POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku od środków transportu od osoby fizycznej, prawnej

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku od środków transportu od osoby fizycznej, prawnej

 


ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA I ZŁOŻENIE KOREKTY DEKLARACJI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU


OD OSOBY FIZYCZNEJ, PRAWNEJ


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19


Pokój nr 12, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY • Deklaracja, korekta deklaracji na  podatek od środków transportowych – druk dostępny w urzędzie (pokój nr 12 ) i na stronie internetowej
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu

 


Załączniki: • Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
 • Jeżeli deklaracja, korekta deklaracji jest składana przez pełnomocnika wymagane jest pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.

                                           


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego (w przypadku podatku od środków transportowych). Natomiast, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu –  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie dotyczy.


 


OPŁATY


17 zł opłata za pełnomocnictwo


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie dotyczy.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Podatnik jest obowiązany wpłacać obliczony w deklaracji, korekcie deklaracji podatek bez wezwania na rachunek budżetu gminy PBS O/Miłosław nr 20 9681 0002 2200 0202 0168 8610 .


Wykorzystywanie przyczepy lub naczepy przez podatnika podatku rolnego wyłącznie na działalność rolniczą skutkuje wyłączeniem tych przedmiotów z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Warunkiem skorzystania z tego wyłączenia jest złożenie przez podatnika oświadczenia wg wzoru ustalonego przez organ podatkowy.


Przez podatnika podatku rolnego należy rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


 


PODSTAWA PRAWNA • Art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3, Art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Załączniki:

 • oświadczenie dla rolnika – śr trans.doc
 • dt-1_.pdf
 • dt-1a__.pdf