POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Kontakt
Imię i nazwisko


stanowisko


skrócony zakres czynności


nr


pokoju


nr


telefonu


adres e-mail


Zbigniew Skikiewicz


Burmistrz


24/2 (A)


61 438 37 35


sekretariat@miloslaw.info.pl


Błażej Pera


Zastępca Burmistrza


24/1 (A)


Alina Kociemba


Skarbnik


23 (A)


61 438 20 23


skarbnik@miloslaw.info.pl


Janina Iglińska


Sekretarz


33 (A)


61 438 37 44


sekretarz@miloslaw.info.pl


Wioleta Włodarczak


Zastępca Skarbnika


10 (A)


61 438 22 87


wwlodarczak@miloslaw.info.pl


Małgorzata Michalska-Mickiewicz


Radca prawny


(wtorki i czwartki)


12 (B)


 


Referat organizacyjny, kadr i edukacji


Ewelina Andrzejczak


Inspektor ds. edukacji i kultury


sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, współpraca z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi


32 (A)


61 438 37 55


eandrzejczak@miloslaw.info.pl


Ewelina Hut


Inspektor ds. techniczno-kancelaryjnych


prowadzenie archiwum Urzędu, stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie uczniów do szkół


32 (A)


61 438 37 55


ehut@miloslaw.info.pl


Anita Kraska


Inspektor ds. kadrowych,


Zastępca Kierownika USC


sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, ubezpieczenia ZUS


20 (A)


61 348 37 33


akraska@miloslaw.info.pl


Wiktoria Kuleta


Pomoc administracyjna


prowadzenie kancelarii i biura obsługi interesanta, obsługa centrali telefonicznej, informacja


14 (A)


61 438 20 21


61 438 20 22


informacja@miloslaw.info.pl


Paweł Mazurkiewicz


Informatyk


nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzenie strony internetowej


31/1 (A)


61 438 37 41


informatyk@miloslaw.info.pl


Anna Jakubowska


Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu


sprawy kancelaryjne, obsługa sekretariatu


24 (A)


61 438 37 35


sekretariat@miloslaw.info.pl


Anna Zaworska


Podinspektor ds. obsługi Rady


obsługa działalności Rady Miejskiej i komisji Rady oraz narad sołtysów, ZFŚS


31/1 (A)


61 438 37 41


biurorady@miloslaw.info.pl


Referat spraw obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego


Aneta Gościniak


Kierownik USC,


Kierownik Referatu


rejestracja stanu cywilnego, sporządzanie testamentów


1 (B)


61 438 37 45


agosciniak@miloslaw.info.pl


Alicja Ostrysz


Podinspektor ds. ewidencji ludności


ewidencja ludności, rejestr wyborców, sprawy obywatelskie,


sprawy grupowych ubezpieczeń pracowniczych


1 (B)


61 438 37 46


aostrysz@miloslaw.info.pl
Hieronim Jackowiak


Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, dowodów osobistych i ochrony przeciwpożarowej


sprawy powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej


i nadzwyczajnych zagrożeń, sprawy OSP, dowody osobiste


2 (B)


61 438 37 18


hjackowiak@miloslaw.info.pl


Daria Kaczmarek


Inspektor ds. dowodów osobistych


i działalności gospodarczej


ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dowody osobiste, sprawy profilaktyki i zjawisk patologii społecznej


2 (B)


61 438 37 18


dkaczmarek@miloslaw.info.plReferat finansowo – budżetowy


Danuta Biegasiewicz


Podinspektor ds. księgowości budżetowej


sprawy realizacji budżetu gminy i sprawozdawczości budżetowej


10 (A)


61 438 22 87


dbiegasiewicz@miloslaw.info.pl


Aleksandra Głowacka


Inspektor ds. księgowości budżetowej


prowadzenie księgowości analitycznej i budżetowej Urzędu oraz rachunków pomocniczych


11 (A)


61 438 37 26


aglowacka@miloslaw.info.pl


Monika Jarzembska


Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat


wymiar zobowiązań pieniężnych z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zaświadczenia o stanie majątkowym, sprawy zwrotu podatku akcyzowego


12 (A)


61 438 20 25


mjarzembska@miloslaw.info.pl


Aneta Kasperska


Pomoc administracyjna


pomoc w zakresie realizacji zadań Referatu finansowo-budżetowego


11 (A)


61 438 37 26


 


Agnieszka Kucza


Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty


prowadzenie księgowości analitycznej i budżetowej jednostek oświatowych


11/1 (A)


61 438 37 26


akucza@miloslaw.info.pl


Ilona Ratajczak


Inspektor ds. księgowości budżetowej


opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu finansów i rachunkowości, ewidencja  umów, porozumień i zleceń w zakresie zaangażowania środków w budżecie


11 (A)


61 438 37 26


iratajczak@miloslaw.info.pl


Katarzyna Stratyńska


Pomoc administracyjna


pomoc w zakresie prowadzenia spraw dotyczących VAT


11 (A)


61 438 37 26


kstratynska@miloslaw.info.pl


Katarzyna Szwalikowska


Inspektor ds. płac


sprawy płac pracowników Urzędu i placówek oświatowych, wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, rozliczenia z ZUS i US


22 (A)


61 438 37 34


kszwalikowska@miloslaw.info.pl


Bernadeta Tomczak


Inspektor ds. płac


sprawy płac pracowników Urzędu i placówek oświatowych, wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, rozliczenia z ZUS i US


22 (A)


61 438 37 34


btomczak@miloslaw.info.pl


Anna Wiśniewska


Podinspektor ds. księgowości podatkowej


sprawy związane z księgowością podatków i opłat, rozliczanie inkasentów, sprawy podatku od środków transportowych, windykacja


12 (A)


61 438 20 25


awisniewska@miloslaw.info.pl


Anna Witczak


Inspektor ds. księgowości budżetowej oświaty


prowadzenie księgowości analitycznej i budżetowej jednostek oświatowych


11 (A)


61 438 37 26


awitczak@miloslaw.info.pl


Piotr Zaworski


Inspektor ds. gospodarki odpadami


sprawy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i realizacji umowy z odbiorcą odpadów


12 (A)


61 438 20 25


pzaworski@miloslaw.info.plReferat infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


Urszula Kosmecka


Kierownik Referatu


sprawy inwestycji gminnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych


13/1 (B)


61 438 37 56


ukosmecka@miloslaw.info.pl


Magdalena Bachorska


Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji


sprawy zamówień publicznych, inwestycji gminnych oraz funkcjonowania obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych


11/1 (B)


61 438 37 29


mbachorska@miloslaw.info.pl


Wioleta Czaińska


Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym


przyjmowanie wniosków w sprawie najmu lokali mieszkalnych, rozliczanie czynszów, sprawy usuwania wyrobów azbestowych


13 (B)


61 438 37 50


wczainska@miloslaw.info.pl


Magdalena Kasprzak


Inspektor ds. programów pomocowych


informacja o UE, opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych


13 (B)


61 438 37 50


mkasprzak@miloslaw.info.pl


Stefania Przybylska


Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


gospodarka nieruchomościami, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym


11 (B)


61 438 37 32


sprzybylska@miloslaw.info.pl


Jarosław Radniecki


Podinspektor ds. gospodarki komunalnej


sprawy robót budowlanych, utrzymania dróg gminnych i ulic, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


13 (B)


61 438 37 27


jradniecki@miloslaw.info.pl


Grażyna Szternel


Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


sprawy ochrony środowiska, decyzje środowiskowe, sprawy rolnictwa i leśnictwa, planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania warunków zabudowy


11 (B)


61 438 37 32


gszternel@miloslaw.info.pl