POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

UZYSKANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00 – 16.00

    od wtorku do piątku 7.00 – 15.00

 WYMAGANE DOKUMENTY

     wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pokój nr 11 w budynku B lub na stronie internetowej Urzędu

 Załączniki:

–    mapa zasadnicza (wydana przez Starostwo i potwierdzona pieczęcią urzędową) z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, 2 egzemplarze

–   Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną (nie dotyczy przyłączy),

–   Planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kopii wymienionej powyżej mapy zasadniczej, opisany w pkt. IV wniosku, wraz z rysunkiem zawierającym rzut/ -y, elewacje z podstawowymi wymiarami oraz przekrój/ -oje z wymiarami wysokościowymi („koncepcja urbanistyczno – architektoniczna”)  2)  

–    Dane właścicieli działek sąsiednich (nr geodezyjny, imię i nazwisko /nazwa, adres zam. /siedziby) oraz innych działek, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć interes prawny ich właścicieli, bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska‚

–    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,

–    Dowód zapłaty opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy (postępowanie wyjaśniające, konieczne uzgodnienia itp.).

Uzyskanie decyzji zgodne jest z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach odrębnych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna.

 

OPŁATY

–    opłata skarbowa w wysokości 598 zł za uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz o ile Wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej;

–    opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – jeżeli taki jest wymagany.

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są z opłaty skarbowej.

 Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

–   W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga: zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba, że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok. 

–   Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy: roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku: nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,  roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę,  tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu nie wymagająca pozwolenia na budowę.

–    Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego. Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.  Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz  nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.  Wnioskodawca , który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.  Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

–    Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie: a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,  b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

–    Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są od opłaty skarbowej.

–    Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w przypadku, gdy mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, opłata skarbowa podlega zwrotowi w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego. Stosowny wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy Miłosław, podając nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 PODSTAWA PRAWNA

  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086),

  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839),

  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

–  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).