zgadza się w zupełności z wypowiedzią pani sołtys Dębickiej na jej temat, zamieszczonej w prasie i dodała, że nie będzie teraz tego czytać. W tym miejscu przytoczyła przysłowie: “Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Oznajmiła, że jako radna Gminy Miłosław zrobiła tyle, ile mogła, także dla Kębłowa. Przypomniała, że jest członkiem stowarzyszenia, które od paru lat organizuje na terenie Gminy Miłosław wypoczynek dla dzieci, a ona jako członek stowarzyszenia ma znaczący wpływ na to, gdzie wypoczynek ma sie odbywać i wie, że w Kębłowie taki wypoczynek się odbywał. Poinformowała, że od roku 1998 jest członkiem Komisji Społecznej, która przyznaje środki i nigdy nie była przeciwna wsi Kębłowo. Oznajmiła, że w poprzedniej kadencji Komisja Społeczna przyznawała środki, sołectwo Kębłowo zawnioskowało o okna, a ona nie była temu przeciwna i zaakceptowała ten wniosek. Przeprosiła sołtysów, jeżeli któryś się obraził. Wie, że nie wszędzie istnieją takie sytuacje.


Pan Maciej Babiarz zawnioskował o utworzenie drogi lub utwardzonej powierzchni umożliwiającej dostanie się do posesji zlokalizowanej przy ulicy Mostowej 20. Wyjaśnił, że posesja znajduje się za torami kolejowymi, za Zakładem Gospodarki Komunalnej. Oznajmił, że wykupienie posesji przy ul. Mostowej 5 lat temu przez mieszkańca ograniczyło możliwość dotarcia jak i wydostanie się z niej, ponieważ wjazd został zamknięty barierkami. Poinformował, ze państwo, którzy złożyli wniosek zamieszkują tam od 1961 roku, są ludźmi starszymi, często chorują i korzystają z pomocy lekarskiej, stąd skazani są na częste wzywanie karetki pogotowia. Dodał, że pewnego razu podczas wykonywania swoich czynności zawodowych, docierając do nich, zauważył spakowane bagaże. Oznajmił, iż w odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjazdu, odpowiedzieli mu, że są to rzeczy spakowane na wypadek, gdyby trzeba było wezwać karetkę i dotrzeć do szpitala. Następnie stwierdził, że wiadomo, iż od strony ul. Dworcowej dojazd jest nieciekawy, a od strony Białego Piątkowa tym bardziej, bo są tam stawy i w związku z tym karetka mogłaby tam nie dotrzeć. Zaproponował, że można by było tam coś zrobić, aby dostosować tych ludzi do cywilizacji czasów obecnych. Zawnioskował o nadanie tej sprawie rangi priorytetowej.


Pan Kazimierz Drzażdżyński zabrał głos w sprawie, jaka wytworzyła się ostatnio w Pleszewie z dostarczaniem wody. Zapytał, w jaki sposób wyglądałoby to na terenie gminy Miłosław. Oznajmił, że w tej chwili większość gminy jest już wodociągowana i studnie zostały polikwidowane. Zauważył, że na wsi można sobie dać radę, ale co z Miłosławiem czy Orzechowem, gdyż ciężko byłoby z wnoszeniem wody na 3 bądź 4 piętro. Zapytał, czy jest przygotowany jakiś plan lub pomysł na takie zdarzenie.


Pani Krystyna Przysiuda zawnioskowała o naprawę barierek na skrzyżowaniu Bugaj – Bagatelka. Dodała, że chodzi tam dużo dzieci do szkoły, ponieważ skracają sobie drogę, a to jest niebezpieczne. Wspomniała także o tym, że brakuje na skrzyżowaniu znaku ograniczającego prędkość. Przypomniała, że kiedyś znak był, ale kierowcy jeżdżą tam szybko. W związku z tym zaproponowała, aby zastosować w tym miejscu inną barierę architektoniczną, aby prędkość była ograniczona. Dodała, że ruch pieszych jest tam intensywny, ze względu na szkołę.


Pani D. Höwelhaus zapytała pana Burmistrza, kiedy Urząd Gminy zajmie się sprawą oświetlenia i poprosiła, aby w końcu się tą sprawą zająć.


Pan Zbigniew Skikiewicz powiedział, że w przyszłym tygodniu pojawi się firma, która zajmie się dziurami na drogach w mieście. Następnie odniósł się do wniosku pana Jenka odnośnie dróg nieutwardzonych, mówiąc, że już firma rozpoczęła pracę w Orzechowie i rozpoczęło się równanie dróg na terenie gminy, ale oczywiście po kolei miejscowościami. W dalszej kolejności oznajmił, że przyjmuje zgłoszenie dotyczące znaku przystanku autobusowego. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o sprzątanie, to od 2 kwietnia rozpocznie pracę pierwsza grupa pracowników interwencyjnych, także w pierwszej kolejności pójdą oni na front sprzątania, bo widać, że miasto jest brudne. Dodał, że dwie osoby, które w tej chwili sprzątają, nie są w stanie wszystkiego na raz posprzątać. W odniesieniu do uwagi na temat słupa ogłoszeniowego pan Burmistrz oznajmił, iż planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rynku w Miłosławiu, w której ten element będzie dyskutowany. W odpowiedzi na pytanie radnego Skrzypczaka pan Burmistrz odpowiedział, że dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich stwierdził, że będą budować chodnik dalej, jeżeli pojawi się dofinansowanie ze strony gminy. Następnie oznajmił, że spróbują przygotować zmianę z panem Skarbnikiem do budżetu na następną sesję, żeby dalej można było kontynuować tą inwestycję. Na pytanie dotyczące szamb pan Burmistrz odpowiedział, że trudno jest umówić się z panem, bo jest w rozjazdach. Zapewnił, że w przyszłym tygodniu zajmą się sprawą. W dalszej kolejności oznajmił, że przyjmuje wniosek pani radnej Höwelhaus dotyczący szkolenia dla wszystkich sołtysów i radnych. Oznajmił, iż postara się poszukać możliwości, być może WOKiSS spróbowałby zorganizować takie szkolenie. Dodał, że niedługo skończą się zebrania wiejskie dotyczące wyborów sołtysów, stąd będzie dobra okazja, aby w nowym składzie grupy funkcyjnych osób, omówić sprawy samorządowe. W odpowiedzi na wniosek radnego Babiarza pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że pojawia się tu problem finansowy. Poinformował, że na drodze od oczyszczalni jest rów i żeby go przenieść, to należałoby wymienić w najbliższej odległości od rowu 4 metry gruntu w dół, gdyż tam jest bagno i to jest w tej chwili przeszkoda finansowa, która ogranicza gminę. W nawiązaniu do sytuacji pleszewskiej i zatruciu wodociągu, pan Burmistrz odpowiedział, że jedyny plan jaki mają to dostarczanie wody beczkowozami. Poinformował, że w posiadaniu Straży Pożarnej są w tej chwili 3 samochody przygotowane do transportu wody pitnej, choć należałoby w razie zatrucia zasilać wodę z wodociągu niezatrutego. Stwierdził, że trudno powiedzieć, jaka byłaby sytuacja. Zaznaczył, iż jest w tej chwili kilka stacji hydroforowych i w zależności od tego, która byłaby sprawna, wtedy stamtąd Straż Miejska wzięłaby dla ludzi wodę. Co do naprawy barierek przy skrzyżowaniu Bugaj – Bagatelka pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że pan Błażej Pera rozmawiał z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich, któremu przekazał mu wszystkie uwagi dotyczące tej drogi. Dodał, że oprócz barierek, na prośbę mieszkańców Kozubca będą wycinane stare drzewa czereśniowe ze względu na to, że większość z nich jest chora. Natomiast, jeśli chodzi o oświetlenie to ma zamiar spotkać się z sołtysami po zakończeniu wyborów i zebrać wszystkie wnioski dotyczące oświetlenia, aby je w całości realizować.


Pan B. Pera w odpowiedzi na pytanie pana Jenka dotyczące możliwości przerobowych oczyszczalni, zarówno tej w Miłosławiu jak i w Orzechowie, która jest nieco gorszą oczyszczalnią powiedział, że możliwości są wystarczające – około 1200 m3 ścieków można na dobę na tych oczyszczalniach przerobić. Zauwazył, iż biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy i zużycie wody, to można ścieki na tych oczyszczalniach przerobić. Co do wniosku pani Krystyny Przysiudy dotyczącego barierek na skrzyżowaniu Bugaj – Bagatelka to oznajmił, że dzięki pomocy pana Jałoszyńskiego spotkał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich z Konina i zgłosił te sprawy, które były zgłaszane na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji m.in: barierkę do naprawy, łatanie dziur na odcinku przy byłym PGR i aleję czereśniową przy drodze wojewódzkiej. Dodał, że zgłaszał również sprawę wyjazdu przy sklepie w Bugaju, gdzie topole dość gęsto rosną i ograniczają widoczność osób wyjeżdżających. Poinformował, że panowie z zarządu powiedzieli po uzgodnieniach, że wniosek o usunięcie topoli będzie zaakceptowany, co poprawi bezpieczeństwo zarówno wyjeżdżających samochodami, jak i pieszych.


Pan J. Sobczak w odpowiedzi na propozycję pani Höwelhaus dotyczącą szkoleń powiedział, że popiera propozycję szkolenia. Następnie nawiązał do sytuacji opisanej przez radną, mówiąc iż zaniepokoił się tym, bo to jest kuriozalna sprawa, że radny wypraszany jest z zebrania wiejskiego, zresztą z każdego innego zebrania, ponieważ spotkania są jawne. Wyjaśnił, że z drugiej strony uważa, że radny jest zwykłym obywatelem, takim samym, jak każdy inny. Oznajmił, że zadzwonił do pani sołtys wsi Kębłowo i uzyskał odpowiedź, że to nie była decyzja rady sołeckiej tylko wola mieszkańców. Dodał, że nie mam prawa się sprzeciwiać, a gdyby doszło do jakiegoś incydentu, to radni zareagowaliby. Poinformował, że stwierdził, że w tej sytuacji, jeśli rzeczywiście taka była wola mieszkańców, to jest to kwestia ich zachowania i pozostawia to mieszkańcom wsi.


Pani K. Dobroczyńska oznajmiła, że w zeszłym roku w Orzechowie przy ul. Leśnej rozpoczęto budowę chodnika i w związku z tym mieszkańcy pytają się czy w tym roku budowa tego chodnika będzie zakończona.


Pan Z. Skikiewicz udzielił odpowiedzi, informując, że budowa chodnika będzie kontynuowana. Przypomniał, że jest on budowany z materiałów odzyskanych, więc jeśli wystarczy materiału na budowę chodnika do końca ulicy to zostanie zrobiona całość.


Pani K. Przysiuda zawnioskowała o bardziej sprawne opróżnianie pojemników, które pozwalają na segregację odpadów plastikowych i szklanych. Oznajmiła, że chciałaby, żeby były wystawione pojemniki na papier. Dodała, że makulatura pozwala zaoszczędzić niejedno drzewo.


 


Ad 16


 


Pan Lech Stanisławski – sołtys Nowej Wsi Podgórnej – ustosunkowując się do uchwały o czystości w gminie powiedział, że Nowa Wieś Podgórna jest w takiej sytuacji, że są u nich pojemniki na plastik, ale od co najmniej roku nie ma pojemników na szkło. Oznajmił, że ludzie segregują w workach butelki i szkło, a worki są ustawiane przy pojemnikach na plastik, które są od dawna pełne i nikt tego nie odbiera. Dodał, że pewnie Nowa Wieś Podgórna jest już od dawna zapomniana. W dalszej kolejności nawiązał do pojemników na śmieci w ogóle. Zwrócił uwagę, iż najczęściej mieszkańcy wsi wyrzucają śmieci do dziur, które są nad Wartą. Zaproponował, aby pomyśleć, o tym, by wyposażyć mieszkańców w pojemniki na śmieci, które zbiera firma pana Marcina Braciszewskiego.


Pan Z. Skikiewicz powiedział, że wniosek dotyczący koszy jest podobny do wniosku pani Przysiudy. Oznajmił, że jeśli chodzi o pojemniki śmieci to odbywa się to na zasadzie podpisania umowy cywilnoprawnej między mieszkańcami a firmą wywożącą śmieci. Dodał, że należy nawiązać umowę z panem Braciszewskim, zapłacić i wtedy firma będzie przyjeżdżać na wskazanie i będzie wywozić śmieci, jak to funkcjonuje na terenie całej gminie. Wyjaśnił, iż każdy mieszkaniec zakupuje swój kontener, składuje do niego śmieci, a w określonych terminach firma przyjeżdża i pojemniki opróżnia.


Pan L. Stanisławski powiedział, że może należałoby skontrolować poszczególne gospodarstwa jakąś służbą, która sprawdziłaby, co ludzie robią ze śmieciami. Dodał, że jest jedynym mieszkańcem Nowej Wsi Podgórnej, który ma dwa pojemniki na śmieci i co miesiąc odbierane są od niego – od trzech osób – dwa pojemniki na śmieci. Zapytał, co ludzie robią z tymi śmieciami. Stwierdził, iż trzeba to skontrolować, aby każdy powiedział, co robi ze śmieciami i wtedy będzie prawdopodobnie zmuszony do zakupienia tego pojemnika.


Pan Z. Skikiewicz powiedział, że myśli, iż komendant Straży Miejskiej się sprawą zajmie.


Pan J. Sobczak powiedział, że 18 marca 2007 we Wrześni w sali sportowej wrzesińskiego liceum odbył się finał ligi rekreacyjnej, w której drużyna z Miłosławia – “Orlik” zagrał w finale o pierwsze miejsce. Dodał, iż było to wydarzenie na bardzo wysokim poziomie sportowym, a także na tym “około” sportowym, ponieważ ponad setka kibiców z Miłosławia była obecna. Było to wydarzenie bardzo emocjonujące. Poinformował, że Miłosław przegrał w tym spotkaniu 2:3, ale Września tego wieczoru żyła tym wydarzeniem. Dodał, że pani Przewodnicząca Komisji Społecznej organizuje 2 kwietnia 2007 r. spotkanie poświęcone przyszłości piłki siatkowej męskiej. Zauważył, że drużyna, która odnosi rzeczywiście spektakularne sukcesy od dłuższego czasu boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi. Zaprosił na komisję w imieniu pani Przysiudy wszystkich, którym dobro sportu gminy Miłosław leży na sercu. Na koniec złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym w imieniu swoimi Burmistrza.


 


 


Ad 17

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył V sesję Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.


 


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


 


mgr Anita Kraska


inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności, 2. Porządek obrad, 3. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej, 6. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2006 r. 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2006 r. 8. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy Miłosław w 2006 r. 9. Informacja za 2006 rok Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu w 2006 r. 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji wykonanego przez Komisję Programu i wydatków poniesionych w 2006 r. 12. Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Współpracy z Gminą Bergen w 2006 r. 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy na 2006 rok 14. Informacja Burmistrza nt. wykonania planu gospodarczego w 2006 r. 15. Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy w Miłosławiu. 16. Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miłosław na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Kanalizacja sanitarna z przyłączami           -10-


  i przepompownią w Miłosławiu etap II cz. III” 17. Uchwała Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok. 18. Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław