POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UZYSKANIE DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O


USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11/B, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11/B lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


    mapa zasadnicza (wydana przez Starostwo i potwierdzona pieczęcią urzędową) z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, 2 egzemplarze


    Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną (nie dotyczy przyłączy),


    Planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej, opisany w pkt. IV wniosku, wraz z rysunkiem zawierającym rzut/ -y, elewacje z podstawowymi wymiarami oraz przekrój/-oje z wymiarami wysokościowymi („koncepcja urbanistyczno – architektoniczna”)  2) 


    Dane właścicieli działek sąsiednich (nr geodezyjny, imię i nazwisko /nazwa, adres zam. /siedziby) oraz innych działek, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć interes prawny ich właścicieli, bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska‚


    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,


    Dowód zapłaty opłaty skarbowej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Termin uzyskania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy (postępowanie wyjaśniające, konieczne uzgodnienia itp.). Wydanie decyzji zgodne jest z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach odrębnych.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest decyzja administracyjna.


 


OPŁATY


   opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest właściciel nieruchości


   opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł   za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeżeli taki jest wymagany.


  


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana w przypadku, gdy na jej terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek Inwestora.


 


Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane: 


    polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej a także nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,


    niewymagające pozwolenia na budowę.


Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie:


    jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,


    jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.


 


PODSTAWA PRAWNA


    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)

Załączniki:

  • Wniosek o zmianę decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego N.doc