POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości gospodarstwa rolnego, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości gospodarstwa rolnego, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO, DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO, FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Finansowo-Budżetowy, pokój nr 12 w budynku A Urzędu, tel 61 438 20 25


 


WYMAGANE DOKUMENTY  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości, figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – druk dostępny w Urzędzie (pokój nr 12) i na stronie internetowej

Załączniki:  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (jeżeli jest wymagana).
  • Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika wymagane jest pisemne pełnomocnictwo  wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.                                       

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści. Zaświadczenie można odebrać osobiście,  przez pełnomocnika lub zostanie wysyłane za pośrednictwem poczty. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia jest wysyłane za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłatę skarbową uiszcza się w wysokości:


17 zł – za zaświadczenie, jeżeli podlega opłacie skarbowej


17 zł – za pełnomocnictwo


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Zażalenie od postanowienia odmowy wydania zaświadczenia można złożyć w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

DODATKOWE INFORMACJE


Informacje na temat zwolnień i wyłączeń z opłaty skarbowej można uzyskać pod numerem 61 438 20 25


Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej określa art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)


 


PODSTAWA PRAWNA  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546  z późn. zm.)
  • art. 306a i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 


 


 


 


 

Załączniki:

  • wniosek -1.doc