POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B, tel. 61 438 37 32


e mail: gszternel@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu  – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu


Załączniki:


 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.


Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Bez zbędnej zwłoki, nie poźniej jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy sie wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia o żadanej treści. Zaświadczenie można odebrać osobiście, przeza pełnomocnika lub zostanie wysłane za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłatę skarbową uiszcza się w wysokości:


17 zł za wydanie zaświadczenia


17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


Opłaty można uiścić również kartą płatniczą w Informacji (kancelarii) Urzędu Gminy.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia można złożyć w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żadania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak.


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).