POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > IX – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 września 2007 r.

IX – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 września 2007 r.

Protokół nr IX/07


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 27 września 2007 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu

 


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył IX sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz obecnych na sesji kandydatów na ławników.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad na bieżącą sesję Rady Miejskiej. Poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady pan Tadeusz Jenek złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na przesunięciu punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały dotyczącej wyboru ławników do punktu “7a”, natomiast uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy przesunąć do punktu “7d”.


Radni jednogłośnie przyjęli (13 głosami “za”) zmianę do porządku obrad. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


 


Ad 3

Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr VIII/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie podziękował radnym za liczny udział w Dożynkach Powiatowych.


 


Ad 5

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


 


Ad 6


W tym punkcie obrad głos zabrał pan Jerzy Trzmiel, który pogratulował panu Burmistrzowi sprawnego przeprowadzenia Powiatowych Dożynek. Oznajmił, iż był uczestnikiem i świadkiem uroczystości. Dodał, że Dożynki rozpoczyna się rytuałem “Przynosimy Ci bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów, dziel go sprawiedliwie, aby starczyło dla wszystkich.”, który to składa Starosta Dożynek na ręce Gospodarza Dożynek. Przypomniał, że tegorocznym gospodarzem był pan Burmistrz – Zbigniew Skikiewicz, a także pan Starosta – Dionizy Jaśniewicz. Oznajmił, iż nie było miejsca na jakiekolwiek niedociągnięcia. Przypomniał, iż Dożynki Powiatowe rozpoczęły się od uroczystej mszy w Kościele św. Jakuba w Miłosławiu, a następnie pochód ulicami miasta udał się do parku. Oznajmił, że publiczność z gminy, jak i z powiatu, a także goście z Poznania byli z uroczystości zadowoleni. Oznajmił, że pan Burmistrz spisał się z powierzonej misji celująco. W dalszej kolejności jeszcze raz pogratulował panu Burmistrzowi jak i wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji.


Pan Z. Skikiewicz podziękował za ciepłe słowa. Przyznał, że to duże wyzwanie organizacyjne. Wyraził też swoje zadowolenie, że uroczystości dożynek podobały się społeczeństwu.


Ad 7


a)


Pan J. Sobczak poinformował, iż z końcem roku 2007 mija kadencja ławników wybranych w poprzedniej kadencji. Dodał, iż Rada Gminy wybiera 4 ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni i jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. Następnie poprosił Przewodniczącego zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników o odczytanie protokołu z posiedzenia zespołu.


Pan T. Jenek – Przewodniczący Zespołu – odczytał protokół zespołu opiniującego z dnia 24 września 2007 roku. Protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji. Nadmienił, iż w posiedzeniu uczestniczył sędzia Waldemar Hedryk w funkcji doradcy. Następnie nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej.


Pan J. Sobczak zaproponował, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszli członkowie zespołu opiniującego, czyli pani Krystyna Dobroczyńska oraz panowie Eugeniusz Jałoszyński oraz Tadeusz Jenek. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.


Rada jednogłośnie (13 głosami “za”) powołała Komisję Skrutacyjną ds. wyboru ławników w osobach p. K. Dobroczyńskiej, pana T. Jenka i E. Jałoszyńskiego.


Pan Kazimierz Drzażdżyński zawnioskował, aby obecni na sesji kandydaci się zaprezentowali.


W dalszej kolejności Komisja Skrutacyjna rozpoczęła pracę. Radni zostali zapoznani z zasadami głosowania na ławników, a następnie po rozdaniu kart do głosowania przystąpili do tajnego głosowania.


Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.


Następnie pan J. Sobczak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu wyników głosowania dla wyborów ławników w dniu 27 września 2007 roku. Wyżej wymieniony protokół jest załączony pod nr 6 do protokołu sesji.


Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni
i Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu sesji.


 


b)


W tym punkcie obrad głos zabrał pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – który przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomniał, iż podczas wspólnego posiedzenia Komisji radni zasugerowali, aby w treści uchwały zaznaczyć, że dostępność środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków była bardziej dostępna dla osób zamieszkujących tereny, gdzie według planów kanalizacja będzie prowadzona najpóźniej. Wyjaśnił, na czym polegała zmiana.


Pan A. Wnuk oznajmił, iż dla niego zapis pkt. 10 “(…) budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalna.” jest dwuznaczny. Powiedział, że w jego rozumieniu chodzi
o gminę, ponieważ dla mieszkańca zawsze może ona być opłacalna. Zapytał, czy nie należy napisać “ekonomicznie nieopłacalna dla gminy”.


Pan J. Sobczak oznajmił, że jego zdaniem chodzi o nieopłacalność budowy kanalizacji oczyszczalni ścieków, tylko na terenach, gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna, np. pojedyńcze zabudowania, oddalone od wsi.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) pojęli uchwałę Nr IX/62/07 w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 8 do protokołu.


 


c)


Pan J. Sobczak zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Wyjaśnił, iż pan Paweł Skrzypczak w dniu 31 sierpnia 2007 roku złożył pismo informujące o zrzeczeniu się przez niego mandatu.


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr IX/63/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Następnie pan J. Sobczak podziękował panu Skrzypczakowi za współpracę. Dodał, iż praca z panem Skrzypczakiem była prawdziwą przyjemnością, ponieważ wniósł do Rady dużo wiedzy i koleżeństwa.


Pan P. Skrzypczak podziękował za miłe słowa. Również ze swej strony podziękował radnym.


d)


Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.


Pan Z. Skikiewicz poinformował, iż zapotrzebowanie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wynosi 150.000,00 zł, natomiast w budżecie zabezpieczone są środki w wysokości 140.000,00 zł. Dodał, iż brakuje środków w wysokości 10.000,00 zł. Wyjaśnił, że nie otrzymał do tej pory potwierdzenia od kilku sponsorów. Zaznaczył, że być może nie będzie konieczności dokładania środków z budżetu gminy. Zaproponował, aby po stronie dochodowej pozostawić zapis „76.000,00 zł”, podobnie jak po stronie wydatkowej, a w razie konieczności dołożenia środków
z budżetu na zakup samochodu skorzystać ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.


Radni jednogłośnie ( 13głosami “za” ) podjęliuchwałę NrIX/64/07wsprawiezmian w budżecie Gminy Miłosław na 2007rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


Ad 8


Pan J. Trzmiel oznajmił, iż na dzień 21 października br. prezydent dr Lech Kaczyński zarządził wybory na terytorium kraju oraz na terytorium, poza krajem, gdzie znajdują się skupiska Polaków. Dodał, iż wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów. Zaznaczył, że okręg wyborczy Września został przydzielony do okręgu 37, do którego skupiać się będzie 8 powiatów: Śrem, Środa, Września, Słupca, Gniezno, Konin, Koło, Turek. Zauważył, iż z naszego okręgu wybieranych będzie 9 posłów. Dodał, iż z okręgu wrzesińskiego mamy jednego przedstawiciela z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oznajmił, iż od 1947 roku, kiedy odbyły się pierwsze wybory do Sejmu z ziemi miłosławskiej zostało wybranych 4 posłów – pan Kosmowski, Wlekliński, Andraszak, Miłosta. Oznajmił, iż występuje w imieniu i z upoważnienia kandydata na posła z gminy Miłosław – pana Jerzego Mazurkiewicza, który nie mógł być obecny na sesji, ponieważ uczestniczy jako radny powiatowy w sesji Rady Powiatu. Powiedział, iż wybory jakie zostaną przeprowadzone w Polsce winny na czas wszystkich skupić, zjednoczyć, wszelkie wady narodowe powinny zostać odrzucone, aby skupić się nad tym, by mieć znów posła z ziemi miłosławskiej. Zaapelował, aby lokalny patriotyzm zaowocował dla wspólnej sprawy i był przesłanką wspólnego dobra, ponieważ kiedy wybierzemy posła z naszej ziemi to możemy zwrócić się do niego
w różnych sprawach, aby godnie i dzielnie reprezentował nasze problemy, nasze wspólne zadania i dzieła do wykonania. Przypomniał, iż 2 lata temu z okręgu 37 wybieranych było 9 posłów, cztery powiaty: Września, Śrem, Środa, Koło nie mają żadnego posła, natomiast Samoobrona miała 3 posłów, PiS 2 posłów, SLD 1 posła, PO 2 posłów, PSL 1 posła. Dodał, że z naszego okręgu mógł zostać wybrany Waldemar Kowalski z Pyzdr (4 miejsce) oraz pan Starosta Wrzesiński ( 3 miejsce). Przypomniał, iż w poprzednich wyborach do Sejmu z naszego powiatu startowało jeszcze
2 kandydatów Paweł Guzik, Ryszard Przybylski.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, iż jest to dobra analiza, jednak poprosił o nieużywanie nazw komitetów wyborczych, aby nie było odczucia, że radni udzielają rekomendacji. Poprosił, aby nie używać nazwisk, aby nie była to agitacja polityczna.


Pan J. Trzmiel powiedział, że kampania wyborcza się rozpoczęła. Oznajmił, że aby przedstawić kandydata to nie może robić tego in cognito, ale musi go przedstawić imiennie. Dodał, iż otrzymał pełnomocnictwo, dlatego z tego upoważnienia występuje. Następnie przedstawił osobę Jerzego Mazurkiewicza. Oznajmił, iż ma on 54 lata, rekomendowany przez PSL, żonaty, mieszka
w Biechowie.


Pan J. Sobczak poprosił radnego Trzmiela o sformułowanie odpowiedniego wniosku lub pytania.


Pan J. Trzmiel powiedział, że nie mówi nie na temat, ponieważ rozpoczęła się kampania wyborcza i został upoważniony, aby te sprawy przekazać. Oznajmił, iż Jerzy Mazurkiewicz daje rękojmię należytego wykonania obowiązków posła, posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru. Poprosił, aby 21 października na jego osobę oddać głos.


Pani D. Höwelhaus zgłosiła, aby naprawić 3 lampy, które nie świecą na drodze w Lipiu.


Pan Z. Skikiewicz przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji pan Barszcz zwrócił się z prośbą o sporządzenie listy numerów służbowych dla radnych. Następnie rozdał sporządzony spis.


 


Ad 9


Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła informację dot. bieżących zadań OSP. Powiedziała, że w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczęła się realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oznajmiła, że gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 128.100,00 zł przy zapewnieniu środków własnych w wysokości 52.000,00 zł. Dodał, że od 4 grudnia 2007 roku ogółem objęto 162 rodziny, w tym 215 dzieci oraz innych osób 8 pomocą w postaci posiłków. Przypomniała, że dożywianie odbywa się zwyczajowo w stołówkach przy Gimnazjum w Miłosławiu (121 dzieci), przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni (24 dzieci), przy Przedszkolu w Miłosławiu (15 dzieci), Przedszkole w Orzechowie (9 dzieci), Gimnazjum we Wrześni (4 dzieci). Dodała, że posiłki są przygotowywane dla dzieci ze szkół w Orzechowie i Czeszewie przez restaurację „Beja” dla 42 dzieci. Poinformowała, że w skali miesiąca wydatki na zakup posiłków wynoszą w przybliżeniu ok. 15.000,00 zł. Nadmieniła, że w okresie od kwietnia do września wspólnie z Miłosławskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w roku 2007” pozyskano ogółem 63.407 kg różnorakiej żywności o wartości ogółem 109.868,00 zł. Poinformowała, iż z dniem 1 września rozpoczął się ustawowy nowy okres zasiłków rodzinnych. Oznajmiła, że dzięki zaangażowaniu pracowników realizujących te zadania ustawowe można było planowo rozpocząć wypłaty tych świadczeń, które miały miejsce 25 września. Dodała, że do dnia dzisiejszego złożono ok. 1200 wniosków, wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i zasiłkami alimentacyjnymi, becikowe, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla rolników na ogólną kwotę 324.305,00 zł. Wyjaśnia, że zasiłki dla rolników będą wypłacane 28 września.


Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – zapytał, kiedy zostaną usunięte śmieci przy Jubilatce, ponieważ jest tam dużo worków ze śmieciami. Dodał, że jest to horror.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że śmieci koło Jubilatki od poprzedniej interwencji były 2 razy wyworzone, ale niestety firma tak działa, jak działa.Dodał, iż problem poruszony na wspólnym posiedzeniu komisji. Oznajmił, iż być może niebawem zostanie przedstawiony nowy system zbierania segregowanych odpadów.


 


 


 


 


Ad 10


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


 


 


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:
  1. Lista obecności;  2. Porządek obrad;  3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;  5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;  6. Protokół wyników głosowania dla wyborów ławników w dniu 27 września 2007 roku;  7. Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie wyboru ławnikówdo Sądu Rejonowego we Wrześni i do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskieiej;  8. Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  9. Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  10. Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie zmian wbudżetu gminy Miosław na 2007 rok.