POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas LIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 14 czerwca 2023 r.

Uchwały podjęte podczas LIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 14 czerwca 2023 r.

Załączniki:

 • Nr LIX.508.23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Orzechowie.pdf
 • Nr LIX.509.32 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Orzechowie.pdf
 • Nr LIX.502.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r..pdf
 • Nr LIX.503.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031.pdf
 • Nr LIX.504.32 w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław na rok 2023”.pdf
 • Nr LIX.505.23 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
 • Nr LIX.506.23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca […] w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników […] na terenie gminy Miłosław.pdf
 • Nr LIX.507.23 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczących nazw miejscowości Czeszewo-Budy i Franulka.pdf
 • Nr LIX.510.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji.pdf
 • Nr LIX.511.23 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej […] z siedzibą w Miłosławiu przy ul. Mostowej 18.pdf
 • Nr LIX.512.23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Miłosław wotum zaufania.pdf
 • Nr LIX.513.23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok.pdf
 • Nr LIX.514.23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.pdf