POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Działalność gospodarcza > Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej)

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej)

WPIS


DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Ewidencja działalności gospodarczej


pokój nr 2 (parter budynku B), tel. 61 438 37 18
e-mail: dkaczmarek@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


    poniedziałki 8.00-16.00


    od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba fizyczna zamierzająca zarejestrować, dokonać zmiany, zawiesić, wznowić lub wykreślić działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.


Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:


    CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej


    CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej


    CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych


    CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych


 


Dowód osobisty do wglądu.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


 


Aby zarejestrować / dokonać zmiany / zawiesić / wznowić / wykreślić działalność gospodarczą, osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:


    Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie.


    Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i złożyć w dowolnym urzędzie gminy.


    Bez logowania się do CEIDG – wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i złożyć w dowolnym urzędzie gminy.


    Pobrać i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy. Urząd gminy przekształca go na wniosek elektroniczny.


    Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy. W tym przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.


  


TERMIN REALIZACJI


Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.


 


OPŁATY


Wpis do CEIDG nie podlega opłacie.


 


TRYB ODWOŁAWCZY  


Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Przedmiot Działalności Gospodarczej należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007.


Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie


    wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny)


    zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (urząd skarbowy)


    zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS)


 


Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl


 


PODSTAWA PRAWNA


  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)


   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)


–  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)


 


 

Załączniki:

  • klasyfikacja PKD-2007.pdf
  • PKD-2007-wyjaśnienia.pdf
  • PKD-klucz powiązań 2004-2007.pdf
  • Załączniki:

  • CEIDG-1_v6.6 wniosek.pdf