POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

UZYSKANIE DECYZJI O PRZENIESIENIU DECYZJI


O WARUNKACH ZABUDOWY


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11/B, Tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pokój 11/B lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


    oryginał decyzji o warunkach zabudowy wydanej poprzedniemu inwestorowi,


    zgoda inwestora poprzedniego na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy


    dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem


    kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Uzyskanie decyzji zgodne jest z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach odrębnych.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest decyzja administracyjna.


 


OPŁATY


    opłata skarbowa w wysokości 56,00 zł za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz o ile Wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej;


   opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  – jeżeli taki jest wymagany.


 


Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są z opłaty skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


pokój 11 (budynek B).


 


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Uzyskanie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego, dla terenu na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.


Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.


 


Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą Strony,  na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086),


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

Załączniki:

  • wniosek o przeniesienie w z.doc