POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 


UZYSKANIE WYPISU I/LUB WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ


I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11/B, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00 – 16.00


od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,


 pokój 11/B lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


Dowód zapłaty opłaty skarbowej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław.


 


OPŁATY


Opłata skarbowa w kwocie:


wypis – 30,00 zł do 5 stron formatu A4, 50,00 zł powyżej 5 stron formatu A4,


wyrys – 20,00 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającej stronie formatu A4, nie więcej niż 200,00 zł.


 


Z opłaty skarbowej zwolnione są wypisy i/lub wyrysy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz wypisy i/lub wyrysy wydawane jednostkom budżetowym wymienionym w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak.


 


PODSTAWA PRAWNA


– ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • wniosek o wypis i wyrys.doc