POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Burmistrz > Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. opracowywanie programów rozwoju,
  3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  5. wykonywanie budżetu,
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W zakresie reprezentacji m.in. jest obowiązany przedstawiać organom nadzoru uchwały Rady.

W przypadkach niecierpiących zwłoki Burmistrz jest władny wydawać przepisy porządkowe. Jego zadaniem jest opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. W razie braku innego sposobu usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

Do kompetencji Burmistrza należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie do wydawania decyzji wynika z przepisów prawa administracyjnego materialnego regulujących poszczególne dziedziny życia społecznego.