POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym

Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym

UZYSKANIE  DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA PODATKU ORAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH WRAZ Z ODSETKAMI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM, LEŚNYM


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19


Pokój nr 12, tel.61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY • Podanie o przyznanie żądanej ulgi podatkowej pisane odręcznie. We wniosku należy wskazać okoliczności przemawiające za przyznaniem ulgi podatkowej, a będące spełnieniem przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

 


Załączniki:


1) W PRZYPAKU, GDY WNIOSEK SKŁADA OSOBA FIZYCZNA: • Przedłożenie wszelkich informacji, dokumentów, zaświadczeń mających zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o stanie zdrowia,
  o stanie zatrudnienia wraz z wysokością wynagrodzenia, o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, rachunki dotyczące miesięcznych opłat, odcinki rent, itp.- kserokopia dokumentów, oryginały do wglądu)

 • W przypadku powoływania się na trudną sytuację finansową należy wypełnić druk Informacja lub oświadczenie o stanie majątkowym podatnika, w przypadku zdarzenia losowego lub innej przyczyny należy udokumentować zaistniałą sytuację, poniesione nakłady lub inne dokumenty do wglądu – formularz dostępny w urzędzie (Pokój nr 12)  i na stronie internetowej
 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej.

 


2) W PRZYPAKU, GDY WNIOSEK SKŁADA OSOBA PRAWNA: • Przedłożenie wszelkich informacji, dokumentów ( sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, informacja finansowa, bilans), zaświadczeń mających zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie
 • Zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,  oświadczenia o nie korzystaniu z pomocy publicznej.

 


3) W PRZYPAKU, GDY WNIOSEK SKŁADA PRODUCENT ROLNY: • Przedłożenie wszelkich informacji, dokumentów, zaświadczeń mających zdaniem podatnika wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa)
 • Zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nie korzystaniu z pomocy publicznej.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić                 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej                 nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 


 


 


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem decyzji. Decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłat nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia                                     do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Definicja „Ważnego interesu podatnika”


Ważny interes podatnika – rozumie się przez to sytuację gdy z powodów nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować ciążących na nim zobowiązań podatkowych.


 


Definicja „Ważnego interesu publicznego”


Ważny interes publiczny – to pojęcie, które należy rozumieć jako pewną potrzebę (dobro), zaspokojenie, której powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom gminy) lub całemu społeczeństwu.


 


Pomocy de minimis nie powinno się stosować do podmiotów gospodarczych w trudnej sytuacji
w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z trudnościami, jakie wiążą się z ustaleniem ekwiwalentu dotacji brutto pomocy udzielanej tego typu podmiotom gospodarczym.


 


Definicja przedsiębiorcy w trudnej sytuacji


Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych,  ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli,  nie jest ono  w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko lub średnioterminowej.


Z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:


a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub


b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki, jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub


c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.


Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych powyżej przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym.


 


 


PODSTAWA PRAWNA • Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 


 


 


 

Załączniki:

 • oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej.bin
 • oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej.pdf
 • OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.bin
 • OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.pdf