POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

ZGŁOSZENIE INSTALACJI,
Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA/
ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32
e mail: gszternel@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:
– poniedziałki 8.00-16.00
– od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY
– wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis jest dokonany z chwilą umieszczenia danych w rejestrze.
Zgłoszenie należy złożyć przed rozpoczęciem eksploatacji.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak – zgłoszenie nie jest przyjmowane w formie decyzji.

UWAGA!!!
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Burmistrz w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu wdrodze decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
– art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 14 39 z późn. zm.),
– art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1219 z późn. zm.),
– część I ust. 13 załącznika do ustawyz dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz.1510).

Załączniki:

Załączniki: