POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Działalność gospodarcza > Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówkami

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówkami

 


LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO


OSÓB TAKSÓWKAMI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Ewidencja działalności gospodarczej


pokój nr 2 (parter budynku B), tel. 61 438 37 18


e-mail: dkaczmarek@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


    Wniosek – Druk dostępny w ewidencji działalności gospodarczej lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu):


     Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS)


     Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)


     Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)


     Dokumenty poświadczające uprawnienie do wykonywania zawodu (zaświadczenie o kończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzone zdanym egzaminem lub co najmniej  5–letnia praktyka wykonywania transportu no określonym obszarze – przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy)


     Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu


     Posiadaniu tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport ma być wykonywany


     Oświadczenie o zamiarze zatrudnienie kierowców spełniających warunki określone w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria)


 


Odbiór dokumentów: Licencję możne odebrać osobiście w Ewidencji działalności gospodarczej, parter budynku B, pokój nr 2, tel. 61 438-37-18 lub istnieje możliwość przesłania listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.


 


TERMIN REALIZACJI


Pod względem prawnym rozpatrzenie sprawy, wydanie licencji lub odmowa wydania licencji, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływy wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.


 


OPŁATY


Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką uzależniona jest od okresu ważności licencji w latach i wynosi odpowiednio:


 

 


obszar gminy


Lata


od 2 do 15


Powyżej 15 do 30


Powyżej 30 do 50


Opłata w zł od każdego pojazdu samochodowego


200


250


300


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,  numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli :


       Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone danym egzaminem lub jeżeli wykaże się co najmniej 5–letnią praktyką w zakresie wykonywania togo transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich (egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez starostę),


       Posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,


       Spełnia wymogi dobrej reputacji (niekaralność, brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego),


       Ukończył 21 lat,


       Posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,


       Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,


       Nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


 


W przypadku zaistnienia zmian  danych zawartych w licencji, przedsiębiorca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)


     rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 916)


     ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Załączniki:

  • licencja_na_wykonywanie_transportu_taksówką_osobową_wniosek.doc